Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3266/89 VAN DE COMMISSIE van 30 oktober 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, van GN-code 6913, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 3266/89 VAN DE COMMISSIE van 30 oktober 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, van GN-code 6913, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend #

VERORDENING (EEG) Nr. 3266/89 VAN DE COMMISSIE van 30 oktober 1989 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, van GN-code 6913, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend -

Publicatieblad Nr. L 317 van 31/10/1989 blz. 0023 - 0023


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3266/89 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 1989

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, van GN-code 6913, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

VERORDENING (EEG) Nr. 3266/89 VAN DE COMMISSIE

van 30 oktober 1989

houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, van GN-code 6913, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad van 19 december 1988 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1989 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 12 van Verordening (EEG) nr. 4257/88 schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage III vermelde landen en gebieden die niet in kolom (4) van bijlage I voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom (7) van bijlage I; dat volgens de bepalingen van artikel 13 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, van GN-code 6913, van oorsprong uit China, het individuele plafond werd vastgesteld op 5 000 000 ecu; dat op 18 oktober 1989 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit China door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de rechten voor de betreffende produkten weer in te stellen ten opzichte van China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 3 november 1989 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 4257/88 was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit China:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4257/88 van de Raad van 19 december 1988 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1989 op bepaalde industrieprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat op grond van de artikelen 1 en 12 van Verordening (EEG) nr. 4257/88 schorsing van invoerrechten wordt toegekend aan alle in bijlage III vermelde landen en gebieden die niet in kolom (4) van bijlage I voorkomen, in het kader van de preferentiële tariefplafonds die zijn vastgelegd in kolom (7) van bijlage I; dat volgens de bepalingen van artikel 13 van genoemde verordening, zodra de betreffende individuele plafonds op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt, op elk ogenblik kan worden overgegaan tot de wederinstelling van de heffing van invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten van oorsprong uit elk land of gebied in kwestie;

Overwegende dat voor beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen, van GN-code 6913, van oorsprong uit China, het individuele plafond werd vastgesteld op 5 000 000 ecu; dat op 18 oktober 1989 de invoer in de Gemeenschap van de produkten van oorsprong uit China door afboeking het betreffende plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de rechten voor de betreffende produkten weer in te stellen ten opzichte van China,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 3 november 1989 wordt de heffing van invoerrechten, die krachtens Verordening (EEG) nr. 4257/88 was geschorst, weer ingesteld bij invoer in de Gemeenschap van de volgende produkten van oorsprong uit China:

1.2.3 // // // // Volgnummer // GN-code // Omschrijving // // // // 10.0750 // 6913 // Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen // // // 1.2.3 // // // // Volgnummer // GN-code // Omschrijving // // // // 10.0750 // 6913 // Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van keramische stoffen // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 1989.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 oktober 1989.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 375 van 31. 12. 1988, blz. 1. (1) PB nr. L 375 van 31. 12. 1988, blz. 1.