Home

VERORDENING (EEG) Nr. 438/89 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 1989 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 90), van oorsprong uit Polen #

VERORDENING (EEG) Nr. 438/89 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 1989 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 90), van oorsprong uit Polen #

VERORDENING (EEG) Nr. 438/89 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 1989 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 90), van oorsprong uit Polen -

Publicatieblad Nr. L 051 van 23/02/1989 blz. 0005 - 0006


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 438/89 VAN DE COMMISSIE

van 21 februari 1989

betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde textielprodukten (categorie 90), van oorsprong uit Polen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4136/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2995/88 (2), inzonderheid op artikel 11,

Overwegende dat in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 4136/86 de voorwaarden voor de instelling van kwantitatieve maxima worden vastgesteld; dat de invoer in de Gemeenschap van bepaalde in de bijlage vermelde textielprodukten (categorie 90), van oorsprong uit Polen, het in lid 3 van genoemd artikel bedoelde niveau heeft overschreden;

Overwegende dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 4136/86 op 9 februari 1989 aan Polen een verzoek om overleg ter kennis is gebracht; dat, in afwachting van een voor beide partijen bevredigende oplossing, de Commissie aan Polen een verzoek heeft voorgelegd tot het voorlopig voor drie maanden beperken van de uitvoer van de produkten van categorie 90 naar de Europese Gemeenschap tot 450 ton vanaf de datum waarop het verzoek tot overleg werd voorgelegd; dat, in afwachting van het resultaat van dit overleg, de invoer van de produkten van de betreffende categorie aan een voorlopige kwantitatieve beperking onderworpen dient te zijn die gelijk is aan die welke aan het leverende land werd gevraagd;

Overwegende dat volgens lid 13 van hetzelfde artikel 11 wordt verzekerd dat de kwantitatieve maxima in acht worden genomen door middel van een stelsel van dubbele controle, overeenkomstig bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 4136/86;

Overwegende dat de betrokken produkten, die tussen 9 februari 1989 en de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Polen zijn uitgevoerd, in mindering moeten worden gebracht op het ingestelde kwantitatieve maximum;

Overwegende dat dit kwantitatieve maximum geen belemmering vormt voor de invoer van de onder dit maximum vallende produkten die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Polen zijn verzonden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité textielprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoer in de Europese Gemeenschap van de produkten van de in de bijlage genoemde categorie, van oorsprong uit Polen, is onderworpen aan het voorlopige kwantitatieve maximum als in die bijlage neergelegd, zulks onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.

Artikel 2

1. De in artikel 1 bedoelde produkten die vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Polen naar de Europese Gemeenschap zijn verzonden en die nog niet in het vrije verkeer zijn gebracht, worden in het vrije verkeer gebracht op voorwaarde dat een connossement of een ander vervoerdocument wordt overgelegd waaruit blijkt dat de verzending inderdaad in de betrokken periode heeft plaatsgevonden.

2. De invoer van produkten die na de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Polen naar de Europese Gemeenschap zijn verzonden, is onderworpen aan het stelsel van dubbele controle vermeld in bijlage VI van Verordening (EEG) nr. 4136/86.

3. Alle hoeveelheden produkten die met ingang van 9 februari 1989 uit Polen zijn verzonden en in het vrije verkeer zijn gebracht, worden in mindering gebracht op het vastgestelde kwantitatieve maximum. Dit voorlopige kwantitatieve maximum vormt echter geen belemmering voor de invoer van de onder dit maximum vallende doch vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening uit Polen verzonden produkten.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing tot en met 8 mei 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 februari 1989.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 387 van 31. 12. 1986, blz. 42.

(2) PB nr. L 270 van 30. 9. 1988, blz. 64.

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Categorie // GN-code // Omschrijving // Derde land // Eenheid // Lid- Staten // Kwantitatieve beperkingen van 9 februari tot en met 8 mei 1989 // // // // // // // // // // // // // // // 90 // 5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90 // Bindgaren, touw en kabel van synthetische vezels, al dan niet gevlochten // Polen // ton // D F I BNL UK IRL DK GR ES PT EEG // 57 47 220 27 59 3 7 5 21 4 450 // // // // // // //