Home

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 15 december 1989 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op het gebied van het beheer en de opslag van radioactieve afvalstoffen (1990-1994) (89/664/Euratom)

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 15 december 1989 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op het gebied van het beheer en de opslag van radioactieve afvalstoffen (1990-1994) (89/664/Euratom)

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 15 december 1989 tot vaststelling van een specifiek programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op het gebied van het beheer en de opslag van radioactieve afvalstoffen ( 1990-1994 ) ( 89/664/Euratom )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 7,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na

raadpleging van het Wetenschappelijk en Technisch Comité ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat de Raad, bij de vaststelling van het kaderprogramma van communautaire werkzaamheden op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling ( 1987-1991 ) ( 4 ), het belang heeft erkend van een activiteit "Kernsplijting : nucleaire veiligheid", die onder meer een

O & O-gebied "beheer van radioactieve afvalstoffen" omvat;

Overwegende dat radioactieve afvalstoffen ontstaan door het gebruik van kernenergie en door de aanwending van radionucliden in de geneeskunde en bij andere industriële activiteiten;

Overwegende dat het derhalve van essentieel belang is afdoende oplossingen te vinden met het oog op de veiligheid en de bescherming van mens en milieu tegen de mogelijke gevaren die samenhangen met het beheer van deze afvalstoffen;

Overwegende dat in het vierde actieprogramma van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu, waaromtrent de Raad en de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, op 19 oktober 1987 een resolutie hebben aangenomen ( 5 ), wordt gewezen op de noodzaak van een communautaire actie inzake beheer en opslag van radioactieve afvalstoffen;

Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 18 februari 1980 betreffende de verwezenlijking van een communautair actieplan ( 1980 tot 1992 ) op het gebied van radioactieve afvalstoffen ( 6 ) heeft verklaard vastbesloten te zijn te zorgen voor de continuïteit van de O & O-programma's op dit gebied tijdens de duur van het plan;

Overwegende dat het bij Besluit 85/199/Euratom ( 7 ) vastgestelde programma inzake beheer en opslag van radioactieve afvalstoffen gunstige resultaten heeft opgeleverd en bemoedigende vooruitzichten heeft geopend die dienen te worden benut door uitvoering van onderzoeks -, ontwikkelings - en demonstratieactiviteiten die representatief zijn voor de werkelijke omstandigheden die in de toekomst bij het beheer en de opslag van radioactieve afvalstoffen kunnen worden verwacht; en dat voor een doelmatig beheer van radioactieve afvalstoffen het gebruik van zeer betrouwbare technieken en onderaardse opslagplaatsen noodzakelijk is,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

Artikel 1

Er wordt een specifiek programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling vastgesteld voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie op het gebied van het beheer en de opslag van radioactieve afvalstoffen, zoals opgenomen in de bijlage, voor de duur van vijf jaar, te rekenen vanaf 1 januari 1990 .

Artikel 2

Het bedrag dat noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van het programma beloopt 79,6 miljoen ecu, met inbegrip van de uitgaven voor een personeelsbestand van 14 personen .

In de bijlage is een indicatieve verdeling van dit bedrag opgenomen .

Artikel 3

De gedetailleerde regels voor de uitvoering van het programma en het percentage van de financiële bijdrage van de Gemeenschap zijn vermeld in de bijlage .

Artikel 4

1 . Tijdens het derde jaar van uitvoering zal de Commissie het programma aan een toetsing onderwerpen . Een verslag over de resultaten daarvan zal worden toegezonden aan het Europese Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal

Comité . Dit verslag gaat indien nodig vergezeld van voorstellen tot wijziging van het programma .

2 . Aan het einde van het programma doet de Commissie het Europese Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité een verslag over de verkregen resultaten toekomen .

3 . De in de leden 1 en 2 bedoelde verslagen worden overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Besluit 87/516/Euratom, EEG ( 8 ) opgesteld, met inachtneming van de in de bijlage van deze beschikking omschreven doelstellingen .

Artikel 5

Voor de uitvoering van het programma wordt de Commissie bijgestaan door het Raadgevend Comité voor beheer en

cooerdinatie CBC 6 "Kernsplijtingsenergie - splijtstofcyclus/behandeling en opslag van radioactieve afvalstoffen", ingesteld bij Besluit 84/338/Euratom, EGKS, EEG ( 9 ).

Artikel 6

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 15 december 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

H . CURIEN

( 1 ) PB nr . C 144 van 10 . 6 . 1989, blz . 11 .

( 2 ) PB nr . C 323 van 27 . 12 . 1989 .

