Home

Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar Réunion

Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar Réunion

Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie van 6 september 1989 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar Réunion

Publicatieblad Nr. L 261 van 07/09/1989 blz. 0008 - 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2692/89 VAN DE COMMISSIE

van 6 september 1989

houdende uitvoeringsbepalingen inzake de verzending van rijst naar Réunion

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1418/76 van de Raad van 21 juni 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1806/89 (2), en met name op artikel 11 bis, lid 6, en op artikel 27,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid en de omrekeningskoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1636/87 (4), en met name op artikel 2, lid 4,

Overwegende dat bij de vaststelling van de subsidies zodanige criteria moeten worden gehanteerd dat het verschil tussen de noteringen en de prijzen van deze produkten in de Gemeenschap en de wereldmarktprijzen kan worden overbrugd; dat daartoe rekening moet worden gehouden met de situatie inzake de rijstvoorziening op Réunion en met de prijzen voor rijst en breukrijst op de wereldmarkt enerzijds en met die in de Gemeenschap anderzijds;

Overwegende dat de wereldmarktprijzen voor rijst en breukrijst aanzienlijk kunnen fluctueren en dat deze produkten door de diverse landen tegen zeer uiteenlopende prijzen te koop worden aangeboden; dat in verband hiermee bij de vaststelling van de subsidie moet worden uitgegaan van het verschil tussen de representatieve prijzen in de Gemeenschap en de meest gunstige noteringen op de wereldmarkt, zodat het verschil tussen de wereldmarktprijzen en de prijzen in de Gemeenschap, met name rekening houdend met de vervoerkosten, kan worden overbrugd;

Overwegende dat in het kader van de bijzondere, in artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76 vastgestelde regeling voor de invoer van rijst in het Franse overzeese departement Réunion, op grond van het beginsel van de gelijke behandeling, een subsidie kan worden toegekend voor rijst van herkomst uit de Lid-Staten; dat de mogelijkheid moet worden gegeven dit bedrag vooraf vast te stellen om de exporteurs van de Gemeenschap de garantie te verschaffen dat het betrokken subsidiebedrag stabiel blijft;

Overwegende dat bij vaststelling vooraf van de genoemde subsidie het subsidiebedrag moet worden aangepast naar gelang van de drempelprijs; dat een vooraf voor padie of halfwitte rijst vastgestelde subsidie, naar gelang van de drempelprijs, slechts kan worden aangepast door toepassing van de getallen voor de omrekening van de waarde van een hoeveelheid gedopte of volwitte rijst in de waarde van dezelfde hoeveelheid rijst in een ander verwerkingsstadium; dat het dienstig is daartoe gebruik te maken van de getallen die zijn vermeld in artikel 1 van Verordening nr. 467/67/EEG van de Commissie van 21 augustus 1967 houdende vaststelling van de omrekeningsgetallen, de bewerkingskosten en de waarde van bijprodukten toevallend aan de verschillende verwerkingsstadia van rijst (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2325/88 (6);

Overwegende dat, ter voorkoming van concurrentievervalsing tussen handelaren uit de onderscheiden Lid-Staten bij de omrekening van het in ecu vastgestelde subsidiebedrag in nationale valuta, de omrekeningskoers dient te worden toegepast die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3294/86 van de Commissie van 29 oktober 1986 tot vaststelling van de voor de omrekening van de heffingen en restituties in de rijstsector toe te passen omrekeningskoers (7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2654/89 (8); dat tevens, rekening houdende met de afwijkende regeling voor Réunion, voor de toepassing van deze omrekeningskoers het ontstaansfeit moet worden bepaald;

Overwegende dat in artikel 11 bis, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 in de mogelijkheid is voorzien om de subsidie eventueel langs de weg van een inschrijvingsprocedure vast te stellen;

