Home

Verordening (EEG) nr. 1954/89 van de Commissie van 30 juni 1989 betreffende de verkoop van voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat bestemde interventieboter in het kader van Verordening (EEG) nr. 3143/85

Verordening (EEG) nr. 1954/89 van de Commissie van 30 juni 1989 betreffende de verkoop van voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat bestemde interventieboter in het kader van Verordening (EEG) nr. 3143/85

Verordening (EEG) nr. 1954/89 van de Commissie van 30 juni 1989 betreffende de verkoop van voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat bestemde interventieboter in het kader van Verordening (EEG) nr. 3143/85

Publicatieblad Nr. L 187 van 01/07/1989 blz. 0104 - 0106
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0193
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 29 blz. 0193


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1954/89 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1989 betreffende de verkoop van voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat bestemde interventieboter in het kader van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 763/89 ( 2 ), en met name op artikel 6, lid 7,

Overwegende dat artikel 2 bis van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 van de Commissie van 11 november 1985 betreffende de afzet tegen verlaagde prijs van interventieboter bestemd voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1953/89 ( 4 ), in de mogelijkheid voorziet de interventieboter in twee fasen te verkopen, namelijk eerst via een openbare inschrijving en vervolgens tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen;

Overwegende dat het, gezien de huidige marktsituatie voor boter, mogelijk is 593,2 ton boter te verkopen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . De volgende hoeveelheden voor onmiddellijk verbruik in de vorm van boterconcentraat bestemde interventieboter worden in het kader van artikel 2 bis van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 in twee fasen te koop aangeboden :

- 476,2 ton boter in het bezit van het Duitse interventiebureau en aangekocht vóór 1 juni 1989;

- 117 ton boter in het bezit van het Belgische interventiebureau en aangekocht vóór 1 juni 1989;

2 . De in lid 1 bedoelde interventiebureaus verkopen de boter die het langst is opgeslagen het eerst .

3 . De boter wordt verkocht overeenkomstig het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 en in deze verordening .

4 . De in artikel 2 bis, lid 3, van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 bedoelde minimumprijzen zijn aangegeven in bijlage I .

5 . Alleen biedingen die uiterlijk op 10 juli 1989 om 12.00 uur in het bezit zijn van het betrokken interventiebureau en op of na de vijfde werkdag volgende op vorenstaande datum ingediende koopaanvragen worden in aanmerking genomen .

6 . Gegadigden kunnen alle informatie inzake de te koop aangeboden hoeveelheden en de plaats van opslag van de boter verkrijgen op de in bijlage II vermelde adressen .

Artikel 2

1 . Gegadigden nemen aan de openbare inschrijving deel hetzij per aangetekende brief, hetzij door afgifte, tegen ontvangstbewijs, van hun schriftelijk bod op het interventiebureau, hetzij door middel van enige andere vorm van schriftelijke telecommunicatie .

2 . In elk bod moeten de volgende gegevens zijn vermeld :

a ) naam en adres van de inschrijver;

b ) de geboden prijs per 100 kg boter met het gewenste vetgehalte, binnenlandse belastingen niet inbegrepen, af koelhuis, uitgedrukt in de valuta van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de boter is opgeslagen;

c ) de gevraagde hoeveelheid, met opgave van het vetgehalte van de boter en van het boterconcentraat;

d ) het bedrijf waar de totale hoeveelheid boter, overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85, tot boterconcentraat zal worden verwerkt en verpakt en, in voorkomend geval, het bedrijf waar de totale hoeveelheid boterconcentraat zal worden verpakt om in de handel te worden gebracht . In overleg met het bevoegde interventiebureau mag de totale hoeveelheid boterconcentraat evenwel in een ander dan het in het bod vermelde bedrijf worden verpakt om in de handel te worden gebracht .

3 . Een bod is slechts geldig indien :

a ) het vergezeld gaat van een document waarin de inschrijver zich ertoe verbindt de in het bod aangegeven hoeveelheid boter overeenkomstig het bepaalde in Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 te gebruiken voor verwerking tot boterconcentraat;

b ) het betrekking heeft op boter met een en hetzelfde vetgehalte;

c ) het betrekking heeft op ten minste één ton boter . Indien de aan de inschrijver toegewezen hoeveelheid echter minder zou bedragen dan een ton, als gevolg van evenredige verdeling, wordt de door hem verkregen hoeveelheid aangemerkt als de minimaal vereiste hoeveelheid voor het bod;

d ) het bewijs wordt geleverd dat de inschrijver vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening van de biedingen, de in artikel 3, lid 1, bedoelde zekerheid ter garantie van de bestemming heeft gesteld .

4 . Een bod kan niet worden ingetrokken na het verstrijken van de in artikel 1, lid 5, bedoelde termijn voor de indiening van de biedingen in het kader van de betrokken openbare inschrijving .

