Home

Verordening (EEG) nr. 3172/89 van de Raad van 16 oktober 1989 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/89 van de Samenwerkingsraad EEG-Egypte tot wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking in verband met de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen

Verordening (EEG) nr. 3172/89 van de Raad van 16 oktober 1989 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/89 van de Samenwerkingsraad EEG-Egypte tot wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking in verband met de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen

VERORDENING (EEG) Nr. 3172/89 VAN DE RAAD van 16 oktober 1989 betreffende de toepassing van Besluit nr. 2/89 van de Samenwerkingsraad EEG-Egypte tot wijziging van het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong'' en de methoden van administratieve samenwerking in verband met de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113, Gelet op Verordening (EEG) nr. 2573/87 van de Raad van 11 augustus 1987 houdende vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het handelsverkeer van Spanje en Portugal met Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon, Tunesië en Turkije (1), inzonderheid op artikel 23, Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende dat in artikel 7 van Besluit 87/456/EGKS van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten, in het kader van de Raad bijeen, van 11 augustus 1987 tot vaststelling van de regeling welke van toepassing is op het handelsverkeer van Spanje en Portugal met Algerije, Egypte, Jordanië, Libanon en Tunesië voor de produkten welke onder het EGKS-Verdrag vallen (2) wordt bepaald dat de door de Samenwerkingsraden in de oorsprongsregels aangebrachte wijzigingen in verband met de toetreding van Spanje en Portugal van toepassing zijn op de in het genoemde besluit genoemde produkten; Overwegende dat krachtens artikel 25 van het Protocol betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong'' en de methoden van de administratieve samenwerking de Samenwerkingsraad EEG-Egypte zijn goedkeuring heeft gehecht aan Besluit nr. 2/89 tot wijziging van dit Protocol in verband met de toetreding van Spanje en Portugal tot de Europese Gemeenschappen; Overwegende dat de toepassing van dit besluit in de Gemeenschap dient te worden gewaarborgd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENINGVASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit nr. 2/89 van de Samenwerkingsraad EEG-Egypte is van toepassing in de Gemeenschap. De tekst van het besluit is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Zij is van toepassing vanaf 1 september 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat. Gedaan te Luxemburg, 16 oktober 1989. Voor de Raad De Voorzitter M. DELEBARRE

(1) PB nr. L 250 van 1. 9. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 250 van 1. 9. 1987, blz. 112.