Home

89/473/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 juli 1989 waarbij Nederland als officieel vrij van varkenspest wordt erkend in het kader van de uitroeiing van die ziekte, houdende derde wijziging van Beschikking 81/400/EEG houdende vaststelling van de status van de Lid-Staten ten aanzien van de uitroeiing van klassieke varkenspest, en tot intrekking van Beschikking 87/492/EEG waarbij bepaalde delen van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden als officieel vrij van varkenspest worden erkend

89/473/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 juli 1989 waarbij Nederland als officieel vrij van varkenspest wordt erkend in het kader van de uitroeiing van die ziekte, houdende derde wijziging van Beschikking 81/400/EEG houdende vaststelling van de status van de Lid-Staten ten aanzien van de uitroeiing van klassieke varkenspest, en tot intrekking van Beschikking 87/492/EEG waarbij bepaalde delen van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden als officieel vrij van varkenspest worden erkend

89/473/EEG: Beschikking van de Commissie van 19 juli 1989 waarbij Nederland als officieel vrij van varkenspest wordt erkend in het kader van de uitroeiing van die ziekte, houdende derde wijziging van Beschikking 81/400/EEG houdende vaststelling van de status van de Lid-Staten ten aanzien van de uitroeiing van klassieke varkenspest, en tot intrekking van Beschikking 87/492/EEG waarbij bepaalde delen van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden als officieel vrij van varkenspest worden erkend

Publicatieblad Nr. L 233 van 10/08/1989 blz. 0034 - 0034
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 30 blz. 0090
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 30 blz. 0090


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 19 juli 1989

waarbij Nederland als officieel vrij van varkenspest wordt erkend in het kader van de uitroeiing van die ziekte, houdende derde wijziging van Beschikking 81/400/EEG houdende vaststelling van de status van de Lid-Staten ten aanzien van de uitroeiing van klassieke varkenspest, en tot intrekking van Beschikking 87/492/EEG waarbij bepaalde delen van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden als officieel vrij van varkenspest worden erkend

(89/473/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 80/1095/EEG van de Raad van 11 november 1980 houdende voorschriften welke ertoe strekken het grondgebied van de Gemeenschap vrij van klassieke varkenspest te maken en te houden (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/487/EEG (2), en met name op artikel 2, tweede alinea, punt 2, artikel 3, lid 2, en artikel 7,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 82/194/EEG (3) haar goedkeuring heeft gehecht aan het door het Koninkrijk der Nederlanden ingediende programma voor de versnelde uitroeiing van klassieke varkenspest, dat op regionale basis ten uitvoer is gelegd;

Overwegende dat de Commissie op grond van de gunstige ontwikkeling van deze ziekte Beschikking 87/492/EEG (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 88/455/EEG (5), heeft gegeven, waarbij bepaalde delen van het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden als officieel vrij van varkenspest zijn erkend;

Overwegende dat Nederland momenteel voldoet aan de in artikel 7, lid 1 en artikel 2, tweede alinea, punt 2, van Richtlijn 80/1095/EEG vastgestelde criteria om als officieel vrij van varkenspest te worden erkend in het kader van de uitroeiing van deze ziekte; dat inderdaad geen enkel geval van varkenspest meer is geconstateerd en dat vaccinatie tegen varkenspest sedert meer dan twaalf maanden is stopgezet op het grondgebied van Nederland en dat zich op de bedrijven op het grondgebied van Nederland geen varkens meer bevinden die in de voorbije twaalf maanden tegen varkenspest zijn ingeënt;

Overwegende dat, aangezien Nederland momenteel deze status heeft verworven, geen nieuw plan moet worden opgesteld voor de verdere uitroeiing van klassieke varkenspest als bedoeld in artikel 3 bis van Richtlijn 80/1095/EEG;

Overwegende dat, gelet op deze nieuwe situatie, Beschikking 81/400/EEG van de Commissie van 15 mei 1981 houdende vaststelling van de status van de Lid-Staten ten aanzien van de uitroeiing van klassieke varkenspest (6), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 89/420/EEG (7), moet worden gewijzigd, en Beschikking 87/492/EEG, vastgesteld met het oog op de uitvoering van het uitroeiingsprogramma op regionale basis, moet worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Nederland wordt als officieel vrij van varkenspest erkend in het kader van de uitroeiing van deze ziekte.

Artikel 2

Artikel 1 van Beschikking 81/400/EEG wordt gewijzigd als volgt:

1. In de eerste alinea wordt »Nederland" toegevoegd na »Ierland".

2. In de tweede alinea wordt »Nederland" geschrapt.

Artikel 3

Beschikking 87/492/EEG wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 19 juli 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 24.

(3) PB nr. L 89 van 3. 4. 1982, blz. 30.

(4) PB nr. L 283 van 6. 10. 1987, blz. 12.

(5) PB nr. L 221 van 12. 8. 1988, blz. 53.

(6) PB nr. L 152 van 11. 6. 1981, blz. 37.

(7) PB nr. L 192 van 7. 7. 1989, blz. 39.