Home

VERORDENING (EEG) Nr. 2748/89 VAN DE COMMISSIE van 12 september 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof van de GN-codes 6401 en 6402, van oorsprong uit Brazilië en van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 2748/89 VAN DE COMMISSIE van 12 september 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof van de GN-codes 6401 en 6402, van oorsprong uit Brazilië en van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 2748/89 VAN DE COMMISSIE van 12 september 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof van de GN-codes 6401 en 6402, van oorsprong uit Brazilië en van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend -

Publicatieblad Nr. L 266 van 13/09/1989 blz. 0008 - 0008


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2748/89 VAN DE COMMISSIE

van 12 september 1989

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof van de GN-codes 6401 en 6402, van oorsprong uit Brazilië en van oorsprong uit Maleisië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad van 19 december 1988 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1989 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 12 van Verordening (EEG) nr. 4257/88 schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage III vermelde landen en gebieden die niet in kolom 4 van bijlage I voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom 7 van genoemde bijlage I; dat volgens de bepalingen van artikel 13 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof van de GN-codes 6401 en 6402, van oorsprong uit Brazilië en van oorsprong uit Maleisië, het individuele plafond is vastgesteld op 1 100 000 ecu elk; dat op 9 augustus 1989 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit Brazilië en van oorsprong uit Maleisië door afboeking de betreffende plafonds heeft bereikt; dat het aangewezen is de rechten voor de betreffende produkten weder in te stellen ten opzichte van Brazilië en ten opzichte van Maleisië,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 16 september 1989 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 4257/88 was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit Brazilië en van oorsprong uit Maleisië:

1.2.3 // // // // Volgnummer // GN-code // Omschrijving // // // // 10.0660 // 6401 // Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd // // 6402 // Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 12 september 1989.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 375 van 31. 12. 1988, blz. 1.