Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3959/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1990

VERORDENING (EEG) Nr. 3959/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1990

VERORDENING (EEG) Nr. 3959/89 VAN DE COMMISSIE van 20 december 1989 tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1990

Publicatieblad Nr. L 385 van 30/12/1989 blz. 0009 - 0016


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3959/89 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 1989

tot vaststelling van de referentieprijzen voor visserijprodukten voor het visseizoen 1990

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3796/81 van de Raad van 29 december 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2886/89 (2), inzonderheid op artikel 21, lid 6, eerste alinea,

Overwegende dat in artikel 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 onder andere is bepaald dat jaarlijks voor de in de bijlagen I, II, III, IV, onder B, en V bij die verordening genoemde produkten per produktklasse voor de Gemeenschap geldende referentieprijzen worden vastgesteld;

Overwegende dat artikel 22, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 onder andere voorziet in de mogelijkheid vóór het begin van elk verkoopseizoen referentieprijzen vast te stellen voor de in bijlage IV, onder A, onder 1, bedoelde produkten;

Overwegende dat in artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 is bepaald dat voor de in bijlage I, onder A, D en E, van dezelfde verordening genoemde produkten de referentieprijs gelijk is aan de overeenkomstig artikel 12, lid 1, van die verordening vastgestelde ophoud- en verkoopprijzen;

Overwegende dat de communautaire ophoud- en verkoopprijzen voor de betrokken produkten voor het visseizoen 1990 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3958/89 van de Commissie (3);

Overwegende dat voor de in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde produkten de referentieprijzen moeten worden afgeleid van de voor deze produkten geldende oriëntatieprijs aan de hand van het prijspeil dat wordt aangehouden als drempel voor de toepassing van de in artikel 16, lid 1, van dezelfde verordening bedoelde interventiemaatregelen, terwijl bij de vaststelling voorts rekening moet worden gehouden met de marktsituatie voor deze produkten; dat derhalve de referentieprijzen voor deze produkten moeten worden vastgesteld op 85 % van de bij Verordening (EEG) nr. 3646/89 van de Raad (4) vastgestelde oriëntatieprijzen;

Overwegende dat voor de in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde soorten vissen van de geslachten Thunnus en Euthynnus de referentieprijzen worden bepaald op basis van het gewogen gemiddelde van de prijzen franco grens die tijdens de drie voorafgaande jaren op de meest representatieve markten van de Lid-Staten zijn geconstateerd;

Overwegende dat voor de in de bijlagen I, onder B en C, en IV, onder B, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde produkten de referentieprijzen worden bepaald op basis van het gemiddelde van de referentieprijzen voor het verse produkt en met inachtneming van de verwerkingskosten en de noodzaak om een aan de marktsituatie beantwoordende prijsverhouding te waarborgen;

Overwegende dat voor karpers bedoeld in bijlage IV, onder A, onder 1, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 referentieprijzen worden vastgesteld op de grondslag van het gemiddelde van de producentenprijzen die gedurende de laatste drie jaren voorafgaande aan de datum van vaststelling van de referentieprijs zijn genoteerd voor een produkt, waarvan de handelskenmerken zijn vastgelegd in Verordening (EEG) nr. 1985/74 van de Commissie van 25 juli 1974 houdende de regels voor de vaststelling van de referentieprijzen en voor de bepaling van de prijzen franco grens voor karpers (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2046/85 (6);

Overwegende dat voor de in bijlage V van Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde bevroren en gezouten produkten waarvoor geen referentieprijs voor het verse produkt wordt vastgesteld, de referentieprijzen worden bepaald op basis van de referentieprijs die van toepassing is op een in commercieel opzicht vergelijkbaar vers produkt;

Overwegende dat, gezien de omvang van de invoer van bepaalde bevroren en gezouten produkten en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt, het voorlopig niet nodig blijkt voor deze produkten een referentieprijs vast te stellen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentieprijzen voor het visseizoen 1990 voor de in de bijlagen I, II, III, IV, onder A, onder 1, B, en V bij Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde produkten worden vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 december 1989.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 379 van 31. 12. 1981, blz. 1.

(2) PB nr. L 282 van 2. 10. 1989, blz. 1.

(3) Zie bladzijde 1 van dit Publikatieblad.

(4) PB nr. L 357 van 7. 12. 1989, blz. 1.

(5) PB nr. L 207 van 29. 7. 1974, blz. 30.

(6) PB nr. L 193 van 25. 7. 1985, blz. 15.