Artikel 3

1 . In het kader van deze verordening zijn het gestand doen van het bod na het verstrijken van de indieningstermijn, de betaling van de prijs en het stellen van de in artikel 2 bis, lid 5, van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 bedoelde zekerheid ter garantie van de bestemming primaire eisen, waarvan de nakoming wordt gewaarborgd door het stellen van een inschrijvingszekerheid van 150 ecu per ton .

2 . De inschrijvingszekerheid wordt gesteld in de Lid-Staat waar het bode wordt ingediend .

Artikel 4

1 . Biedingen met een prijs die lager ligt dan de voor de betrokken inschrijving vastgestelde minimumprijs worden afgewezen .

2 . De uit de inschrijving voortvloeiende rechten en verplichtingen zijn niet overdraagbaar .

Artikel 5

1 . Het interventiebureau stelt elke inschrijver binnen de in artikel 2 bis, lid 3, vierde alinea, van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 bedoelde termijn in kennis van het resultaat van de openbare inschrijving .

2 . Kopers wordt met name het volgende medegedeeld :

a ) de verkochte hoeveelheid boter;

b ) het bedrag van de zekerheid ter garantie van de bestemming;

c ) de uiterste datum voor de verwerking van de betrokken hoeveelheid boter tot boterconcentraat en de verpakking daarvan .

Artikel 6

1 . Vóór de overname van de boter en binnen de in artikel 2 bis, lid 6, van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 bedoelde termijn van twee weken betaalt de koper aan het interventiebureau voor elke hoeveelheid die hij voornemens is af te halen, het bedrag dat met zijn bod overeenkomt .

2 . Behoudens overmacht wordt in de in artikel 3 bedoelde inschrijvingszekerheid verbeurd en wordt de verkoop voor de resterende hoeveelheden geannuleerd, indien de koper vorenbedoelde betaling niet binnen de voorgeschreven termijn heeft verricht .

Artikel 7

1 . Nadat de in artikel 6, lid 1, bedoelde betaling is verricht en de zekerheid ter garantie van de bestemming is gesteld, geeft het interventiebureau een afhaalbon af waarin de volgende gegevens zijn vermeld :

a ) de hoeveelheid waarvoor aan de in het inleidend zinsdeel bedoelde voorwaarden is voldaan en het desbetreffende bod, geïdentificeerd door middel van een volgnummer;

b ) het koelhuis waar deze hoeveelheid is opgeslagen;

c ) de uiterste datum voor de afhaling van de boter;

d ) de uiterste datum voor de verwerking van de boter tot boterconcentraat en voor de verpakking daarvan, en het vetgehalte van de verwerkte boter .

2 . Wanneer boter, waarvoor de in artikel 6, lid 1, bedoelde betaling is verricht, niet vóór de vorenbedoelde datum wordt afgehaald, zijn de kosten en risico's van de opslag vanaf de dag volgende op die bedoeld in lid 1, onder c ), voor rekening van de koper . De gekochte hoeveelheid boter kan in gedeelten worden afgehaald .

3 . De boter wordt door het interventiebureau beschikbaar gesteld in verpakkingen waarop in duidelijk zichtbare en leesbare letters de in artikel 3, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 bedoelde vermelding is aangebracht .

De boter blijft in haar originele verpakking totdat met de verwerking overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van vorenstaande verordening wordt begonnen .

Artikel 8

1 . Ten aanzien van de indiening en de ontvankelijkheid van de in artikel 1, lid 5, bedoelde koopaanvragen geldt, mutatis mutandis, het bepaalde in artikel 2, lid 1, lid 2, onder a ), c ) en d ), en lid 3, onder a ), b ) en c ).

2 . Het verkoopcontract wordt gesloten overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, lid 4, van Verordening ( EEG ) nr . 3143/85 .

Artikel 9

De in artikel 3, lid 1, bedoelde zekerheid ter garantie van de bestemming bedraagt 250 ecu per 100 kg .

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 3 juli 1989 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 30 juni 1989 .

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968, blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 84 van 29 . 3 . 1989, blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 299 van 12 . 11 . 1985, blz . 9 .

( 4 ) Zie bladzijde 102 van dit Publikatieblad .

BIJLAGE I

Lid-Staat

Produkt

(%) Hoeveelheid

( in ton ) Minimumprijs

( in ecu/100 kg ) Duitsland Boter ' 82 476,2 90 België Boter ' 82 117 90

BIJLAGE II Adressen van de interventiebureaus :

- Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( BALM )

Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt am Main

Telefoon : ( 06 ) 91 56 40

Telex : 411727 en 411156

Telefax : 699 07 32

- Office belge de l'économie et de l'agriculture

secteur Produits et industries agricoles et alimentaires"

rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles

Telefoon : ( 02 ) 230 17 40

Telex : 24076 en 65567

Telefax : (02 ) 230 25 33

- Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw

Sector Landbouw - en voedingsprodukten en industrieën"

Trierstraat 82, B-1040 Brussel

Telefoon : ( 02 ) 230 17 40

Telex: 24076 en 65567

Telefax : ( 02 ) 230 25 33 .