Home

VERORDENING (EEG) Nr. 644/89 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/88 tot vaststelling van maatregelen voor de voorziening van de Portugese raffinaderijen, in het verkoopseizoen 1988/1989, met ruwe suiker van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten #

VERORDENING (EEG) Nr. 644/89 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/88 tot vaststelling van maatregelen voor de voorziening van de Portugese raffinaderijen, in het verkoopseizoen 1988/1989, met ruwe suiker van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten #

VERORDENING (EEG) Nr. 644/89 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/88 tot vaststelling van maatregelen voor de voorziening van de Portugese raffinaderijen, in het verkoopseizoen 1988/1989, met ruwe suiker van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten -

Publicatieblad Nr. L 071 van 15/03/1989 blz. 0016 - 0016


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 644/89 VAN DE COMMISSIE

van 14 maart 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2137/88 tot vaststelling van maatregelen voor de voorziening van de Portugese raffinaderijen, in het verkoopseizoen 1988/1989, met ruwe suiker van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2306/88 (2), en met name op artikel 9, lid 6, en artikel 39, tweede alinea,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4), en met name op artikel 12,

Overwegende dat de hoeveelheid suiker, uitgedrukt in witte suiker en vervaardigd van in de Gemeenschap geoogste suikerbieten, die ter beschikking van de Portugese raffinaderijen kan worden gesteld, enigszins groter is dan in de voorlopige voorzieningsbalans was geraamd; dat de hoeveelheid waarvoor door de Gemeenschap forfaitaire steun voor het vervoer en de raffinage in Portugal wordt verleend, derhalve moet worden aangepast;

Overwegende dat het Comité van beheer voor suiker geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2137/88 van de Commissie (5) wordt »20 000 ton" vervangen door »20 400 ton".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1988.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 maart 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(2) PB nr. L 201 van 27. 7. 1988, blz. 65.

(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1.

(4) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1.

(5) PB nr. L 188 van 19. 7. 1988, blz. 28.