Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2462/89 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op tenten van de categorie van produkten nr. 91 (volgnummer 40.0910), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

VERORDENING (EEG) Nr. 2462/89 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op tenten van de categorie van produkten nr. 91 (volgnummer 40.0910), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

VERORDENING (EEG) Nr. 2462/89 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op tenten van de categorie van produkten nr. 91 (volgnummer 40.0910), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad -

Publicatieblad Nr. L 234 van 11/08/1989 blz. 0011 - 0011


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2462/89 VAN DE COMMISSIE

van 10 augustus 1989

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op tenten van de categorie van produkten nr. 91 (volgnummer 40.0910), van oorsprong uit China, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad van 19 december 1988 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1989 voor de textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), en met name op artikel 13,

Overwegende dat, krachtens artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 4259/88, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie produkten die in de bijlagen I en II van die verordening het onderwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom 8 van haar bijlage I en kolom 7 van haar bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom 5 van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 12 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor tenten van de categorie van produkten nr. 91 (volgnumer 40.0910) het plafond 13 ton bedraagt; dat op 1 augustus 1989 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit China, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt;

Overwegende dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 14 augustus 1989 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 4259/88, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit China:

1.2.3.4 // // // // // Volgnummer // Categorie en eenheid // GN-code // Omschrijving // // // // // // // // // 40.0910 // 91 (ton) // 6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00 // Tenten // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 augustus 1989.

Voor de Commissie

Jean DONDELINGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 375 van 31. 12. 1988, blz. 83.