BIJLAGE

1. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage I, onder A, D en E, van Verordening (EEG) nr. 3796/81

1,2.3,6 // // // Verse of gekoelde produkten // Referentieprijzen in ecu/ton // // // // 1.2.3,4.5,6 // Vissoort // Grootte (1) // Ontdaan van ingewanden, met kop // In gehele staat // // 1.2.3.4.5.6 // // // Extra, A (1) // B (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // // // // Haring van de soort Clupea harengus ex 0302 40 10 en ex 0302 40 90 // // // // // // - 1 januari tot en met 31 juli 1990 en 1 oktober tot en met 31 december 1990 // 1 2 3 // 0 0 0 // 0 0 0 // 193 182 113 // 193 182 113 // - 1 augustus tot en met 30 september 1990 // 1 2 3 // 0 0 0 // 0 0 0 // 176 165 103 // 176 165 103 // // // // // // // Sardines van de soort Sardina pilchardus uit de Atlantische Oceaan ex 0302 61 10 // // // // // // a) alle Lid-Staten behalve Spanje en Portugal // 1 2 3 4 // 0 0 0 0 // 0 0 0 0 // 225 225 348 225 // 143 143 143 143 // b) Spanje en Portugal // 1 2 3 4 // 0 0 0 0 // 0 0 0 0 // 177 177 273 177 // 112 112 112 112 // // // // // // // Sardines van de soort Sardina pilchardus uit de Middellandse Zee ex 0302 61 10 // 1 2 3 4 // 0 0 0 0 // 0 0 0 0 // 215 215 332 215 // 137 137 137 137 // // // // // // // Doornhaai // 1 // 511 // 375 // 484 // 341 // (Squalus acanthias) // 2 // 436 // 307 // 409 // 273 // 0302 65 20 // 3 // 239 // 170 // 204 // 136 // // // // // // // Hondshaai // 1 // 490 // 368 // 460 // 306 // (Scyliorhinus spp.) // 2 // 490 // 368 // 429 // 306 // 0302 65 50 // 3 // 337 // 245 // 276 // 153 // // // // // // // Noorse schelvis (Sebastes spp.) // 1 // 0 // 0 // 727 // 727 // 0302 69 31 // 2 // 0 // 0 // 727 // 727 // 0302 69 33 // 3 // 0 // 0 // 614 // 614 // // // // // // // Kabeljauw van de soort // 1 // 886 // 836 // 640 // 492 // Gadua morhua // 2 // 886 // 836 // 640 // 492 // 0302 50 10 // 3 // 836 // 689 // 492 // 394 // // 4 // 659 // 453 // 374 // 266 // // 5 // 462 // 266 // 276 // 177 // // // // // // // Koolvis // 1 // 467 // 467 // 363 // 363 // (Pollachius virens) // 2 // 467 // 467 // 363 // 363 // 0302 63 00 // 3 // 461 // 461 // 358 // 358 // // 4 // 373 // 270 // 197 // 145 // // // // // // // Schelvis // 1 // 644 // 573 // 501 // 430 // (Melanogrammus aeglefinus) // 2 // 644 // 573 // 501 // 430 // 0302 62 00 // 3 // 551 // 465 // 387 // 265 // // 4 // 508 // 415 // 379 // 265 // // // // // // 1,2.3,6 // // // Verse of gekoelde produkten // Referentieprijzen in ecu/ton // // // // 1.2.3,4.5,6 // Vissoort // Grootte (1) // Ontdaan van ingewanden, met kop // In gehele staat // // 1.2.3.4.5.6 // // // Extra, A (1) // B (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // // // // Wijting // 1 // 511 // 479 // 384 // 256 // (Merlangus merlangus) // 2 // 511 // 479 // 384 // 256 // 0302 69 41 // 3 // 486 // 390 // 352 // 147 // // 4 // 352 // 237 // 256 // 147 // // // // // // // Leng (Molva spp.) // 1 // 626 // 478 // 515 // 368 // 0302 69 45 // 2 // 611 // 464 // 500 // 353 // // 3 // 552 // 405 // 442 // 294 // // // // // // // Makreel van de soort Scomber scombrus ex 0302 64 10 en ex 0302 64 90 // 1 2 3 // 0 0 0 // 0 0 0 // 191 191 191 // 191 168 157 // // // // // // // Spaanse makreel van de soort // 1 // 0 // 0 // 247 // 218 // Scomber japonicus // 2 // 0 // 0 // 247 // 203 // ex 0302 64 10 en // 3 // 0 // 0 // 203 // 166 // ex 0302 64 90 // 4 // 0 // 0 // 160 // 116 // // // // // // // Ansjovis (Engraulis spp.) 0302 69 55 // 1 2 3 4 // 0 0 0 0 // 0 0 0 0 // 622 661 544 226 // 350 350 350 226 // // // // // // // Schol (Pleuronectes platessa) 0302 22 00 // // // // // // - 1 januari tot en met 30 april 1990 // 1 2 3 4 // 578 578 546 418 // 546 546 514 385 // 315 315 315 296 // 315 315 315 296 // // 1 // 788 // 744 // 429 // 429 // - 1 mei tot en met // 2 // 788 // 744 // 429 // 429 // 31 december 1990 // 3 // 744 // 701 // 429 // 429 // // 4 // 569 // 525 // 403 // 403 // // // // // // // Heek van de soort // 1 // 2 689 // 2 528 // 2 124 // 1 963 // Merluccius merluccius // 2 // 2 044 // 1 909 // 1 587 // 1 452 // ex 0302 69 65 // 3 // 2 017 // 1 882 // 1 560 // 1 425 // // 4 // 1 721 // 1 587 // 1 345 // 1 103 // // 5 // 1 614 // 1 479 // 1 264 // 1 022 // // // // // // // Schartong // 1 // 1 271 // 972 // 1 196 // 897 // (Lepidorhombus spp.) // 2 // 1 121 // 822 // 1 047 // 748 // 0302 29 10 // 3 // 1 047 // 748 // 972 // 673 // // 4 // 673 // 374 // 598 // 299 // // // // // // // Braam (Brama spp.) // 1 // 1 020 // 780 // 960 // 720 // 0302 69 75 // 2 // 720 // 480 // 660 // 420 // // // // // // 1.2.3,4.5,6 // // // Geheel of ontdaan van ingewanden, met kop // Zonder kop // // 1.2.3.4.5.6 // // // Extra, A (1) // B (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // // // // Zeeduivel (Lophius spp.) // 1 // 1 298 // 937 // 3 856 // 2 999 // 0302 69 81 // 2 // 1 659 // 1 298 // 3 641 // 2 785 // // 3 // 1 659 // 1 298 // 3 427 // 2 570 // // 4 // 1 388 // 1 028 // 2 999 // 2 142 // // 5 // 793 // 433 // 2 142 // 1 285 // // // // // // 1,2.3,6 // // // Verse of gekoelde produkten // Referentieprijzen in ecu/ton // // // // 1.2.3,4.5,6 // Vissoort // Grootte (1) // Geheel of ontdaan van ingewanden, met kop // Zonder kop 1.2.3,4.5,6 // // // A (1) // B (1) // // // // // Garnalen van het geslacht Crangon // 1 // 922 // 780 // ex 0306 23 31 // 2 // 426 // 426 // // // // 1.2.3,6 // // // In gehele staat (1) // // // // Noordzeekrab (Cancer pagurus) // 1 // 1 080 // ex 0306 24 30 // 2 // 810 // // // 1.2.3,5.6,7 // // // In gehele staat // Staarten // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // // E (1) // Extra, A (1) // B (1) // Extra, A (1) // B (1) // // // // // // // // Langoestine (Nephrops norvegicus) ex 0306 29 30 // 1 // 3 762 // 3 762 // 2 693 // 6 933 // 4 649 // // 2 // 3 762 // 2 534 // 1 505 // 4 976 // 3 100 // // 3 // 2 495 // 1 901 // 752 // 2 936 // 1 550 // // 4 // 950 // 950 // 356 // 2 447 // 734 // // // // // // //

