Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 februari 1989 betreffende de toekenning van een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de financiering van een nationaal programma van communautair belang in het kader van een geïntegreerd mediterraan programma voor de regio Sicilië (Italië) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (89/302/EEG) (89/302/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 februari 1989 betreffende de toekenning van een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de financiering van een nationaal programma van communautair belang in het kader van een geïntegreerd mediterraan programma voor de regio Sicilië (Italië) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (89/302/EEG) (89/302/EEG) #

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 7 februari 1989 betreffende de toekenning van een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de financiering van een nationaal programma van communautair belang in het kader van een geïntegreerd mediterraan programma voor de regio Sicilië (Italië) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek) (89/302/EEG) (89/302/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 122 van 03/05/1989 blz. 0027 - 0028


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 7 februari 1989

betreffende de toekenning van een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor de financiering van een nationaal programma van communautair belang in het kader van een geïntegreerd mediterraan programma voor de regio Sicilië (Italië)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(89/302/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1787/84 van de Raad van 19 juni 1984 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3641/85 (2), inzonderheid op de artikelen 10 tot en met 14,

Overwegende dat de Italiaanse Regering overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2088/85 van de Raad (3) op 30 december 1986 bij de Commissie een geïntegreerd mediterraan programma (GMP) voor de regio Sicilië heeft ingediend met het oog op cofinanciering door de Gemeenschap;

Overwegende dat de Commissie bij beschikking van 12 oktober 1988 het GMP Sicilië heeft goedgekeurd op grond van artikel 7, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2088/85;

Overwegende dat er in het GMP Sicilië een pakket maatregelen die de kenmerken vertonen van een nationaal programma van communautair belang (NPCB) in de zin van de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EEG) nr. 1787/84 is opgenomen; dat die maatregelen voor een EFRO-bijdrage in aanmerking kunnen komen;

Overwegende dat de indiening van het GMP Sicilië in deze omstandigheden ook kan worden beschouwd als een aanvraag om financiering van die maatregelen en dat 30 december 1986 ook kan worden beschouwd als de datum van indiening van de aanvraag in de zin van artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1787/84;

Overwegende dat het NPCB, net als het GMP Sicilië, betrekking heeft op de periode van 1 januari 1988 tot en met 31 december 1992;

Overwegende dat, rekening houdend met de percentages van de communautaire bijdragen die zijn vastgesteld in het GMP Sicilië dat door de Commissie is goedgekeurd met inachtneming van de bepalingen inzake de verschillende financieringsinstrumenten van de Gemeenschap, een maximumbijdrage van 43 965 000 ecu kan worden toegekend aan de Italiaanse Regering voor het onderhavige NPCB;

Overwegende dat de begrotingskredieten voor de uitvoering van het NPCB overeenkomstig artikel 25 van Verordening (EEG) nr. 1787/84 per jaarlijkse tranche zullen worden uitgetrokken;

Overwegende dat uit hoofde van artikel 7, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2088/85 en in afwijking van artikel 11, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 1787/84, het bij bovengenoemd artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2088/85 opgerichte Raadgevend Comité geraadpleegd is en een gunstig advies heeft uitgebracht;

Overwegende dat aan alle voorwaarden voor het toekennen van een bijdrage uit het Fonds is voldaan,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het van het GMP Sicilië deel uitmakend nationaal programma van communautair belang, dat door de Commissie op 12 oktober 1988 is aangenomen, wordt goedgekeurd en vormt het programmacontract in de zin van artikel 13, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1787/84. Het programma heeft betrekking op de periode die loopt van 1 januari 1988 tot en met 31 december 1992.

Artikel 2

De bijdrage van het EFRO aan dit programma mag ten hoogste 43 965 000 ecu bedragen. Dit bedrag komt overeen met gemiddeld 50 % van de totale overheidsuitgaven voor dit programma die 88 130 000 ecu belopen.

Het percentage van de bijstand uit het EFRO voor de diverse maatregelen die zullen worden gefinancierd in het kader van het GMP Sicilië, is vastgesteld in het financieringsplan van dit GMP.

Artikel 3

Onderhavige beschikking geldt als vastlegging van de eerste jaarlijkse tranche van 1 586 000 ecu van de financiële bijstand, overeenkomstig het in het GMP Sicilië opgenomen financieringsplan. De vastlegging van de daaropvolgende jaarlijkse tranches geschiedt binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen en naarmate het programma vordert.

Artikel 4

De projecten waarvoor in het kader van dit programma bijstand wordt toegekend, moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijnen 71/305/EEG (4) en 77/62/EEG (5) van de Raad betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten.

Artikel 5

Wanneer het programma betrekking heeft op maatregelen voor een betere benutting van het eigen ontwikkelingspotentieel waarvoor in het kader van deze beschikking een bijdrage wordt toegekend en die maatregelen betrekking hebben op het verstrekken van specifieke diensten of prestaties aan ondernemingen, dan mogen de nationale steun en de bijdragen uit het EFRO te zamen niet meer bedragen dan 80 % van de uitgaven van die ondernemingen.

Artikel 6

Indien aan een van de in deze beschikking of in het nationaal programma van communautair belang vermelde voorwaarden niet wordt voldaan, heeft de Commissie het recht de op grond van deze beschikking toegekende bijstand te verminderen of te annuleren; de Commissie kan in dat geval de reeds aan de begunstigde van deze beschikking betaalde steun geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Verminderingen, annuleringen of terugvorderingen mogen pas worden verricht nadat de begunstigde de kans heeft gekregen om binnen een door de Commissie vastgestelde termijn zijn opmerkingen in te dienen.

Artikel 7

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 7 februari 1989.

Voor de Commissie

Bruce MILLAN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 169 van 28. 6. 1984, blz. 1.

(2) PB nr. L 350 van 27. 12. 1985, blz. 40.

(3) PB nr. L 197 van 27. 7. 1985, blz. 1.

(4) PB nr. L 185 van 16. 8. 1971, blz. 5.

(5) PB nr. L 13 van 15. 1. 1977, blz. 1.

BIJLAGE

GMP - ITALIË

SICILIË

Overzichtstabel van de betalingsverplichtingen van het EFRO

(× 1 000 ecu)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // 1988 // 1989 // 1990 // 1991-1992 // 1988-1992 // Betalingsverplichtingen EFRO // 1 586 // 10 302 // 8 456 // 23 621 // 43 965 // // // // // // // Overheidsuitgaven voor EFRO-maatregelen // // // // // 88 130 // // // // // //