Home

BESLUIT VAN DE RAAD van 10 oktober 1989 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de milieubescherming (89/558/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 10 oktober 1989 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de milieubescherming (89/558/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 10 oktober 1989 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de milieubescherming (89/558/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 304 van 20/10/1989 blz. 0008


BESLUIT VAN DE RAAD van 10 oktober 1989 betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de milieubescherming ( 89/558/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Overwegende dat de Raad bij Besluit 86/234/EEG ( 3 ) meerjarenprogramma's voor onderzoek en ontwikkeling op milieugebied ( 1986-1990 ) heeft vastgesteld, waaronder een programma op het gebied van de milieubescherming; dat in artikel 6 van dat besluit de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over overeenkomsten met derde landen, in het bijzonder met die welke betrokken zijn bij de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek ( COST ) ten einde deze landen bij de gehele programma's of een deel daarvan te betrekken;

Overwegende dat de Raad bij Besluit 87/177/EEG ( 4 ) zijn goedkeuring heeft gehecht aan de sluiting namens de Europese Economische Gemeenschap van een kaderovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en onder meer de Republiek Finland;

Overwegende dat de in het onderhavige besluit bedoelde overeenkomst dient te worden goedgekeurd;

Overwegende dat het Verdrag slechts in artikel 235 bevoegdheden voor het nemen van het onderhavige besluit bevat,

BESLUIT :

Enig artikel De Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Finland inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de milieubescherming, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd .

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht .

De Voorzitter van de Raad verricht de kennisgeving bedoeld in artikel 10 van de Overeenkomst ( 5 ).

Gedaan te Luxemburg, 10 oktober 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

F . DOUBIN

( 1 ) PB nr . C 299 van 24 . 11 . 1988, blz . 11 .

( 2 ) PB nr . C 120 van 16 . 5 . 1989, blz . 315 .

( 3 ) PB nr . L 159 van 14 . 6 . 1986, blz . 31 .

( 4 ) PB nr . L 71 van 14 . 3 . 1987, blz . 29 .

( 5 ) De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal door het Secretariaat-generaal van de Raad in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt .