Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2168/89 VAN DE RAAD van 18 juli 1989 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2274/87 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen #

VERORDENING (EEG) Nr. 2168/89 VAN DE RAAD van 18 juli 1989 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2274/87 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen #

VERORDENING (EEG) Nr. 2168/89 VAN DE RAAD van 18 juli 1989 tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2274/87 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen -

Publicatieblad Nr. L 208 van 20/07/1989 blz. 0004 - 0004


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2168/89 VAN DE RAAD

van 18 juli 1989

tot wijziging van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2274/87 tot vaststelling van bijzondere maatregelen betreffende de beëindiging van de dienst van tijdelijke functionarissen van de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, inzonderheid op artikel 24,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na advies van het Comité voor het Statuut,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Hof van Justitie,

Overwegende dat, wat het Europese Parlement betreft, het doel dat wordt nagestreefd met de maatregelen waarin Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2274/87 (2) voorziet mogelijkerwijze niet zal worden bereikt indien het aantal voor deze maatregelen in aanmerking komende functionarissen niet aan de behoeften wordt aangepast;

Overwegende dat indien het aantal voor de afvloeiingsregeling in aanmerking komende tijdelijke functionarissen van 10 op 15 wordt gebracht deze regeling het gewenste effect zal sorteren;

Overwegende dat de Raad op 14 oktober 1988 nieuwe meerjarenprogramma's voor het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek heeft aangenomen;

Overwegende dat, voor een betere uitvoering van deze programma's en rekening houdend met de lopende herstructurering, het dienstig is een aantal tijdelijke functionarissen te vervangen door tijdelijke functionarissen die speciaal met het oog op het nieuwe programma zullen worden aangeworven;

Overwegende dat dit aantal op 16 wordt geraamd, waardoor het totale aantal functionarissen van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek dat voor de in Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2274/87 bedoelde maatregel in aanmerking komt op 150 zou worden gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 van Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 2274/87 wordt vervangen door:

»Artikel 2

Het aantal tijdelijke functionarissen dat voor de in artikel 1 bedoelde maatregelen in aanmerking komt, wordt vastgesteld op 15 voor het Europese Parlement en 150 voor de Commissie. Dit aantal wordt als volgt verdeeld over de jaren waarin deze verordening van toepassing is:

1.2.3 // // // // // Europees Parlement // Commissie // // // // 1987 // 0 // 32 // 1988 // 3 // 32 // 1989 // 6 // 36 // 1990 // 6 // 50" // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 juli 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

R. DUMAS

(1) PB nr. C 158 van 26. 6. 1989.

(2) PB nr. L 209 van 31. 7. 1987, blz. 1.