Home

89/122/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 1989 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering op grond van Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediende tweede specifieke programma voor de opslag, de bewerking en de afzet van tabaksbladeren (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

89/122/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 1989 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering op grond van Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediende tweede specifieke programma voor de opslag, de bewerking en de afzet van tabaksbladeren (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

89/122/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 1989 houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering op grond van Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediende tweede specifieke programma voor de opslag, de bewerking en de afzet van tabaksbladeren (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 045 van 17/02/1989 blz. 0030 - 0030


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 januari 1989

houdende goedkeuring van het door de Griekse Regering op grond van Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad ingediende tweede specifieke programma voor de opslag, de bewerking en de afzet van tabaksbladeren

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(89/122/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden inzake verwerking en afzet van landbouw- en visserijprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1760/87 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de Griekse Regering op 7 april 1988 een specifiek programma voor de opslag, de bewerking en de afzet van tabaksbladeren heeft ingediend;

Overwegende dat dit programma ten doel heeft de opslag, de bewerking en de afzet van tabaksbladeren in Griekenland te rationaliseren en aan te passen ten einde de concurrentiepositie van de sector te verbeteren en de handelswaarde van de betrokken produkten te verhogen; dat het derhalve een programma is in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 355/77;

Overwegende dat de goedkeuring van het programma niet geldt voor investeringen die leiden tot een verhoging van de produktie van Oriënttabak;

Overwegende dat het programma voldoende gegevens als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 355/77 bevat om aan te tonen dat in Griekenland in de sector tabak de in artikel 1 van die verordening vastgestelde doeleinden kunnen worden bereikt;

Overwegende dat de beoogde termijn voor de uitvoering van het programma niet langer is dan de in artikel 3, lid 1, onder g), van de genoemde verordening vastgestelde termijn;

Overwegende dat de in deze beschikking vastgestelde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Het door Griekenland op 7 april 1988 ingediende tweede programma voor de sector tabak wordt goedgekeurd.

2. Deze goedkeuring geldt niet voor investeringen die leiden tot een verhoging van de produktie van Oriënttabak.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 26 januari 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 51 van 23. 2. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 167 van 26. 6. 1987, blz. 1.