Home

89/367/EEG: Beschikking van de Raad van 29 mei 1989 tot instelling van een Permanent Comité voor de bosbouw

89/367/EEG: Beschikking van de Raad van 29 mei 1989 tot instelling van een Permanent Comité voor de bosbouw

89/367/EEG: Beschikking van de Raad van 29 mei 1989 tot instelling van een Permanent Comité voor de bosbouw

Publicatieblad Nr. L 165 van 15/06/1989 blz. 0014 - 0015
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0163
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0163


BESCHIKKING VAN DE RAAD van 29 mei 1989 tot instelling van een Permanent Comité voor de bosbouw ( 89/367/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 43, 130 S en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat het communautaire streven naar een kleinere landbouwproduktie in de overschotsectoren gepaard moet gaan met efficiënte maatregelen ter verbetering van de landbouwstructuren;

Overwegende dat de bosbouwsector in dit verband in aanzienlijke mate dient bij te dragen tot het scheppen van alternatieven voor het inkomen uit landbouw en tot het ontwikkelen van voor de landbouw gunstige bosecosystemen;

Overwegende dat de bosrijkdommen van de Gemeenschap door verschillende plagen worden bedreigd en dat deze situatie de ontwikkeling ervan voor economische, milieu - en maatschappelijke doeleinden in gevaar kan brengen;

Overwegende dat daarnaast ook de verschillende beleidsvormen van de Gemeenschap van invloed zijn op de sector bosbouw en de rol ervan in het kader van het beleid inzake landbouwstructuren en plattelandsontwikkeling;

Overwegende dat een nauwe en voortdurende samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie die in het bijzonder gericht is op permanente uitwisseling van informatie tussen de Lid-Staten over de situatie en de ontwikkelingen op bosbouwgebied en de verschillende beleidsvormen van de Gemeenschap die van invloed zijn op de bosbouwsector, een passend instrument vormt ter ondersteuning van de doeltreffendheid van de bosbouwacties in het kader van het beleid

inzake landbouwstructuren en plattelandsontwikkeling;

Overwegende dat deze samenwerking het doeltreffendst kan worden verwezenlijkt door het instellen van een Permanent Comité, samengesteld uit vertegenwoordigers van elk van de Lid-Staten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

Ten einde een nauwere en constantere samenwerking tussen de Lid-Staten en de Commissie op het gebied van de bosbouw tot stand te brengen en aldus de in het kader van het communautair beleid inzake landbouwstructuren en platte -

landsontwikkeling aangevangen bosbouwacties te ondersteunen, wordt een Permanent Comité voor de bosbouw, hierna "het Comité" genoemd, ingesteld .

Artikel 2

1 . Rekening houdend met het bosbouwbeleid van de Lid-Staten en de daarmee verband houdende maatregelen en programma's, met de rol van de bosbouwsector in het kader van het beleid inzake landbouwstructuren en plattelandsont -

wikkeling, alsook met de samenhang tussen de bosbouw -

sector en de verschillende beleidsvormen van de Gemeenschap, wordt in het kader van het Comité informatie tussen de Lid-Staten en de Commissie uitgewisseld over de situatie

en de ontwikkelingen in de bosbouwsector en het beleid ter zake .

2. De Commissie kan het Comité, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de vertegenwoordiger van een Lid-Staat, raadplegen over alle vraagstukken en aspecten in Lid-Staat, raadplegen over alle vraagstukken en aspecten in verband met de bosbouwsector die voortvloeien uit de verschillende beleidsvormen van de Gemeenschap .

3 . De Raad kan op voorstel van de Commissie aan het Comité andere taken toevertrouwen in samenhang met communautaire acties die van invloed zijn op de bosbouwsector .

Artikel 3

Het Comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de Lid-Staten . Het staat onder voorzitterschap van een vertegenwoordiger van de Commissie .

Het secretariaat van het Comité wordt waargenomen door de Commissie .

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast .

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 29 mei 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

C . ROMERO HERRERA

( 1 ) PB nr . C 312 van 7 . 12 . 1988, blz . 11 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 26 mei 1989 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 3 ) PB nr . C 139 van 5 . 6 . 1989, blz . 15 .