Home

VERORDENING (EEG) Nr. 1877/89 VAN DE RAAD van 21 juni 1989 houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof #

VERORDENING (EEG) Nr. 1877/89 VAN DE RAAD van 21 juni 1989 houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof #

VERORDENING (EEG) Nr. 1877/89 VAN DE RAAD van 21 juni 1989 houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof -

Publicatieblad Nr. L 182 van 29/06/1989 blz. 0001 - 0001


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1877/89 VAN DE RAAD

van 21 juni 1989

houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad bij Verordening (EEG) nr. 4187/88 (1) voor 1989 voor ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof, een communautair tariefcontingent met vrijstelling van rechten heeft geopend en dat dit contingent voorlopig op 300 000 ton werd vastgesteld;

Overwegende dat op grond van de thans beschikbare economische gegevens over het verbruik, de produktie en de invoer onder andere preferentiële tariefregelingen kan worden verwacht dat de onmiddellijke behoeften van de Gemeenschap aan invoer van deze produkten uit derde landen tijdens het lopende jaar de omvang van het bij Verordening (EEG) nr. 4187/88 vastgestelde contingent zullen overtreffen; dat het, ten einde het evenwicht op de markt voor de betrokken produkten niet in gevaar te brengen en met het oog op een parallelle ontwikkeling van de afzet van de communautaire produktie en de voorziening van de verwerkende industrie onder aanvaardbare voorwaarden wat de zekerheid betreft, dienstig is het contingent te verhogen met een hoeveelheid die overeenstemt met de behoeften van de verwerkende industrieën tot in het najaar, dat wil zeggen met 150 000 ton; dat zulks niet uitsluit dat het contingent in het najaar nogmaals wordt aangepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het bij Verordening (EEG) nr. 4187/88 geopende communautaire tariefcontingent voor ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof, wordt van 300 000 op 450 000 ton gebracht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 21 juni 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

C. ARANZADI

(1) PB nr. L 368 van 31. 12. 1988, blz. 26.