Overwegende dat de bepalingen met betrekking tot een dergelijke inschrijvingsprocedure moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat, met het oog op een gelijke behandeling van alle belanghebbenden in de Gemeenschap, bij de openbare inschrijvingen van uniforme beginselen moet worden uitgegaan; dat daarom tegelijk met de bekendmaking van het besluit tot het houden van de openbare inschrijving in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen een bericht van inschrijving moet worden gepubliceerd;

Overwegende dat vaststelling van de subsidie langs de weg van een openbare inschrijving een beter beheer van de leveringen mogelijk moet maken; dat de offertes met het oog daarop de nodige gegevens moeten bevatten om deze op hun juiste waarde te kunnen beoordelen; dat tegelijkertijd bepaalde formele verbintenissen moeten worden aangegaan;

Overwegende dat het dienstig is een maximumbedrag voor de subsidie vast te stellen; dat deze werkwijze inhoudt dat alle hoeveelheden worden toegewezen die aan het vastgestelde maximumbedrag beantwoorden;

Overwegende dat zich marktomstandigheden kunnen voordoen waarbij de economische aspecten van de beoogde uitvoer van dien aard zijn dat wordt besloten om, in plaats van een subsidiebedrag vast te stellen, aan de inschrijving geen gevolg te geven;

Overwegende dat een inschrijvingszekerheid de garantie moet bieden dat de betrokken hoeveelheden worden geleverd met gebruikmaking van het in het kader van de inschrijving afgegeven subsidiebewijs; dat aan deze verplichting alleen kan worden voldaan als de ingediende offerte wordt gehandhaafd; dat hieruit voortvloeit dat de zekerheid wordt verbeurd, wanneer de offerte wordt ingetrokken;

Overwegende dat moet worden bepaald hoe de resultaten van de openbare inschrijving aan de inschrijvers zullen worden medegedeeld en hoe het voor de verzending van de toegewezen hoeveelheden benodigde certificaat moet worden afgegeven;

Overwegende dat voor de produkten die in het kader van artikel 11 bis, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 worden geleverd een specifieke bestemming is voorgeschreven; dat het dienstig is te bepalen dat de betrokken produkten tot het bevoegde douanekantoor van Réunion vergezeld moeten gaan van controle-exemplaar T 5, bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2823/87 van de Commissie van 18 september 1987 betreffende de documenten die dienen te worden gebruikt met het oog op de toepassing van de communautaire maatregelen die de controle op het gebruik en/of de bestemming van de goederen met zich brengen (1);

Overwegende dat uit artikel 11 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 blijkt dat de rijst die op grond van de in dit artikel vastgestelde regeling wordt ingevoerd, voor menselijke consumptie op Réunion moet zijn bestemd; dat de subsidie niet mag worden toegekend voor rijst met een andere bestemming; dat de bevoegde nationale instanties voorts moeten worden gemachtigd om alle nodige controlemaatregelen te nemen ten einde te waarborgen dat de rijst die in het kader van artikel 11 bis uit derde landen wordt ingevoerd of vanuit de Lid-Staten wordt geleverd, niet opnieuw wordt uitgevoerd;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 4142/87 van de Commissie van 9 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden en bepalingen waaraan voor bepaalde goederen, bij invoer, de toepassing van een gunstige tariefregeling in verband met de bijzondere bestemming van die goederen is onderworpen (2) een aantal bepalingen bevat die niet kunnen gelden voor het bijzondere geval van de in artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde produkten; dat derhalve in de onderhavige verordening bepalingen moeten worden vastgesteld die aan de betrokken situatie zijn aangepast;

Overwegende dat, gezien de onderhavige verordening, Verordening (EEG) nr. 1031/78 van de Commissie van 19 mei 1978 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de invoer van rijst in Réunion (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1315/89 (4), dient te worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Bij deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot de in artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde regeling.

