Home

VERORDENING (EEG) Nr. 195/89 VAN DE RAAD van 23 januari 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/86 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor interventie in de sector granen, ten aanzien van de verkoopvoorwaarden voor in het kader van communautaire voedselhulp te leveren produkten #

VERORDENING (EEG) Nr. 195/89 VAN DE RAAD van 23 januari 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/86 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor interventie in de sector granen, ten aanzien van de verkoopvoorwaarden voor in het kader van communautaire voedselhulp te leveren produkten #

VERORDENING (EEG) Nr. 195/89 VAN DE RAAD van 23 januari 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/86 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor interventie in de sector granen, ten aanzien van de verkoopvoorwaarden voor in het kader van communautaire voedselhulp te leveren produkten -

Publicatieblad Nr. L 025 van 28/01/1989 blz. 0022 - 0022


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 195/89 VAN DE RAAD

van 23 januari 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1581/86 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor interventie in de sector granen, ten aanzien van de verkoopvoorwaarden voor in het kader van communautaire voedselhulp te leveren produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1097/88 (2), inzonderheid op artikel 7, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 1581/86 (3) graan uit interventievoorraden via een inschrijvingsprocedure te koop wordt aangeboden; dat van deze verkoopprocedure moet worden afgeweken voor de uitvoering van communautaire voedselhulpleveringen uit hoofde van internationale verdragen of andere aanvullende programma's;

Overwegende dat, voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 3972/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende het voedselhulpbeleid en het beheer van de voedselhulp (4), de levering namelijk steeds de aankoop omvat van het produkt dat de inschrijver aan wie gegund is, moet leveren; dat, wanneer de interventiebureaus produkten beschikbaar stellen, een procedure waarbij deze produkten ten verkoop worden aangeboden tegen vooraf vastgestelde prijzen en volgens vooraf vastgestelde toepassingsbepalingen, zodat de markt van de Gemeenschap en de concurrentievoorwaarden niet worden verstoord, het geschiktst is om voor de bepaling van de totale kosten van de levering de concurrentie tussen alle handelaren van de Gemeenschap op bevredigende wijze een rol te laten spelen; dat meer bepaald deze procedure moet worden voorgeschreven voor de communautaire voedselhulpleveringen in het kader van Verordening (EEG) nr. 1581/86,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1581/86 wordt de volgende alinea toegevoegd:

»De aankoop van graan bij de interventiebureaus, ter uitvoering van verplichtingen als gevolg van de toewijzing van communautaire voedselhulpleveringen in het kader van internationale verdragen of andere aanvullende programma's geschiedt tegen prijzen en volgens uitvoeringsbepalingen die vooraf zijn vastgesteld. De Commissie stelt de bepalingen voor de toepassing van deze alinea vast volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 23 januari 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. ROMERO HERRERA

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 110 van 29. 4. 1988, blz. 7.

(3) PB nr. L 139 van 24. 5. 1986, blz. 36.

(4) PB nr. L 370 van 30. 12. 1986, blz. 1.