Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3975/88 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3077/78 houdende constatering van de gelijkwaardigheid van de verklaringen waarvan uit derde landen ingevoerde hop vergezeld gaat met de communautaire certificaten

VERORDENING (EEG) Nr. 3975/88 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3077/78 houdende constatering van de gelijkwaardigheid van de verklaringen waarvan uit derde landen ingevoerde hop vergezeld gaat met de communautaire certificaten

VERORDENING (EEG) Nr. 3975/88 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3077/78 houdende constatering van de gelijkwaardigheid van de verklaringen waarvan uit derde landen ingevoerde hop vergezeld gaat met de communautaire certificaten

Publicatieblad Nr. L 351 van 21/12/1988 blz. 0023 - 0023
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 28 blz. 0018
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 28 blz. 0018


*****

VERORDENING ( EEG ) NR . 3975/88 VAN DE COMMISSIE

VAN 20 DECEMBER 1988

TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 3077/78 HOUDENDE CONSTATERING VAN DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DE VERKLARINGEN WAARVAN UIT DERDE LANDEN INGEVOERDE HOP VERGEZELD GAAT MET DE COMMUNAUTAIRE CERTIFICATEN

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1696/71 VAN DE RAAD VAN 26 JULI 1971 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR HOP ( 1 ), LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3998/87 ( 2 ), EN MET NAME OP ARTIKEL 5, LID 2,

OVERWEGENDE DAT BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3077/78 VAN DE COMMISSIE ( 3 ), LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1835/87 ( 4 ), IS ERKEND DAT DE VERKLARINGEN WAARVAN UIT BEPAALDE DERDE LANDEN INGEVOERDE HOP VERGEZELD GAAT, GELIJKWAARDIG ZIJN MET DE COMMUNAUTAIRE CERTIFICATEN, EN DE LIJST IS VASTGESTELD VAN DE DIENSTEN VAN DEZE LANDEN DIE BEVOEGD ZIJN OM DE GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARINGEN AF TE GEVEN;

OVERWEGENDE DAT SINDSDIEN DE USSR ZICH ERTOE HEEFT VERBONDEN TE VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN DIE VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN HOP EN HOPPRODUKTEN WORDEN GESTELD, EN EEN NIEUWE DIENST HEEFT GEMACHTIGD OM DE GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARINGEN AF TE GEVEN; DAT DEZE VERKLARINGEN DERHALVE ALS GELIJKWAARDIG MET DE COMMUNAUTAIRE CERTIFICATEN DIENEN TE WORDEN ERKEND EN DAT DE PRODUKTEN WAAROP ZIJ BETREKKING HEBBEN, TOT HET VRIJE VERKEER MOETEN WORDEN TOEGELATEN; DAT DE BIJLAGE BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3077/78 IN DEZE ZIN MOET WORDEN AANGEVULD;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR HOP,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

AAN DE BIJLAGE BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3077/78 WORDEN VOOR HET LAND VAN OORSPRONG "USSR" DE VOLGENDE VERMELDINGEN TOEGEVOEGD :

1.2.3VOOR DE AFGIFTE VAN DE VERKLARING BEVOEGDE DIENSTEN

OMSCHRIJVING

GN-CODE

"2 . HOPFENANBAUINSTITUT LENINSTRASSE 289 ZITOMIR 26 2007 USSR

HOPBELLEN, VERS OF GEDROOGD, OOK INDIEN FIJNGEMAAKT, GEMALEN OF IN PELLETS; LUPULINE

1210 //

PLANTESAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN VAN HOP

1302 13 00" // // //

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL, 20 DECEMBER 1988 .

VOOR DE COMMISSIE

FRANS ANDRIESSEN

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 175 VAN 4 . 8 . 1971, BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 377 VAN 31 . 12 . 1987, BLZ . 40 .

( 3 ) PB NR . L 367 VAN 28 . 12 . 1978, BLZ . 28 .

( 4 ) PB NR . L 174 VAN 1 . 7 . 1987, BLZ . 14 .