Home

VERORDENING (EEG) Nr. 4225/88 VAN DE RAAD van 19 december 1988 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor pulp van abrikozen, van oorsprong uit Marokko (1989) #

VERORDENING (EEG) Nr. 4225/88 VAN DE RAAD van 19 december 1988 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor pulp van abrikozen, van oorsprong uit Marokko (1989) #

VERORDENING (EEG) Nr. 4225/88 VAN DE RAAD van 19 december 1988 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor pulp van abrikozen, van oorsprong uit Marokko (1989) -

Publicatieblad Nr. L 371 van 31/12/1988 blz. 0023 - 0024


VERORDENING ( EEG ) Nr . 4225/88 VAN DE RAAD van 19 december 1988 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor pulp van abrikozen, van oorsprong uit Marokko ( 1989 )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat in de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko ( 1 ) wordt voorzien in de opening door de Gemeenschap van een jaarlijks communautair tariefcontingent van 8 250 ton pulp van abrikozen van GN-code ex 2008 50 91, van oorsprong uit Marokko;

Overwegende dat, binnen de grenzen van dit tariefcontingent, het douanerecht geleidelijk wordt afgeschaft over dezelfde periode en in hetzelfde tempo als bepaald in de artikelen 75 en 243 van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal; dat, voor het jaar 1989, het contingentrecht 50 % bedraagt van het douanerecht dat daadwerkelijk ten aanzien van derde landen wordt toegepast; dat het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, binnen de grenzen van dit contingent, douanerechten toepassen die worden berekend overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr. 3189/88 van de Raad van 14 oktober 1988 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op het handelsverkeer van Spanje en Portugal met Marokko en Syrië ( 2 ); dat het derhalve dienstig is het betrokken communautaire tariefcontingent voor 1989 te openen;

Overwegende dat met name dient te worden gewaarborgd dat alle importeurs van de Gemeenschap te allen tijde en in gelijke mate gebruik kunnen maken van genoemd contingent en dat het aan dat contingent verbonden recht in alle Lid-Staten zonder onderbreking wordt toegepast op alle invoer van het betrokken produkt tot het tijdstip waarop het contingent geheel is uitgeput; dat het in het onderhavige geval dienstig lijkt om niet in een verdeling tussen de Lid-Staten te voorzien, onverminderd het opnemen uit het contingent van hoeveelheden die overeenstemmen met hun behoefte onder de voorwaarden en volgens de procedure van artikel 2, lid 1; dat deze wijze van beheer een nauwe samenwerking vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name de uitputtingsgraad van het contingent moet kunnen volgen en de Lid-Staten daarover moet kunnen inlichten;

Overwegende dat, indien tijdens de contingentperiode het contingent bijna geheel is benut, de Lid-Staten alle eventueel niet benutte hoeveelheden in dat contingent moeten terugstorten, zulks om te voorkomen dat een deel van een communautair tariefcontingent in een Lid-Staat onbenut blijft, terwijl het in andere Lid-Staten benut zou kunnen worden;

Overwegende dat, aangezien het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg verenigd zijn in en vertegenwoordigd worden door de Benelux Economische Unie, elke handeling met betrekking tot het beheer van de door genoemde Economische Unie opgenomen quota kan worden verricht door een van haar leden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 Van 1 januari tot en met 31 december 1989 wordt het douanerecht dat van toepassing is in de Gemeenschap voor het volgende produkt van oorsprong uit Marokko geschorst tot het niveau en binnen de grenzen van onderstaand communautair tariefcontingent :

Volg - nummer GN -code Omschrijving Omvang van het contingent ( in ton ) Contingent- recht ( in %) 09.1105 ex 2008 50 91 Pulp van abrikozen, zonder toegevoegde alcohol en zonder toegevoegde suiker, in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 4,5 kg of meer 8 250 8,5 Binnen de grenzen van dit tariefcontingent passen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek rechten toe die worden berekend overeenkomstig Verordening ( EEG ) nr . 3189/88 .

