Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1835/89 VAN DE RAAD van 19 juni 1989 tot vaststelling van de algemene regels met betrekking tot de steun voor de produktie van harde glazige maïs van hoge kwaliteit #

VERORDENING (EEG) Nr. 1835/89 VAN DE RAAD van 19 juni 1989 tot vaststelling van de algemene regels met betrekking tot de steun voor de produktie van harde glazige maïs van hoge kwaliteit #

VERORDENING (EEG) Nr. 1835/89 VAN DE RAAD van 19 juni 1989 tot vaststelling van de algemene regels met betrekking tot de steun voor de produktie van harde glazige maïs van hoge kwaliteit -

Publicatieblad Nr. L 180 van 27/06/1989 blz. 0003 - 0004


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1835/89 VAN DE RAAD

van 19 juni 1989

tot vaststelling van de algemene regels met betrekking tot de steun voor de produktie van harde glazige maïs van hoge kwaliteit

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1834/89 (2), inzonderheid op artikel 10 bis, lid 5,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat krachtens artikel 10 bis van Verordening (EEG) nr. 2727/75 steun wordt toegekend om in bepaalde gebieden van de Gemeenschap harde glazige maïs van hoge kwaliteit van bepaalde rassen te produceren; dat volgens dat artikel de kwaliteitscriteria die moeten worden gebruikt bij het bepalen van genoemde rassen, moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat deze maïs, gezien de specifieke toepassing ervan, ongeoogst op het veld moet blijven totdat hij via natuurlijke droging een vochtgehalte van 15 % heeft bereikt; dat deze natuurlijke droging slechts kan plaatsvinden in gebieden met een daartoe geschikt klimaat; dat de steunregeling derhalve beperkt dient te blijven tot gebieden waar aan dit criterium kan worden voldaan;

Overwegende dat voor een goede werking van deze steunregeling een controle door de Lid-Staten nodig is die waarborgt dat de steun wordt toegekend overeenkomstig de gestelde voorwaarden; dat daarom een controleregeling en een regeling inzake teeltaangifte moeten worden ingevoerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De Lid-Staten verlenen de in artikel 10 bis van Verordening (EEG) nr. 2727/75 bedoelde steun voor de produktie van harde glazige maïs van hoge kwaliteit met inachtneming van de hierna vermelde voorwaarden.

Artikel 2

De harde glazige maïs moet volgens de gangbare teeltmethoden worden geproduceerd en het gewas moet na rijping lang genoeg op het veld blijven staan om natuurlijke droging van de maïs mogelijk te maken tot een vochtgehalte van ten hoogste 15 % is bereikt.

Artikel 3

1. In deze verordening wordt verstaan onder harde glazige maïs van hoge kwaliteit, maïs van rassen die zijn opgenomen in één van de nationale rassenlijsten en die de volgende kenmerken hebben:

- type van de korrel: rondkorrelig,

- kleur van de hoed van de korrel: oranje, oranje-rood, rood of donkerrood,

- drijftest: het monster mag voor ten hoogste 15 gewichtspercenten bestaan uit drijvende korrels.

2. De lijst van rassen die aan de in lid 1 gegeven omschrijving van harde glazige maïs van hoge kwaliteit beantwoorden, alsmede de voor produktie geschikte gebieden, worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75.

Artikel 4

De Lid-Staten voeren een regeling voor administratieve en fysieke controle in die waarborgt dat wordt voldaan aan de voorwaarden inzake steunverlening. Deze regeling omvat met name:

a) de verplichting om de beteelde oppervlakte en de daarbij gebruikte rassen van goedgekeurd zaaizaad aan te geven. Als bij deze aangifte een teeltcontract wordt gevoegd, geldt deze aangifte tevens als steunaanvraag;

b) systematische controles ter plaatse om de juistheid van de onder a) bedoelde aangiften na te gaan;

c) andere gegevens die eventueel volgens de procedure van artikel 26 van Verordening (EEG) nr. 2727/75 zijn vastgesteld.

Artikel 5

Het bedrag van de toe te kennen steun wordt berekend op grond van de beteelde oppervlakte.

Artikel 6

De Lid-Staten stellen de Commissie in kennis van de maatregelen die zij ter uitvoering van deze verordening hebben genomen en met name van het areaal waarvoor steun is toegekend.

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 september 1989.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 19 juni 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. ROMERO HERRERA

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.