TITEL I

SUBSIDIES

Afdeling 1

Algemene voorschriften met betrekking tot de subsidies

Artikel 2

Bij de vaststelling van de subsidies wordt rekening gehouden met de bestaande situatie en de verwachte ontwikkeling inzake:

- de prijzen voor rijst en de beschikbare hoeveelheden op de markt van de Gemeenschap,

- de hoeveelheden die voor de rijstvoorziening van de markt van Réunion nodig zijn,

- de prijzen voor rijst op de wereldmarkt.

Artikel 3

De subsidiebedragen worden vastgesteld op grond van de volgende specifieke criteria:

a) de noteringen of de prijzen voor de produkten op de representatieve exportmarkten van de Gemeenschap;

b) de gunstigste noteringen, onderscheidenlijk prijzen, die op de wereldmarkt door exporterende derde landen worden toegepast;

c) de afzetkosten en de gunstigste vervoerkosten, berekend vanaf de markten van de Gemeenschap tot de havens vanwaaruit de markt van Réunion wordt bevoorraad;

d) indien nodig, de kosten van vervoer tot Réunion.

Artikel 4

1. Het bedrag van de subsidie is het bedrag dat op de dag waarop de aangifte tot verzending naar Réunion is aanvaard, voor het betrokken produkt geldt.

2. Wanneer de belanghebbende bij de aanvraag voor het in artikel 13, lid 1, bedoelde bewijs daarom verzoekt, wordt echter voor hoeveelheden die tijdens de geldigheidsduur van dit bewijs moeten worden geleverd, het subsidiebedrag aangehouden dat op de dag van indiening van de aanvraag voor bovengenoemd bewijs geldt, doch aangepast naar gelang van de tijdens de maand van levering geldende drempelprijs.

3. Indien de subsidie voor levering van padie of halfwitte rijst vooraf wordt vastgesteld, wordt de in lid 2 bedoelde aanpassing met de in artikel 1 van Verordening nr. 467/67/EEG vastgestelde omrekeningsgetallen uitgevoerd.

Artikel 5

1. Het subsidiebedrag wordt in nationale valuta omgerekend met de specifieke landbouwomrekeningskoers die bij Verordening (EEG) nr. 3294/86 is vastgesteld.

2. De datum waarvan voor de omrekening van de subsidiebedragen in nationale valuta dient te worden uitgegaan, is:

- bij vaststelling vooraf van het bedrag, de dag waarop het verzoek tot voorfixatie wordt ingediend;

- bij voorfixatie langs de weg van een inschrijvingsprocedure, de laatste dag van de termijn voor het indienen van de offertes.

Afdeling 2

Inschrijvingsprocedure

Artikel 6

1. Voor de vaststelling van de subsidiebedragen langs de weg van een openbare inschrijving gelden de bepalingen van deze afdeling.

2. Tot het houden van een openbare inschrijving wordt besloten volgens de in artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bepaalde procedure. In dit besluit worden de bij die inschrijving geldende voorwaarden bepaald. Deze voorwaarden moeten alle in de Gemeenschap gevestigde personen gelijke toegang tot de inschrijving waarborgen. Bij deze voorwaarden kan in het bijzonder worden voorzien in een speciale geldigheidsduur van het in artikel 13 bedoelde subsidiebewijs dat in het kader van deze inschrijving moet worden afgegeven.

3. Tegelijk met de openstelling van de openbare inschrijving wordt een door de Commissie opgesteld bericht van inschrijving bekendgemaakt. In dit bericht worden met name vermeld de verscheidene data waarop offertes kunnen worden ingediend en de bevoegde diensten van de Lid-Staten waaraan zij moeten worden toegezonden. Ook kan hierin worden vermeld voor welke hoeveelheid de subsidie in totaal kan worden toegekend. De termijn tussen de bekendmaking van het bericht van inschrijving en de eerste, voor het indienen van de offertes vastgestelde datum moet ten minste tien dagen bedragen. Bovendien wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes vermeld.

4. Het in lid 2 bedoelde besluit en het in lid 3 bedoelde bericht van inschrijving worden in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt.