Artikel 2 1 . Indien een importeur melding maakt van op handen zijnde invoer van het betrokken produkt in een Lid-Staat en indien hij verzoekt om voor het contingent in aanmerking te komen, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming van een hoeveelheid die overeenstemt met die behoeften, voor zover het beschikbare saldo van het contingent zulks toelaat .

2 . Onverminderd artikel 3 zijn de opnemingen krachtens lid 1 geldig tot het einde van de contingentperiode .

Artikel 3 1 . Zodra het in artikel 1 omschreven contingent voor ten minste 80 % is uitgeput, stelt de Commissie de Lid-Staten daarvan in kennis .

2 . In dat geval stelt zij de Lid-Staten ook in kennis van de datum met ingang waarvan de opnemingen uit het contingent moeten plaatsvinden volgens de volgende bepalingen :

Indien een importeur in een Lid-Staat, voor een produkt bedoeld in deze verordening, een aangifte tot het in het vrije verkeer brengen indient waarin een aanvraag om voor een preferentie in aanmerking te komen is opgenomen, en indien deze aangifte door de douaneautoriteiten wordt aanvaard, gaat de betrokken Lid-Staat, door middel van een kennisgeving aan de Commissie, over tot opneming uit het contingent van een gedeelte dat met die behoeften overeenstemt .

De verzoeken tot opneming met opgave van de datum waarop de betrokken aangiften zijn aanvaard, worden onverwijld aan de Commissie meegedeeld .

De opnemingen worden door de Commissie toegestaan met inachtneming van de datum waarop de aangiften tot het in het vrije verkeer brengen zijn aanvaard door de douaneautoriteiten van de betrokken Lid-Staat, voor zover het saldo dit toelaat.

Indien een Lid-Staat de opgenomen hoeveelheden niet benut, stort hij deze zo spoedig mogelijk terug in het contingent .

Indien de gevraagde hoeveelheden hoger zijn dan het beschikbare saldo van het contingent, geschiedt de toedeling pro rata de verzoeken . De Lid-Staten worden dienovereenkomstig door de Commissie ingelicht .

3 . Binnen een door de Commissie gestelde termijn, te rekenen vanaf de in lid 2, eerste alinea, bedoelde datum, moeten de Lid-Staten alle hoeveelheden die op die datum niet zijn gebruikt overeenkomstig artikel 4, leden 3 en 4, in het contingent terugstorten .

Artikel 4 1 . De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen opdat de opnemingen krachtens artikel 2, lid 1, zonder onderbreking kunnen worden afgeboekt op hun gecumuleerde aandeel in het communautaire contingent .

2 . Elke Lid-Staat waarborgt de importeurs van het betrokken produkt vrije toegang tot het contingent zolang het saldo van het contingent zulks toelaat .

3 . De Lid-Staten boeken de ingevoerde hoeveelheden op hun opnemingen af naar gelang het betrokken produkt bij de douane ten invoer in het vrije verkeer wordt aangegeven .

4 . De uitputtingsgraad van het contingent wordt vastgesteld op grond van de ingevoerde hoeveelheden die op de in lid 3 omschreven wijze zijn afgeboekt .

Artikel 5 Op verzoek van de Commissie stellen de Lid-Staten de Commissie op de hoogte van de invoer van het betrokken produkt die daadwerkelijk van het contingent is afgeboekt .

Artikel 6 De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat deze verordening wordt nageleefd .

Artikel 7 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 19 december 1988 .

Voor de Raad De Voorzitter Th . PANGALOS EWG:L371UMBH09.94 FF : 3UHO; SETUP : 01; Hoehe : 849 mm; 165 Zeilen; 7488 Zeichen;

Bediener : JUTT Pr .: C;

Kunde : 43376 Holland L 371 ( 1 ) PB nr . L 264 van 27 . 9 . 1978, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 287 van 20 . 10 . 1988, blz . 1.