( 3 ) PB nr . C 329 van 30 . 12 . 1989 .

( 4 ) PB nr . L 302 van 24 . 10 . 1987, blz . 1 .

( 5 ) PB nr . C 328 van 7 . 12 . 1987, blz . 1 .

( 6 ) PB nr . C 51 van 29 . 2 . 1980, blz . 1.(7 ) PB nr . L 83 van 25 . 3 . 1985, blz . 20.(8 ) PB nr . L 302 van 24 . 10 . 1987, blz . 1 .

( 9 ) PB nr . L 177 van 4 . 7 . 1984, blz . 25 .

BIJLAGE DOELSTELLINGEN, TECHNISCHE INHOUD, UITVOERING VAN HET PROGRAMMA, INDICATIEVE VERDELING VAN HET BEDRAG EN EVALUATIECRITERIA 1 .

Doelstellingen

Het programma is gericht op de vervolmaking en demonstratie van een beheerssysteem voor radioactief afval met inbegrip van die niet-opgewerkte bestraalde splijtstoffen, daar waar die als afval worden beschouwd, waarbij in de diverse stadia de best mogelijke bescherming voor mens en milieu wordt gegarandeerd . Inzonderheid zal verder onderzoek worden verricht naar de omschrijving van de eigenschappen en de kwaliteiten van de onderscheiden overwogen insluitingen, zowel kunstmatige als natuurlijke ( geologische ), waarvan de uitkomsten zullen worden gebruikt voor de beoordeling van de lange -termijnveiligheid van het opbergingsconcept .

2 .

Technische inhoud

Indicatieve verdeling

van het bedrag

( in miljoen ecu )

DEEL A Beheer van afvalstoffen en daarmee samenhangende

O & O-werkzaamheden

A1

Studie van beheerssystemen

5,4 (¹)

Opdracht 1 : Studie van systemen met inbegrip van analysemodellen om het vervoer van afvalstoffen te minimaliseren . Harmonisatie van beleid en praktijken inzake het beheer van afvalstoffen, met inbegrip van afval afkomstig van ontmantelingen en van bestraalde splijtstof . Voorlichting van de bevolking .

De systeemstudies hebben betrekking op de evaluatie van diverse beheersscenario's voor de onderscheiden soorten afval . Het harmonisatiestreven zal met name gericht zijn op de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen en blauwdrukken op het gebied van afvalbeheer .

A2

Behandeling van afvalstoffen

7,5 (¹)

Opdracht 2 : Behandeling en verpakking van afvalstoffen, met inbegrip van niet-opgewerkte bestraalde splijtstoffen, daar waar die als afval worden beschouwd . Behandeling van radioactieve afvalstoffen . De werkzaamheden betreffen de ontwikkeling van geavanceerde procédés om het ontstaan van afvalstoffen en de lozing van radioactieve effluenten in het milieu tot een minimum te beperken en om het op te bergen afvalvolume te verminderen alsmede studie naar de mogelijkheden van transmutatie .

A3

Veiligheid van ondergrondse opbergingssystemen met meervoudige insluiting

39,2 (¹)

Opdracht 3 : Omschrijving van eigenschappen en kwaliteiten van afvalvormen, afvalverpakkingen en hun omgeving . De verschillende afvalpakketten zullen worden bestudeerd in een omgeving die representatief is voor de definitieve opslag ten einde de veiligheid van de gedragingen op lange termijn na te gaan . De kwaliteitscontrole zal worden ontwikkeld .

Opdracht 4 : Opberging van radioactieve afvalstoffen : ondersteunend onderzoek voor de aanleg van ondergrondse opbergplaatsen . Het werk heeft betrekking op het vermogen om radio-elementen in te sluiten van de diverse voor de opberging van afval overwogen rotslagen en op ontwerp-aspecten inzake de bouw en de exploitatie van ondergrondse opbergplaatsen in dergelijke lagen ter beoordeling van de uitvoerbaarheid en de veiligheid .

Opdracht 5 : Methodes ter beoordeling van de veiligheid van opbergingssystemen . De tot dusverre ontwikkelde methodes zullen worden verbeterd en uitgebreid tot nieuwe soorten afval om een integrale evaluatie uit te voeren van de veiligheid van de opslagplaatsen voor radioactief afval ( stralingsbescherming, veiligheid van de kerninstallaties en van het leefmilieu ).

