Home

VERORDENING (EEG) Nr. 635/89 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1989 waarbij de invoer in Spanje van bepaalde textielwaren van oorsprong uit Taiwan aan kwantitatieve maxima wordt onderworpen #

VERORDENING (EEG) Nr. 635/89 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1989 waarbij de invoer in Spanje van bepaalde textielwaren van oorsprong uit Taiwan aan kwantitatieve maxima wordt onderworpen #

VERORDENING (EEG) Nr. 635/89 VAN DE COMMISSIE van 13 maart 1989 waarbij de invoer in Spanje van bepaalde textielwaren van oorsprong uit Taiwan aan kwantitatieve maxima wordt onderworpen -

Publicatieblad Nr. L 070 van 14/03/1989 blz. 0018 - 0019


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 635/89 VAN DE COMMISSIE

van 13 maart 1989

waarbij de invoer in Spanje van bepaalde textielwaren van oorsprong uit Taiwan aan kwantitatieve maxima wordt onderworpen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4134/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de invoerregeling voor bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Taiwan (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3311/88 (2), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 4134/86 een autonome regeling betreffende de invoer van textielprodukten van oorsprong uit Taiwan is vastgesteld en dat artikel 3 de nodige voorwaarden behelst om nieuwe kwantitatieve maxima vast te stellen;

Overwegende dat de invoer in Spanje van bepaalde textielprodukten (categorie 100), van oorsprong uit Taiwan, de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 4134/86 vastgestelde drempel ruimschoots heeft overschreden;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is een kwantitatief maximum vast te stellen voor de invoer van de produkten van categorie 100, van oorsprong uit Taiwan;

Overwegende dat de in deze verordening genoemde maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het bij artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1023/70 van de Raad (3) ingestelde Comité voor contingentsbeheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoer in Spanje van bepaalde textielwaren (categorie 100), van oorsprong uit Taiwan, vindt plaats binnen de grenzen van de in de bijlage opgenomen kwantitatieve contingenten.

Artikel 2

De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 4134/86, inzonderheid die betreffende het beheer van de kwantitatieve maxima, zijn van toepassing op het bij deze verordening vastgestelde kwantitatieve maximum.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 maart 1989.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 386 van 31. 12. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 58.

(3) PB nr. L 124 van 8. 6. 1970, blz. 1.

BIJLAGE

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Categorie // GN-code // Omschrijving // Derde land // Eenheid // Lid- Staat // Kwantitatieve beperkingen // // // // // // // // 100 // 5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99 // Weefsels, geïmpregneerd met, voorzien van een deklaag van of bekleed met cellulosederivaten of andere kunstmatige plastische stoffen, alsmede weefsels met inlagen van deze stoffen // Taiwan // ton // ES // 1989: 295 1990: 313 1991: 331 // // // // // // //