Home

89/200/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1989 houdende goedkeuring van een aanpassing van het programma voor stimulering van de landbouwontwikkeling in bepaalde gebieden van Griekenland, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1975/82 van de Raad (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

89/200/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1989 houdende goedkeuring van een aanpassing van het programma voor stimulering van de landbouwontwikkeling in bepaalde gebieden van Griekenland, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1975/82 van de Raad (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

89/200/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1989 houdende goedkeuring van een aanpassing van het programma voor stimulering van de landbouwontwikkeling in bepaalde gebieden van Griekenland, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1975/82 van de Raad (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 073 van 17/03/1989 blz. 0057 - 0058


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 maart 1989

houdende goedkeuring van een aanpassing van het programma voor stimulering van de landbouwontwikkeling in bepaalde gebieden van Griekenland, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1975/82 van de Raad

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(89/200/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1975/82 van de Raad van 19 juli 1982 tot stimulering van de landbouwontwikkeling in bepaalde gebieden van Griekenland (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4073/88 (2), en met name op artikel 3 en op artikel 18, lid 2 bis,

Overwegende dat het programma van de werkzaamheden en de andere activiteiten voor de ontwikkeling van de bergstreken en de probleemgebieden in 22 districten van Griekenland is goedgekeurd bij Beschikking 83/387/EEG van de Commissie (3) en dat een eerste herziening van dit programma is aanvaard bij Beschikking 88/425/EEG van de Commissie (4);

Overwegende dat de Griekse Regering op 29 november 1988 en op 2 januari 1989 de basisgegevens met het oog op een aanpassing van het genoemde programma heeft medegedeeld; dat uit deze basisgegevens blijkt dat een wijziging van het programma verantwoord is;

Overwegende dat het in verband met de aanpassing van het programma noodzakelijk is de looptijd ervan te verlengen tot en met 31 december 1989 en een aantal in artikel 18, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1975/82 vermelde maxima te wijzigen, doch niet het bedrag van 30 ecu vermeld in artikel 18, lid 2, eerste alinea, onder b), vijfde streepje, van genoemde verordening, daar een verhoging van dit bedrag niet verantwoord lijkt;

Overwegende dat het Comité van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) is geraadpleegd over de financiële aspecten;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De aanpassing van het programma van de werkzaamheden en de andere activiteiten voor de ontwikkeling van de bergstreken en de probleemgebieden in 22 districten van Griekenland, waarvoor de basisgegevens op 29 november 1988 door de Griekse Regering zijn medegedeeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1975/82, wordt goedgekeurd.

2. Met het oog op de uitvoering van de aanpassing van het programma worden de in artikel 18, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1975/82 vastgestelde maxima als volgt gewijzigd:

- de onder a), eerste, tweede en derde streepje, vermelde ten hoogste voor financiering in aanmerking komende bedragen worden vastgesteld op respectievelijk 23,5 miljoen ecu, 62 miljoen ecu en 42 miljoen ecu,

- het onder b), eerste streepje, vermelde ten hoogste voor financiering in aanmerking komende bedrag wordt vastgesteld op 5 000 ecu per hectare, voor een totale oppervlakte van maximaal 35 000 ha en voor een totaalbedrag van maximaal 115 miljoen ecu,

- het onder b), tweede streepje, vermelde ten hoogste voor financiering in aanmerking komende bedrag wordt vastgesteld op 500 ecu per hectare, voor een totale oppervlakte van maximaal 300 000 ha en voor een totaalbedrag van maximaal 72 miljoen ecu,

- het onder b), derde streepje, vermelde maximum wordt vastgesteld op 900 ha bij een totaalbedrag van 0,5 miljoen ecu,

- het onder b), vierde streepje, vermelde ten hoogste voor financiering in aanmerking komende bedrag wordt vastgesteld op 5,6 miljoen ecu,

- het onder b), vijfde streepje, vermelde ten hoogste voor financiering in aanmerking komende bedrag wordt vastgesteld op 5,2 miljoen ecu,

- het onder b), zesde streepje, vermelde ten hoogste voor financiering in aanmerking komende bedrag wordt vastgesteld op 3 miljoen ecu,

- het onder b), zevende streepje, vermelde maximum wordt vastgesteld op 12 000 ha bij een totaalbedrag van 25 miljoen ecu,

- het onder b), achtste streepje, vermelde maximum wordt vastgesteld op 10 000 ha bij een totaalbedrag van 16 miljoen ecu,

- het onder b), negende streepje, vermelde maximum wordt vastgesteld op 100 000 ha bij een totaalbedrag van 16 miljoen ecu,

- het onder b), tiende streepje, vermelde maximum wordt vastgesteld op 150 000 ha bij een totaalbedrag van 21 miljoen ecu,

- het onder b), elfde streepje, vermelde maximum wordt vastgesteld op 3 000 km bij een totaalbedrag van 45 miljoen ecu,

- het onder b), laatste streepje, vermelde ten hoogste voor financiering in aanmerking komende bedrag voor de voorbereidende werkzaamheden voor projecten op particuliere gronden wordt vastgesteld op 6 % van de totale kosten van het betrokken project in het kader van artikel 14 van de genoemde verordening, met als maximum een totaalbedrag van 1,2 miljoen ecu.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 6 maart 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 214 van 22. 7. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 359 van 28. 12. 1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 222 van 13. 8. 1983, blz. 43.

(4) PB nr. L 208 van 2. 8. 1988, blz. 28.