Artikel 7

1. Belanghebbenden nemen aan de inschrijving deel door hun schriftelijke offerte bij de bevoegde instantie tegen ontvangstbewijs in te dienen of door hun offerte per aangetekende brief of per schriftelijke melding met gebruikmaking van telecommunicatie-apparatuur aan deze instantie toe te zenden.

2. In de offerte worden vermeld:

a) de referentie van de inschrijving;

b) de naam en het adres van de inschrijver;

c) de aard en de hoeveelheid van het te leveren produkt;

d) het bedrag van de subsidie in ecu per ton.

3. Een offerte is slechts geldig, indien:

a) vóór het verstrijken van de termijn voor de indiening van de offertes het bewijs wordt geleverd dat de inschrijver de inschrijvingszekerheid heeft gesteld, waarvan het bedrag bij de openstelling van de inschrijving wordt vastgesteld;

b) zij van een schriftelijke verbintenis vergezeld gaat om binnen twee dagen na ontvangst van het in artikel 10 bedoelde bericht van toewijzing voor de toegewezen hoeveelheden een aanvraag in te dienen voor het in artikel 13, lid 1, bedoelde subsidiebewijs met een verzoek tot vaststelling vooraf van een subsidiebedrag dat gelijk is aan het bedrag van de ingediende offerte.

4. Offertes die niet overeenkomstig dit artikel zijn ingediend of die andere voorwaarden bevatten dan de in het bericht van inschrijving vermelde, worden niet in aanmerking genomen.

5. Ingediende offertes kunnen niet worden ingetrokken. Bovendien is artikel 13, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie (1) niet van toepassing.

Artikel 8

1. De offertes worden door de bevoegde instanties van de Lid-Staten onderzocht. Dit onderzoek is niet openbaar. De personen die tot het onderzoek worden toegelaten, zijn tot geheimhouding verplicht.

2. De offertes worden onverwijld anoniem aan de Commissie meegedeeld.

Artikel 9

1. Op grond van de ingediende offertes besluit de Commissie volgens de procedure van artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 of, met name rekening houdende met de in de artikelen 2 en 3 van de onderhavige verordening genoemde criteria, een maximumbedrag voor de subsidie wordt vastgesteld of wel aan de openbare inschrijving geen gevolg wordt gegeven.

2. Wanneer voor de subsidie een maximumbedrag wordt vastgesteld, wordt toegewezen aan de inschrijver wiens, onderscheidenlijk, aan de inschrijvers wier, offerte gelijk is aan of lager is dan het maximumbedrag.

Artikel 10

Zodra het in artikel 9, lid 1, genoemde besluit van de Commissie is genomen, stelt de bevoegde instantie van de betrokken Lid-Staat alle inschrijvers schriftelijk in kennis van het resultaat van hun deelneming aan de inschrijving.

Artikel 11

De in artikel 7, lid 3, onder a), bedoelde inschrijvingszekerheid wordt vrijgegeven wanneer niet op de offerte wordt ingegaan.

De primaire eisen voor het vrijgeven van een zekerheid in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85 van de Commissie (2) zijn:

- handhaving van de offerte;

- indiening binnen de gestelde termijnen van de in artikel 7, lid 3, onder b), bedoelde aanvraag, alsmede het stellen van de betrokken zekerheid, als bedoeld in artikel 13, lid 9.

(1) PB nr. L 166 van 25. 6. 1976, blz. 1.

(2) PB nr. L 177 van 24. 6. 1989, blz. 1.

(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 1.

(4) PB nr. L 153 van 13. 6. 1987, blz. 1.

(5) PB nr. 204 van 24. 8. 1967, blz. 1.

(6) PB nr. L 202 van 27. 7. 1988, blz. 41.

(7) PB nr. L 304 van 30. 10. 1986, blz. 25.

(8) PB nr. L 255 van 1. 9. 1989, blz. 62.

(1) PB nr. L 270 van 23. 9. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 387 van 31. 12. 1987, blz. 81.

