Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1234/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de streefprijs voor lijnzaad voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1234/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de streefprijs voor lijnzaad voor het verkoopseizoen 1989/1990 #

VERORDENING (EEG) Nr. 1234/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de streefprijs voor lijnzaad voor het verkoopseizoen 1989/1990 -

Publicatieblad Nr. L 128 van 11/05/1989 blz. 0028 - 0028


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1234/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot vaststelling van de streefprijs voor lijnzaad voor het verkoopseizoen 1989/1990

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europse Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, inzonderheid op artikel 89, lid 2, en op artikel 234, lid 2,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr. 569/76 van de Raad van 15 maart 1976 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor lijnzaad ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 4003/87 ( 2 ), inzonderheid op artikel 1, leden 1 en 3,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ),

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 4 ),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 5 ),

Overwegende dat bij de jaarlijkse vaststelling van de streefprijs voor lijnzaad zowel rekening moet worden gehouden met de doeleinden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als met de bijdrage die de Gemeenschap voor een harmonische ontwikkeling van de wereldhandel wil leveren; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te garanderen, de voorziening veilig te stellen en redelijke consumentenprijzen te waarborgen;

Overwegende dat in artikel 1, lid 1, eerste alinea, van Verordening ( EEG ) nr . 569/76 meer in het bijzonder wordt bepaald dat deze prijs op een voor de producenten redelijk niveau dient te worden vastgesteld, met inachtneming van de voorzieningsbehoeften van de Gemeenschap; dat het in dit verband dienstig is een evenwichtige verhouding tussen deze prijs en de prijzen van andere oliehoudende zaden te handhaven;

Overwegende dat toepassing van deze criteria ertoe leidt de streefprijs vast te stellen op hetzelfde niveau als voor het vorige verkoopseizoen;

Overwegende dat de toepassing van artikel 68 van de Toetredingsakte in Spanje heeft geleid tot een prijspeil dat afwijkt van het peil van de gemeenschappeljke prijzen; dat

krachtens artikel 70, lid 1, van de Toetredingsakte de Spaanse prijzen elk jaar aan het begin van het verkoopseizoen aan de gemeenschappelijke prijzen dienen te worden aangepast; dat de criteria voor deze aanpassing leiden tot de vaststelling van de Spaanse prijzen op het hierna aangegeven peil;

Overwegende dat de streefprijs moet worden vastgesteld voor een standaardkwaliteit; dat bij de bepaling van deze standaardkwaliteit rekening moet worden gehouden met de gemiddelde kwaliteit van het in de Gemeenschap geoogste produkt; dat de voor het verkoopseizoen 1988/1989 bepaalde kwaliteit aan deze eis voldoet en derhalve voor het volgende verkoopseizoen kan worden gehandhaafd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 Voor het verkoopseizoen 1989/1990 wordt de streefprijs voor lijnzaad vastgesteld als volgt :

a ) 49,68 ecu per 100 kg voor Spanje .

b ) 55,41 ecu per 100 kg voor de overige Lid-Staten .

Artikel 2 De in artikel 1 vermelde prijs geldt voor zaad:

- onverpakt, van gezonde handelskwaliteit,

en

- met 2 % onzuiverheden en, voor zaad als zodanig, een vochtgehalte van 9 % en een oliegehalte van 38 %.

Artikel 3 Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 3 mei 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . SOLBES

( 1 ) PB nr . L 67 van 15 . 3 . 1976, blz . 29 .

( 2 ) PB nr . L 377 van 31 . 12 . 1987, blz . 46 .

( 3 ) PB nr . C 82 van 3 . 4 . 1989, blz . 19 .

( 4 ) PB nr. C 120 van 16 . 5 . 1989 .

( 5 ) Advies uitgebracht op 31 maart 1989 ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).