Home

Verordening (EEG) nr. 1125/89 van de Raad van 27 april 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 426/86 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

Verordening (EEG) nr. 1125/89 van de Raad van 27 april 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 426/86 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

Verordening (EEG) nr. 1125/89 van de Raad van 27 april 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 426/86 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

Publicatieblad Nr. L 118 van 29/04/1989 blz. 0029 - 0030
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0026
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0026


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1125/89 VAN DE RAAD van 27 april 1989 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 426/86 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ),

Overwegende dat in bijlage I, deel A, van Verordening ( EEG ) nr . 426/86 ( 4 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 2247/88 ( 5 ), de lijst van produkten is opgenomen die voor produktiesteun in aanmerking komen; dat deze bijlage dient te worden aangevuld door daarin ook "Rocha''-peren op te nemen, de variëteit die het meest representatief is voor de Portugese markt en hoofdzakelijk voor verwerking wordt geteeld; dat deze variëteit derhalve ook in het schema van de seizoenen dient te worden vermeld en dat de produktiesteun dient te worden uitgebreid tot perziken en peren op natuurlijk vruchtesap;

Overwegende dat, rekening houdend met de kenmerken en de recente ontwikkeling van de markt voor verwerkte produkten op basis van tomaten enerzijds en met de onbevredigende prijssituatie voor de verschillende bestaande produkten anderzijds, en omdat tussen de verschillende gebruiksmogelijkheden van verse tomaten geen onderscheid mag worden gemaakt dat discriminerend is, produktiesteun

dient te worden verleend voor nieuwe verwerkte produkten, en deze produkten in deel A van de bovengenoemde bijlage I dienen te worden opgenomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 Verordening ( EEG ) nr . 426/86 wordt als volgt gewijzigd :

1 . artikel 1, lid 2, wordt als volgt gewijzigd :

- onder b ) wordt het vierde streepje vervangen door :

"- perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap, van GN-code 2008 70;'',

- punt c ) wordt vervangen door :

"c ) van 15 juli tot en met 14 juli voor Williams - en Rochaperen, op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap, van GN-code 2008 40;'';

2 . bijlage I, deel A, wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening .

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Luxemburg, 27 april 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . BARRIONUEVO PEÑA

( 1 ) PB nr . C 82 van 3 . 4 . 1989, blz . 66 .

( 2 ) Advies uitgebracht op 13 april 1989 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 3 ) Advies uitgebracht op 31 maart 1989 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

( 4 ) PB nr . L 49 van 27 . 2 . 1986, blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 198 van 26 . 7 . 1988, blz . 21 . BIJLAGE "BIJLAGE I DEEL A

In de artikelen 2 en 7 bedoelde produkten

GN-code

Omschrijving

ex 0710 80 70

Bevroren tomaten zonder schil, al dan niet in gehele staat

ex 0712 90 30

Tomatenvlokken

ex 0804 20 90

Gedroogde vijgen

ex 0806 20

Sultanarozijnen en krenten en Moscatelrozijnen

ex 0813 20 00

Gedroogde pruimen verkregen uit gedroogde "Prunes d'Ente''

ex 2002 10 00

"

y

x

Tomaten zonder schil, al dan niet in gehele staat

Ongeschilde tomaten, al dan niet in gehele staat ( crush of pizza sauce )

ex 2002 90 10

Tomatensap ( inclusief passata )

ex 2002 90 30

ex 2002 90 90

Tomatenconcentraat

ex 2008 40 51

Williams - en Rochaperen op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap

ex 2008 40 59

ex 2008 40 71

ex 2008 40 79

ex 2008 40 91

ex 2008 40 99

ex 2008 70 61

Perziken op siroop en/of op natuurlijk vruchtesap

ex 2008 70 69

ex 2008 70 71

ex 2008 70 79

ex 2008 70 91

ex 2008 70 99

ex 2009 50

Tomatensap''