(3) PB nr. L 132 van 20. 5. 1978, blz. 72.

(4) PB nr. L 131 van 13. 5. 1989, blz. 48.

(1) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

(2) PB nr. L 205 van 3. 8. 1985, blz. 5.

Artikel 12

Wanneer de koper de aanvraag voor het in artikel 13, lid 1, bedoelde subsidiebewijs binnen de gestelde termijnen indient, wordt dat bewijs afgegeven voor de hoeveelheden die hem zijn gegund. In geval van overmacht kunnen de gestelde termijnen worden verlengd.

TITEL II

CONTROLE

Artikel 13

1. Subsidie wordt slechts toegekend wanneer een bewijs, hierna »subsidiebewijs" genoemd, wordt overgelegd.

Het subsidiebewijs is in de hele Gemeenschap geldig. Het wordt afgegeven aan elke belanghebbende die daarom verzoekt, ongeacht zijn plaats van vestiging in de Gemeenschap. Voor de afgifte van dit bewijs moet een zekerheid worden gesteld als garantie dat de verbintenis, om de produkten tijdens de geldigheidsduur van het subsidiebewijs naar Réunion te verzenden, zal worden nagekomen.

De nakoming van deze verbintenis is een primaire eis in de zin van artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2220/85.

2. Onderstaande bepalingen van Verordening (EEG) nr. 3719/88 zijn op het subsidiebewijs van overeenkomstige toepassing:

- de artikelen 9, 10 en 11,

- de artikelen 13 tot en met 16,

- artikel 18,

- artikel 20 en artikel 21, lid 1,

- de artikelen 24 tot en met 28,

- de artikelen 36, 37 en 38.

3. Indien de geleverde hoeveelheid niet meer dan 7 % kleiner is dan de in het subsidiebewijs vermelde hoeveelheid, wordt de verplichting tot levering beschouwd als te zijn nagekomen. Indien de geleverde hoeveelheid niet meer dan 5 % groter is dan de in het subsidiebewijs vermelde hoeveelheid, wordt zij beschouwd als uit hoofde van dit bewijs te zijn geleverd.

4. De subsidiebewijzen worden opgesteld in ten minste twee exemplaren, waarvan het eerste, met de naam »exemplaar voor de rechthebbende" en het nummer 1 dragend, onverwijld aan de aanvrager wordt afgegeven en het tweede, met de naam »exemplaar voor de instantie van afgifte" en het nummer 2 dragend, bij de instantie van afgifte blijft. Exemplaar nr. 1 van het subsidiebewijs wordt voorgelegd op het kantoor waar de aangifte tot verzending naar Réunion is aanvaard. Na boeking en visering door het genoemde kantoor wordt exemplaar nr. 1 van het subsidiebewijs aan de belanghebbende teruggegeven.

5. Het bewijs van verzending wordt geleverd door overlegging van exemplaar nr. 1 van het subsidiebewijs en, in voorkomend geval, van exemplaar nr. 1 van het uittreksel van het subsidiebewijs of van de uittreksels van de subsidiebewijzen, die overeenkomstig lid 4 zijn geviseerd.

6. Behoudens toepassing van de artikelen 36 en 37 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 wordt, indien de verplichting tot verzending niet is nagekomen, de zekerheid verbeurd voor een hoeveelheid gelijk aan het verschil tussen:

a) 93 % van de in het subsidiebewijs vermelde nettohoeveelheid en

b) de nettohoeveelheid die in werkelijkheid is verzonden.

Indien de verzonden hoeveelheid evenwel minder bedraagt dan 7 % van de in het subsidiebewijs vermelde nettohoeveelheid, wordt de zekerheid geheel verbeurd. Voorts kan de Lid-Staat de zekerheid geheel vrijgeven, als voor een subsidiebewijs het totale bedrag van de zekerheid dat zou worden verbeurd, minder dan 5 ecu bedraagt. Op verzoek van de houder van het subsidiebewijs kunnen de Lid-Staten de zekerheid in gedeelten vrijgeven naar rata van de hoeveelheden waarvoor het in lid 5 bedoelde bewijs wordt geleverd en tevens wordt bewezen dat een hoeveelheid van ten minste 7 % van de in het subsidiebewijs vermelde nettohoeveelheid is verzonden.

