Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1239/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 1239/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad #

VERORDENING (EEG) Nr. 1239/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad -

Publicatieblad Nr. L 128 van 11/05/1989 blz. 0035 - 0035


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1239/89 VAN DE RAAD van 3 mei 1989 tot wijziging van Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 van de Raad van 26 oktober 1971 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector zaaizaad ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3997/87 ( 2 ), inzonderheid op artikel 3, lid 4,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 3 ),

Overwegende dat in de Gemeenschap rijstrassen ( Oryza sativa L .) van de types "japonica'' en "indica'' of met de vorm daarvan voor zaaidoeleinden geteeld worden; dat, ten einde in voorkomend geval uiteenlopende steunbedragen voor deze twee rassengroepen te kunnen vaststellen, deze twee rassengroepen afzonderlijk dienen te worden vermeld; dat de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 derhalve dient te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1 In de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 2358/71 wordt in de kolom "Omschrijving'' op de derde regel "Oryza sativa L .'' vervangen door :

"Oryza sativa L .

- japonica-rassen

- indica-rassen ''.

Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 3 mei 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . SOLBES

( 1 ) PB nr . L 246 van 5 . 11 . 1971, blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 377 van 31 . 12 . 1987, blz . 37 .

( 3 ) PB nr. C 82 van 3 . 4 . 1989, blz . 99 .