Home

89/202/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1989 houdende rectificatie van de Duitse versie van de Beschikking 88/620/EEG met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

89/202/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1989 houdende rectificatie van de Duitse versie van de Beschikking 88/620/EEG met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

89/202/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 maart 1989 houdende rectificatie van de Duitse versie van de Beschikking 88/620/EEG met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) Nr. 797/85 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 073 van 17/03/1989 blz. 0061 - 0061


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 maart 1989

houdende rectificatie van de Duitse versie van de Beschikking 88/620/EEG met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(89/202/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad van 12 maart 1985 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1137/88 (2), en met name op artikel 25, lid 3,

Overwegende dat de Duitse versie van Beschikking 88/620/EEG van de Commissie van 1 december 1988 met betrekking tot de verbetering van de doeltreffendheid van de landbouwstructuur in de Bondsrepubliek Duitsland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 797/85 van de Raad (3) door een vergissing niet overeenstemt met de tekst die voor advies is voorgelegd aan het Permanent Comité voor de landbouwstructuur; dat de betrokken beschikking derhalve moet worden gerectificeerd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In de Duitse versie van Beschikking 88/620/EEG wordt artikel 1 gelezen:

»Artikel 1

Die durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitgeteilten Vorschriften ueber die jeweiligen Laenderprogramme zur Verbesserung der Berufsausbildung in der Landwirtschaft, ausser den normalen Programmen oder Ausbildungsgaengen an landwirtschaftlichen Schulen des Sekundar- oder Tertiaerbereichs, erfuellen die Bedingungen fuer eine finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an der in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 797/85 genannten gemeinsamen Massnahme.".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 6 maart 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 93 van 30. 3. 1985, blz. 1.

(2) PB nr. L 108 van 29. 4. 1988, blz. 1.

(3) PB nr. L 343 van 13. 12. 1988, blz. 31.