Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 februari 1989 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek) (89/141/EEG) (89/141/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 februari 1989 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek) (89/141/EEG) (89/141/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 februari 1989 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek) (89/141/EEG) (89/141/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 051 van 23/02/1989 blz. 0028 - 0028


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 februari 1989

met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in Denemarken overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad

(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(89/141/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1137/88 (2), en met name op artikel 25, lid 3,

Overwegende dat de Deense Regering overeenkomstig artikel 24, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 797/85 op 16 september 1988 mededeling heeft gedaan van de volgende regeling:

- Besluit nr. 417 van de minister van Landbouw van 12 juli 1988 inzake de voorwaarden voor steunverlening in de sector varkensvlees;

Overwegende dat de Commissie overeenkomstig artikel 25, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 797/85 bij beschikking moet bepalen of, in de mate waarin de vorengenoemde regeling verenigbaar is met die verordening, en gelet op de doelstellingen van die verordening, en de noodzakelijke samenhang tussen de maatregelen, is voldaan aan de voorwaarden voor financiële deelneming door de Gemeenschap;

Overwegende dat vorengenoemde regeling beantwoordt aan de voorwaarden en doelstellingen van Verordening (EEG) nr. 797/85;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de financiële aspecten is geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De maatregelen die door de Deense Regering zijn vastgesteld ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 797/85 voldoen, de medegedeelde regeling mede in aanmerking genomen, nog steeds aan de eisen voor financiële deelneming van de Gemeenschap aan de in artikel 1 van vorengenoemde verordening bedoelde gemeenschappelijke actie.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken.

Gedaan te Brussel, 16 februari 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

(2) PB nr. L 108 van 29. 4. 1988, blz. 1.