Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3043/89 VAN DE RAAD van 6 oktober 1989 houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof #

VERORDENING (EEG) Nr. 3043/89 VAN DE RAAD van 6 oktober 1989 houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof #

VERORDENING (EEG) Nr. 3043/89 VAN DE RAAD van 6 oktober 1989 houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof -

Publicatieblad Nr. L 292 van 11/10/1989 blz. 0001 - 0001


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3043/89 VAN DE RAAD

van 6 oktober 1989

houdende verhoging van het voor 1989 geopende communautaire tariefcontingent voor bepaalde kwaliteiten ferrochroom bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de Raad bij de Verordeningen (EEG) nr. 4187/88 (1) en (EEG) nr. 1877/89 (2) voor 1989 voor ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof, een communautair tariefcontingent met vrijstelling van rechten heeft geopend en dat dit contingent voorlopig op 450 000 ton werd vastgesteld;

Overwegende dat op grond van de thans beschikbare economische gegevens over het verbruik, de produktie en de invoer onder andere preferentiële tariefregelingen kan worden verwacht dat de onmiddellijke behoeften van de Gemeenschap aan invoer van deze produkten uit derde landen tijdens het lopende jaar de omvang van het bij vorengenoemde verordeningen vastgestelde contingent zullen overtreffen; dat het, ten einde het evenwicht op de markt voor de betrokken produkten niet in gevaar te brengen en met het oog op een parallelle ontwikkeling van de afzet van de communautaire produktie en de voorziening van de verwerkende industrie onder aanvaardbare voorwaarden wat de zekerheid betreft, dienstig is het contingent te verhogen met een hoeveelheid die overeenstemt met de behoeften van de verwerkende industrieën tot 31 december 1989 dat wil zeggen met 150 000 ton,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het bij de Verordeningen (EEG) nr. 4187/88 en (EEG) nr. 1877/89 geopende communautaire tariefcontingent voor ferrochroom, bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof, wordt van 450 000 op 600 000 ton gebracht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 6 oktober 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

L. JOSPIN

(1) PB nr. L 368 van 31. 12. 1988, blz. 26.

(2) PB nr. L 182 van 29. 6. 1989, blz. 1.