DEEL B Aanleg en/of exploitatie van ondergrondse installaties die voor gezamlijke communautaire werkzaamheden openstaan

27,5 (¹)

Project 1 : Ondergrondse proefinstallatie in de zoutmijn van Asse in de Bondsrepubliek Duitsland

Project 2 :

Ondergrondse proefinstallatie in de kleilaag onder het centrum voor kernenergie van Mol in België

Project 3 :

Ondergrondse valideringsinstallatie in Frankrijk

Project 4 :

Ondergrondse valideringsinstallatie in het Verenigd Koninkrijk

Aan de hierboven vermelde projecten kunnen in de loop van het programma nog andere worden toegevoegd .

Totaal

79,6 (¹)

3 .

Uitvoering

Het programma zal voornamelijk worden uitgevoerd door middel van onderzoekscontracten voor gezamenlijke rekening met organisaties, bedrijven, deskundige openbare of particuliere instellingen die in Lid-Staten gevestigd zijn . De deelneming van kleine en middelgrote ondernemingen aan het programma zal worden gestimuleerd .

De Commissie zal in alle talen van de Gemeenschap, te zamen met de uitnodiging tot deelneming, informatiebrochures verspreiden om bedrijven, universitaire instellingen en onderzoekscentra van de Gemeenschap gelijke kansen te geven .

Behalve met onderzoekscontracten voor gezamenlijke rekening, kan het programma ook uitgevoerd worden door middel van studiecontracten, cooerdinatieprojecten en toekenning van beurzen voor opleiding en mobiliteit . Dergelijke contracten en beurzen zullen, in voorkomend geval, toegekend worden volgens een selectieprocedure op basis van oproepen tot gegadigden die gepubliceerd worden in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

De bijdrage van de Gemeenschap zal normaal gezien 50 % van de totale toegestane kosten van het project niet overschrijden . Met betrekking tot universiteiten en soortgelijke instellingen echter, kan de Gemeenschap tot 100 % van de marginale kosten op zich nemen, die uitsluitend door de uitvoering van het project toegevoegd worden aan de normale terugkerende kosten .

Specifieke gecooerdineerde onderzoeksprojecten die reeds in het voorgaande programma gestart werden, zullen voortgezet worden om de samenwerking tussen teams in de verschillende Lid-Staten te bevorderen en te intensiveren . Internationale samenwerking zal vooral bevorderd worden bij de projecten van deel B ( ondergrondse installaties ).

De onderzoekswerkzaamheden voor gezamenlijke rekening zouden in voorkomend geval door deelnemers uit meer dan één Staat moeten worden verricht .

De informatie die bij de uitvoering van de werkzaamheden voor gezamenlijke rekening wordt verkregen, zal onder gelijke voorwaarden voor alle Lid-Staten beschikbaar worden gesteld . Inzake licenties en/of andere rechten op grond van het programma gelden de communautaire voorschriften, met inachtneming van de regelingen inzake contracten . Deze informatie dient ook te worden gebruikt voor de publikatie van duidelijke, concrete en nauwkeurige documenten om de communautaire instellingen en het publiek te informeren over de voornaamste aspecten van de technologie van het radioactieve-afvalstoffenbeheer, waarbij dat beheer in het meer algemene kader van het beheer van toxisch afval wordt geplaatst .

4 .

Evaluatiecriteria

Het programma zal door onafhankelijke deskundigen geëvalueerd worden overeenkomstig het communautair actieplan voor de evaluatie van communautaire onderzoeks - en ontwikkelingsactiviteiten . Bij deze evaluatie zal met name met de volgende criteria rekening gehouden worden :

- de mate waarin onderzoeksvoorstellen geselecteerd werden op basis van relevante criteria ( wetenschappelijk, technisch en communautair belang en kosten );

(¹) Waarvan ongeveer 8,4 miljoen ecu bestemd is voor de personeels - en administratiekosten .

- de mate waarin de gefinancierde werkzaamheden geleid hebben tot een belangrijke ontwikkeling in de kennis, de technieken en de apparatuur, rekening houdend met de bovengenoemde doelstellingen;

- de mogelijke relevantie van de resultaten met betrekking tot veiligheids - en beschermingsaspecten en in het bijzonder met betrekking tot de opberging van radioactieve afvalstoffen;

- de mogelijke relevantie van de resultaten met betrekking tot het beheer van radioactieve afvalstoffen en de opberging op industriële schaal;

- de mate waarin uitwisseling van informatie en samenwerking over de grenzen van de Lid-Staten bevorderd werden;

- de bijdrage van het programma aan de ontwikkeling van communautair beleid op dit gebied;

- de mate waarin het programma dubbel onderzoekswerk heeft weten te vermijden;

- de mate waarin het programma de bevolkingsvoorlichting en deelname van de instanties die erbij betrokken zijn, vergemakkelijkt heeft .