Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3737/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van de categorie van produkten nr. 22 (volgnummer 40.0220), en op babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby' s van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby' s, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88, van de categorie van produkten nr. 68 (volgnummer 40.0680), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

VERORDENING (EEG) Nr. 3737/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van de categorie van produkten nr. 22 (volgnummer 40.0220), en op babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby' s van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby' s, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88, van de categorie van produkten nr. 68 (volgnummer 40.0680), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad #

VERORDENING (EEG) Nr. 3737/89 VAN DE COMMISSIE van 13 december 1989 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van de categorie van produkten nr. 22 (volgnummer 40.0220), en op babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby' s van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby' s, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88, van de categorie van produkten nr. 68 (volgnummer 40.0680), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad -

Publicatieblad Nr. L 364 van 14/12/1989 blz. 0017 - 0018


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3737/89 VAN DE COMMISSIE

van 13 december 1989

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op garens van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van de categorie van produkten nr. 22 (volgnummer 40.0220), en op babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby's van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby's, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88, van de categorie van produkten nr. 68 (volgnummer 40.0680), van oorsprong uit India, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4259/88 van de Raad van 19 december 1988 houdende toepassing van algemene tariefpreferenties voor het jaar 1989 voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), en met name op artikel 13,

Overwegende dat krachtens artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 4259/88 het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie produkten welke in de bijlagen I en II het onderwerp vormt van individuele plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgelegd in kolom (8) van haar bijlage I en in kolom (7) van haar bijlage II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 12 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor garens van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van de categorie van produkten nr. 22 (volgnummer 40.0220) en op babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby's, van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby's, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88, van de categorie van produkten nr. 68 (volgnummer 40.0680), van oorsprong uit India, het plafond respectievelijk 618 ton en 87 ton bedraagt; dat op respectievelijk 27 april en 22 mei 1989 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit India, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weer in te stellen ten aanzien van India,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 17 december 1989 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 4259/88, weer ingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hierna vermelde produkten van oorsprong uit India:

1.2.3.4 // // // // // Volgnummer // Categorie (eenheid) // GN-code // Omschrijving // // // // // // // // // 40.0220 // 22 (ton) // 5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00 // Garens van kunstmatige stapelvezels, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein // 40.0680 // 68 (ton) // 6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 // Babykleding en -kledingtoebehoren, met uitzondering van handschoenen, wanten en dergelijke artikelen voor baby's, van de categorieën 10 en 87, en kousen en sokken voor baby's, andere dan van brei- of haakwerk, van categorie 88 // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 13 december 1989.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 375 van 31. 12. 1988, blz. 83.