Wanneer, behoudens overmacht, het in lid 5 bedoelde bewijs niet is geleverd binnen zes maanden na de dag waarop de aangifte tot verzending is aanvaard, wordt de zekerheid verbeurd.

7. In de aanvraag voor het subsidiebewijs en in dit bewijs zelf wordt in vak 20, in het rood of met rood onderstreept, een van de volgende vermeldingen aangebracht:

- Documento de subvención para el arroz: Reunión - artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

- Tilskudsdokument ris Réunion - artikel 11a i forordning (EOEF) nr. 1418/76

- Subventionsdokument Reis Réunion - Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

- Éngrafo epidótisis gia to rýzi poy apostélletai sti Réunion - Árthro 11 kanonismoý (EOK) arith. 1418/76

- Subsidy document for rice: Réunion - Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

- Document de subvention riz: Réunion - article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

- Documento di sovvenzione riso: Riunione - articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

- Subsidiebewijs rijst Réunion - artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

- Documento de subvenção arroz Reunião - nº 11ºA do Regulamento (CEE) nº 1418/76.

In vak 22 wordt een van de volgende vermeldingen aangebracht:

- Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el . . . (fecha de presentación de la solicitud del documento)

- Tilskud ris Réunion forudfastsat den . . . (dato for indgivelsen af ansoegningen om dokumentet) - Subvention Reis Réunion, im voraus festgesetzt am . . . (Eingangsdatum des Antrags fuer das Dokument)

- Epidótisi gia to rýzi poy apostélletai sti Réunion kai échei prokathoristheí stis . . . (imerominía ypovolís tis aítisis gia to éngrafo)

- Rice subsidy Réunion fixed in advance on . . . (date on which the application for the document was lodged)

- Subvention riz Réunion préfixée le . . . (date du dépôt de la demande du document)

- Sovvenzione riso Riunione prefissata il . . . (giorno in cui è stato richiesto il documento)

- Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op . . . (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

- Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em . . . (data de apresentação do pedido do documento).

Het vak met de titel uitvoer- of voorfixatiecertificaat en vak 21 worden in rood doorgehaald.

8. Het subsidiebewijs is geldig met ingang van de datum van afgifte in de zin van artikel 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 tot het einde van de tweede daaropvolgende maand.

9. De in lid 1 bedoelde zekerheid bedraagt 30 ecu per ton.

Artikel 14

1. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet de belanghebbende met name:

- bij de aanvaarding van de aangifte tot verzending naar Réunion verklaren dat hij voor toekenning van de subsidie in aanmerking wenst te komen,

- het bewijs leveren dat het betrokken produkt binnen twaalf maanden na aanvaarding van de aangifte tot verzending op Réunion in het vrije verkeer is gebracht.

2. Het in lid 1, tweede streepje, bedoelde bewijs wordt geleverd door overlegging van het in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2823/87 bedoelde controle-exemplaar T 5.

Bij de bijzondere vermeldingen op het controle-exemplaar moeten worden ingevuld:

a) de vakken 33 en 103;

b) vak 104, door een van de volgende vermeldingen aan te brengen:

- Destinado al consumo en la Reunión - artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

- Bestemt til at overgaa til frit forbrug paa Réunion - artikel 11a i forordning (EOEF) nr. 1418/76

- Bestimmt zur UEberfuehrung in den freien Verkehr in Réunion - Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

- Proorízetai gia katanálosi sti Réunion - árthro 11 a toy kanonismoý (EOK) arith. 1418/76

- To be released for consumption in Réunion - Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

- Destiné à être mis à la consommation à la Réunion - article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

- Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione - articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

- Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion - artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

- Destinado a ser colocado no consumo na Reunião - artigo 11º A do Regulamento (CEE) nº 1418/76;

c) vak 106, door, naar gelang van het geval, een van de volgende vermeldingen aan te brengen:

- Subvención para el arroz de Reunión aplicable el . . . (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

- Tilskud til ris for Réunion gaeldende den . . . (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

- Subvention Reis Réunion, anwendbar am . . . (Tag der Annahme der Lieferungserklaerung)

- Epidótisi gia to rýzi Réunion poy efarmóozetai stis . . . (imerominía apodochís tis dílosis apostolís)

- Réunion rice subsidy applicable on . . . (date of acceptance of declaration of exportation)

- Subvention riz Réunion applicable le . . . (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

- Sovvenzione riso Riunione applicabile il . . . (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

- Subsidie rijst Réunion van toepassing op . . . (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

- Subvenção arroz Reunião aplicável em . . . (data de admissão da declaração de expedição)

of

- Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el . . . (fecha de fijación anticipada)

- Tilskud for ris Réunion forudfastsat den . . . (dato for forudfastsaettelsen)

- Subvention Reis Réunion, im voraus festgesetzt am . . . (Tag der Vorausfestsetzung)

- Epidótisi gia to rýzi Réunion poy échei prokathoristheí stis . . (imerominía prokathorismoý)

- Réunion: rice subsidy fixed in advance on . . . (date of advance fixing)

- Subvention riz Réunion préfixée le . . . (date de préfixation)

- Sovvenzione riso Riunione prefissata il . . . (giorno della prefissazione)

- Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op . . . (datum van de vaststelling vooraf)

- Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em . . . (data da fixação antecipada).

Het bevoegde douanekantoor van Réunion vult bij de aanvaarding van de aangifte ten invoer tot verbruik vak J »Controle van het gebruik en/of de bestemming" in. Artikel 15

1. De subsidie wordt alleen verleend voor produkten van gezonde handelskwaliteit.

Indien de produkten bij de aanvaarding van de aangifte ten invoer tot verbruik op Réunion niet aan de in de eerste alinea bedoelde kwaliteitseisen beantwoorden, wordt dit op het in artikel 14 bedoelde controle-exemplaar vermeld door in vak J onder de rubriek »Opmerkingen" de volgende vermelding aan te brengen:

- Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de . . . (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

- Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en maengde paa . . . (angivelse af maengden i kilo med tal og bogstaver)

- Erzeugnis nicht konform fuer eine Menge von . . . (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

- Proïón mi sýmfono gia posótita . . . (simeiónetai i posótita se chiliógramma, arithmitikós kai olográfos)

- (Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification . . .

- Produit non conforme pour une quantité de . . . (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

- Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a . . . kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

- Produkt niet conform voor een hoeveelheid van . . . kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

- Produto não conforme para uma quantidade de . . . (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso).

2. De subsidie wordt slechts toegekend voor goederen die voor ten minste 95 % bestaan uit het produkt waarvoor de subsidie is aangevraagd.

Wanneer het verzonden produkt echter breukrijst van GN-code 1006 40 00 bevat, wordt het toe te kennen subsidiebedrag als volgt gekort:

1.2 // // // Percentage breukrijst // Kortingspercentage // // // meer dan 0 en niet meer dan 5 // 0 // meer dan 5 en niet meer dan 10 // 4 // meer dan 10 en niet meer dan 15 // 6 // meer dan 15 en niet meer dan 20 // 8 // meer dan 20 en niet meer dan 30 // 15 // meer dan 30 en niet meer dan 40 // 30 // //

De subsidie wordt slechts na een schriftelijke aanvraag van de belanghebbende uitgekeerd door de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de aangifte tot verzending naar Réunion is aanvaard. De Lid-Staten kunnen daarvoor een bijzonder formulier invoeren.

