Home

89/62/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 22 november 1988 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 maart 1988 van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

89/62/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 22 november 1988 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 maart 1988 van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

89/62/EEG, Euratom, EGKS: Besluit van de Commissie van 22 november 1988 tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 maart 1988 van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

Publicatieblad Nr. L 029 van 31/01/1989 blz. 0051 - 0052


*****

BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 22 november 1988

tot wijziging van de aanpassingscoëfficiënten die met ingang van 1 maart 1988 van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen die zijn tewerkgesteld in een derde land

(89/62/EEG, EURATOM, EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2339/88 (2), inzonderheid op artikel 13, tweede alinea, van bijlage X,

Overwegende dat bij Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2176/88 van de Raad (3), overeenkomstig artikel 13, eerste alinea, van bijlage X van het Statuut, de aanpassingscoëfficiënten zijn vastgesteld die vanaf 1 januari 1988 van toepassing zijn op de bezoldiging die aan de ambtenaren die in een derde land zijn tewerkgesteld, in de valuta van het land van tewerkstelling wordt uitbetaald;

Overwegende dat de Commissie de voorbije maanden diverse wijzigingen van deze aanpassingscoëfficiënten (4) heeft doorgevoerd overeenkomstig artikel 13, tweede alinea, van bijlage X bij het Statuut;

Overwegende dat met ingang van 1 maart 1988 bepaalde van deze aanpassingscoëfficiënten dienen te worden gewijzigd, daar uit statistische gegevens die de Commissie ter beschikking staan, is gebleken dat de variatie van de kosten van levensonderhoud die aan de hand van de aanpassingscoëfficiënt en de desbetreffende wisselkoers wordt gemeten, voor bepaalde derde landen sedert de laatste vaststelling of wijziging meer dan 5 % bedraagt,

BESLUIT:

Enig artikel

Met ingang van 1 maart 1988 worden de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren die in een derde land zijn tewerkgesteld en die in de valuta van het land van tewerkstelling wordt uitbetaald, overeenkomstig de bijlage gewijzigd.

De voor de betaling van deze bezoldiging toegepaste wisselkoersen zijn die welke worden gebruikt voor de uitvoering van de begroting van de Europese Gemeenschappen voor de maand die aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit voorafgaat.

Gedaan te Brussel, 22 november 1988.

Voor de Commissie

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 204 van 29. 7. 1988, blz. 5.

(3) PB nr. L 191 van 22. 7. 1988, blz. 4.

(4) Zie bladzijde 49 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE

1.2 // // // Land van tewerkstelling // Aanpassingscoëfficiënten // // // Bangladesh // 46,14 // Brazilië // 56,46 // Egypte // 46,53 // Gambia // 66,44 // Ghana // 47,85 // Guinee-Bissau // 65,70 // Joegoslavië // 44,38 // Libanon // 28,14 // Malawi // 52,84 // Mexico // 36,10 // Oeganda // 91,62 // Sierra Leone // 152,75 // Somalië // 52,30 // Soedan // 62,99 // Suriname // 171,90 // Tanzania // 33,43 // Turkije // 37,07 // Zaïre // 74,87 // //