Home

VERORDENING (EEG) Nr. 4147/88 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 ten aanzien van de uit Noorwegen ingevoerde hoeveelheden kaas #

VERORDENING (EEG) Nr. 4147/88 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 ten aanzien van de uit Noorwegen ingevoerde hoeveelheden kaas #

VERORDENING (EEG) Nr. 4147/88 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1767/82 ten aanzien van de uit Noorwegen ingevoerde hoeveelheden kaas -

Publicatieblad Nr. L 362 van 30/12/1988 blz. 0040 - 0041


VERORDENING ( EEG ) Nr . 4147/88 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1988 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 1767/82 ten aanzien van de uit Noorwegen ingevoerde hoeveelheden kaas

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1109/88 ( 2 ), inzonderheid op artikel 14, lid 7,

Overwegende dat op grond van de op 21 december 1988 gesloten nieuwe overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Gemeenschap en Noorwegen ( 3 ), jaarlijkse tariefcontingenten voor 1989, 1990 en 1991 voor de Gemeenschap, resp . voor Noorwegen, zijn vastgesteld; dat derhalve bijlage I bij Verordening ( EEG ) nr . 1767/82 van de Commissie van 1 juli 1982 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen inzake de specifieke invoerheffingen voor bepaalde zuivelprodukten ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3852/88 ( 5 ), ten aanzien van Noorwegen gewijzigd moet worden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 In bijlage I bij Verordening ( EEG ) nr . 1767/82 wordt letter s ) gelezen :

GN-code Omschrijving Land van oorsprong Heffing bij invoer in Ecu per 100 kg nettogewicht,

voor zover niet anders aangegeven s ) ex 0406 90 39 ex 0406 90 89 - Jarlsberg, met een vetgehalte van ten minste 45 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, een drogestofgehalte van ten minste 56 gewichtspercenten en een rijpingstijd van ten minste drie maanden :

Noorwegen 55,00" - in platte cilindrische vorm met korst, met een gewicht van 8 tot 12 kg - in rechthoekige blokken met een nettogewicht van ten hoogste 7 kg ( 4 ) - in stukken, vacuuem of onder inert gas verpakt, met een nettogewicht van ten minste 150 gram en ten hoogste 1 kg ( 4 ) - Ridder, met een vetgehalte van ten minste 60 gewichtspercenten, berekend op de droge stof, en met een rijpingstijd van ten minste vier weken :

- in platte cilindrische vorm met korst, met een gewicht van 1 tot 2 kg - in stukken, vacuuem of onder inert gas verpakt, waarvan de korst aan ten minste één zijde nog aanwezig is, met een nettogewicht van ten minste 150 gram ( 4 ) van oorsprong uit Noorwegen, in het kader van een jaarlijks tariefcontingent van :

- 2 020 ton voor 1989 - 2 020 ton voor 1990 - 2 020 ton voor 1991 Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 21 december 1988 .

Voor de Commissie Frans ANDRIESSEN Vice-Voorzitter ( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968, blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 110 van 29 . 4 . 1988, blz . 27 .

( 3 ) Zie bladzijde 53 van dit Publikatieblad .

( 4 ) PB nr . L 196 van 5 . 7 . 1982, blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 343 van 13 . 12 . 1988, blz . 10 .