Het dossier inzake de betaling van de subsidie moet, behoudens overmacht en op straffe van niet-ontvankelijkheid, worden ingediend binnen twaalf maanden na de dag waarop de aangifte tot verzending is aanvaard.

3. Wanneer een controle-exemplaar T 5 buiten de schuld van de belanghebbende niet binnen drie maanden na afgifte aan het douanekantoor van vertrek of aan een centraal orgaan is teruggestuurd, kan hij bij de bevoegde autoriteiten een met redenen omkleed en van bewijsstukken vergezeld verzoek indienen om andere bewijsstukken als gelijkwaardig te erkennen. Onder de bij dit verzoek over te leggen bewijsstukken moet zich een verklaring bevinden van het douanekantoor dat de aangifte ten invoer tot verbruik heeft aanvaard, waarin wordt bevestigd dat aan de verplichting om de produkten in het vrije verkeer te brengen is voldaan.

Artikel 16

1. De Lid-Staten kunnen aan de expediteur, op diens verzoek, het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk uitkeren als voorschot, zodra de aangifte tot verzending van de produkten naar Réunion is aanvaard, op voorwaarde dat een zekerheid wordt gesteld als garantie voor een eventuele terugbetaling van het bedrag van het voorschot, verhoogd met 15 %. De Lid-Staten kunnen bepalen onder welke voorwaarden een voorschot op een deel van de subsidie kan worden aangevraagd.

2. Wanneer het voorschot hoger is dan het bedrag dat in werkelijkheid voor de betrokken verzending is verschuldigd, moet het verschil tussen deze beide bedragen, verhoogd met 15 %, door de expediteur worden terugbetaald.

Wanneer de nodige bewijzen als gevolg van overmacht niet kunnen worden geleverd, wordt de verhoging van 15 % niet toegepast.

Artikel 17

Voor de produkten die overeenkomstig artikel 14, lid 2, laatste alinea, op Réunion in het vrije verkeer worden gebracht,

- hetzij op grond van artikel 11 bis, lid 2 of lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1418/76,

- hetzij vergezeld van het in artikel 14 bedoelde controle-exemplaar,

treffen de bevoegde autoriteiten de nodige controlemaatregelen om te waarborgen dat:

a) de in artikel 15, lid 1, bedoelde controle door de douaneautoriteiten van Réunion goed wordt verricht;

b) de in artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76 genoemde produkten niet opnieuw uit Réunion naar een derde land worden uitgevoerd, noch opnieuw naar een ander deel van de Gemeenschap worden verzonden, behalve wanneer het bewijs wordt geleverd dat voor de betrokken produkten de subsidie is terugbetaald of dat de normale, in artikel 11 van de bovengenoemde verordening vastgestelde heffing in geïnd.

Deze maatregelen houden met name in dat onaangekondigd fysieke controles worden uitgeoefend.

De betrokken Lid-Staat deelt de Commissie mede welke maatregelen op dit gebied zijn getroffen en welke bepalingen zijn vastgesteld om ten onrechte uitgekeerde subsidies terug te vorderen en niet betaalde heffingen alsnog te innen. Artikel 18

1. De Lid-Staten doen de Commissie mededeling van:

- de hoeveelheden waarvoor de in artikel 13 bedoelde subsidiebewijzen zijn aangevraagd; deze mededelingen die dagelijks moeten worden gedaan, moeten per GN-code worden gespecificeerd;

- de hoeveelheden waarvoor een aanvraag voor betaling van de in artikel 11 bis, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 bedoelde subsidie is ingediend. Hiervan moet maandelijks, met specificatie per GN-code, mededeling worden gedaan.

2. Frankrijk deelt de Commissie maandelijks mede welke hoeveelheden in de voorafgaande maand op grond van artikel 11 bis, lid 2 of lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1418/76 op Réunion in het vrije verkeer zijn gebracht, met specificatie per GN-code.

Artikel 19

Verordening (EEG) nr. 1031/78 wordt ingetrokken.

Artikel 20

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 september 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie