Home

VERORDENING (EEG) Nr. 355/89 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 1989 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld #

VERORDENING (EEG) Nr. 355/89 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 1989 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld #

VERORDENING (EEG) Nr. 355/89 VAN DE COMMISSIE van 13 februari 1989 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld -

Publicatieblad Nr. L 042 van 14/02/1989 blz. 0013 - 0013


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 355/89 VAN DE COMMISSIE

van 13 februari 1989

inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor produkten van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 166/89 (2),

Overwegende dat op grond van artikel 9 sexies, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2042/75 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 314/89 (4), tot en met 1 juli 1989 een termijn van vier werkdagen, ingaande op de dag na die van de indiening van de aanvraag, geldt voor de toekenning van de certificaten voor de uitvoer van griesmeel van durum tarwe van GN-code 1103 11 10 met vaststelling vooraf van de restitutie; dat in lid 2 van voornoemd artikel is bepaald dat de Commissie een uniform percentage voor de verlaging van de hoeveelheden vaststelt voor het geval uitvoercertificaten worden aangevraagd voor grotere hoeveelheden dan in totaal kunnen worden toegewezen; dat deze op 10 februari 1989 ingediende certificaataanvragen betrekking hebben op in totaal 5 013 600 ton en de toe te wijzen hoeveelheid in totaal maximaal 300 000 ton bedraagt; dat het overeenkomstige verlagingspercentage voor de per 10 februari 1989 ingediende uitvoercertificaataanvragen dient te worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De per 10 februari 1989 ingediende aanvragen welke vóór 11 februari 1989 aan de Commissie werden medegedeeld, voor uitvoercertificaten voor griesmeel van durum tarwe van GN-code 1103 11 10 waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld, worden aanvaard voor hoeveelheden die worden berekend door toepassing van de coëfficiënt 0,06 op de in de aanvragen vermelde tonnages.

De aanvragen die niet werden medegedeeld aan de Commissie vóór 11 februari 1989, worden afgewezen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 februari 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 februari 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 20 van 25. 1. 1989, blz. 16.

(3) PB nr. L 213 van 11. 8. 1975, blz. 5.

(4) PB nr. L 37 van 9. 2. 1989, blz. 5.