Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23 december 1988 houdende goedkeuring van een door de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend programma ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van groenten en fruit in de deelstaat Hessen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (89/76/EEG) (89/76/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23 december 1988 houdende goedkeuring van een door de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend programma ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van groenten en fruit in de deelstaat Hessen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (89/76/EEG) (89/76/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23 december 1988 houdende goedkeuring van een door de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend programma ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van groenten en fruit in de deelstaat Hessen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek) (89/76/EEG) (89/76/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 030 van 01/02/1989 blz. 0071 - 0071


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 23 december 1988

houdende goedkeuring van een door de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediend programma ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van groenten en fruit in de deelstaat Hessen

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(89/76/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van landbouw- en visserijprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1760/87 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland op 11 september 1987 een programma heeft meegedeeld ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van groenten en fruit in Hessen en dat zij op 24 augustus 1988 aanvullende gegevens over dat programma heeft verstrekt;

Overwegende dat dit programma betrekking heeft op de modernisering en rationalisatie van voorzieningen voor de opslag, het verkoopklaar maken, de afzet en de verwerking van groenten en fruit; dat het programma is bedoeld om de concurrentiepositie van deze sector te versterken en de kwaliteit van de produkten te verbeteren; dat het derhalve een programma is in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 355/77;

Overwegende dat dit programma voldoende gegevens als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 355/77 bevat waaruit blijkt dat voor de verwerking en afzet van groenten en fruit in Hessen de in artikel 1 van die verordening genoemde doelstellingen kunnen worden bereikt; dat de looptijd van het programma de in artikel 3, lid 1, onder g), van die verordening aangegeven termijn niet overschrijdt;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het door de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 op 11 september 1987 meegedeelde en op 24 augustus 1988 aangevulde programma ter verbetering van de voorwaarden inzake afzet en verwerking van groenten en fruit in de deelstaat Hessen wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 23 december 1988.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 51 van 23. 2. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 167 van 26. 6. 1987, blz. 1.