Home

Verordening (EEG) nr. 921/89 van de Commissie van 10 april 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 890/78 betreffende de wijze van certificering van hop

Verordening (EEG) nr. 921/89 van de Commissie van 10 april 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 890/78 betreffende de wijze van certificering van hop

Verordening (EEG) nr. 921/89 van de Commissie van 10 april 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 890/78 betreffende de wijze van certificering van hop

Publicatieblad Nr. L 097 van 11/04/1989 blz. 0040 - 0040
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 28 blz. 0262
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 28 blz. 0262


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 921/89 VAN DE COMMISSIE

van 10 april 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 890/78 betreffende de wijze van certificering van hop

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1696/71 van de Raad van 26 juli 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector hop (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3998/87 (2), en met name op artikel 2, lid 5,

Overwegende dat voor de berekening van het aandeel van bladeren, stengels en afvallen van hop, op grond van Verordening (EEG) nr. 890/78 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3994/88 (4), wordt aangenomen dat afvallen van hop en lupuline hetzelfde soortelijk gewicht hebben; dat het voortaan mogelijk is de verhouding tussen de soortelijke gewichten van, enerzijds, afvallen van hop en, anderzijds, lupuline te bepalen; dat de huidige berekeningsmethode derhalve moet worden aangepast;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 890/78 op de verpakkingseenheid waarin het produkt in de handel wordt gebracht, na verzegeling een merk met de vereiste gegevens moet worden aangebracht; dat, om misbruiken volledig uit te sluiten, moet worden voorgeschreven dat het merk ook op de pakken en dozen meel of extract in de verpakkingseenheid wordt aangebracht; dat Verordening (EEG) nr. 890/78 dienovereenkomstig dient te worden gewijzigd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor hop,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 890/78 wordt als volgt gewijzigd:

1. In bijlage II, onder C, punt 1, worden in de derde alinea de volzinnen:

»Het is onmogelijk de afvallen en de lupuline van elkaar te scheiden. Bijgevolg moet het relatieve aandeel van elk van beide bestanddelen door objectieve beoordeling van de kleur worden geschat; voor de berekening van het gewicht wordt dan aangenomen dat beide bestanddelen hetzelfde soortelijk gewicht hebben."

vervangen door de volzinnen:

»Het is zeer moeilijk afvallen en lupuline van elkaar te scheiden. Met behulp van een zeef met gaten van 0,8 mm kan evenwel bij benadering het aandeel van de afvallen en van de lupuline worden bepaald. Bij het ramen van het lupulineaandeel moet in aanmerking worden genomen dat de volumieke massa van lupuline viermaal zo groot is als die van afvallen.".

2. In bijlage IV, onder d), worden na de woorden »door de tekst op de verzegelde verpakking" de volgende woorden ingevoegd: »en op elk pak of elke doos meel of extract in die verzegelde verpakking.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van de hopoogst van 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 april 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971, blz. 1.

(2) PB nr. L 377 van 31. 12. 1987, blz. 40.

(3) PB nr. L 117 van 29. 4. 1978, blz. 43.

(4) PB nr. L 354 van 22. 12. 1988, blz. 24.