Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1645/89 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3653/85 houdende uitvoeringsbepalingen van de vanaf 1986 voor bepaalde derde landen geldende regeling bij invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees #

VERORDENING (EEG) Nr. 1645/89 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3653/85 houdende uitvoeringsbepalingen van de vanaf 1986 voor bepaalde derde landen geldende regeling bij invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees #

VERORDENING (EEG) Nr. 1645/89 VAN DE COMMISSIE van 12 juni 1989 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3653/85 houdende uitvoeringsbepalingen van de vanaf 1986 voor bepaalde derde landen geldende regeling bij invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees -

Publicatieblad Nr. L 162 van 13/06/1989 blz. 0021 - 0021
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0151
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0151


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1645/89 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 1989

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3653/85 houdende uitvoeringsbepalingen van de vanaf 1986 voor bepaalde derde landen geldende regeling bij invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3643/85 van de Raad van 19 december 1985 betreffende de invoerregeling die met ingang van 1986 in de sector schape- en geitevlees voor bepaalde derde landen geldt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3939/87 (2), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3653/85 van de Commissie (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 948/88 (4), de uitvoeringsbepalingen van de bij Verordening (EEG) nr. 3643/85 ingevoerde invoerregeling zijn vastgesteld; dat in artikel 2, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3653/85 is bepaald dat Verordening (EEG) nr. 20/82 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3939/87, van toepassing is onder voorbehoud van enige afwijkende bepalingen die zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3653/85;

Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 20/82 de certificaten voor de bepaling van hun geldigheidsduur worden geacht te zijn afgegeven op de dag van indiening van de aanvraag; dat tussen de datum waarop de certificaataanvragen worden ingediend en de dag waarop zij werkelijk worden afgegeven, drie tot vier weken kunnen verlopen, waardoor de periode waarin invoer mogelijk is, met een zelfde duur wordt verkort; dat het derhalve dienstig is voor te schrijven dat het certificaat geldig is vanaf de datum waarop het daadwerkelijk wordt afgegeven; dat derhalve op dat punt moet worden afgeweken van de voorschriften van genoemde verordening;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer »schapen en geiten",

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3653/85 wordt het volgende lid toegevoegd:

»7. Het invoercertificaat is geldig gedurende drie maanden vanaf de datum waarop het daadwerkelijk wordt afgegeven.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 juni 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 348 van 24. 12. 1985, blz. 2.

(2) PB nr. L 373 van 31. 12. 1987, blz. 1.

(3) PB nr. L 348 van 24. 12. 1985, blz. 21.

(4) PB nr. L 92 van 9. 4. 1988, blz. 41.

(5) PB nr. L 3 van 7. 1. 1982, blz. 26.