(1) De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3796/81.

2. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage II van Verordening (EEG) nr. 3796/81

1.2,3.4 // // // // GN-code // Omschrijving // Referentieprijs in ecu/ton // 1,4 // A. Bevroren produkten van GN-code 0303: // // 1.2,3.4 // 0303 71 10 // Sardines van de soort Sardina pilchardus // 331 // 0303 79 71 // Zeebrasem (Dentex dentex en Pagellus spp.) // 1 115 1,4 // B. Bevroren produkten van GN-code 0307: // // 1.2,3.4 // // Pijlinktvissen van het geslacht Loligo: // // 1.2.3.4 // 0307 49 35 // - Loligo patagonica: // geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt // 964 1 157 // 0307 49 31 // - Loligo vulgaris: // geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt // 1 928 2 314 // 0307 49 33 // - Loligo pealei: // geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt // 1 157 1 350 // ex 0307 49 38 // - Loligo opalescens: // geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt // 771 916 // 0307 49 38 // - andere soorten: // geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt // 1 060 1 253 // 0307 49 51 // Pijlinktvissen (Ommastrephes sagittatus): // geheel, niet schoongemaakt tube cilinder // 762 1 448 2 172 1.2,3.4 // // Illex spp.: // // 1.2.3.4 // ex 0307 99 11 // - Illex Argentinus: // geheel, niet schoongemaakt tube cilinder // 764 1 452 2 177 // ex 0307 99 11 // - Illex illecebrosus: // geheel, niet schoongemaakt tube cilinder // 764 1 452 2 177 // ex 0307 99 11 // - andere soorten: // geheel, niet schoongemaakt tube cilinder // 764 1 452 2 177 1.2,3.4 // 0307 49 19 // Inktvissen (Sepia officinalis, Rossia macrosoma en Sepiola rondeleti) // 1 369 // 0307 59 10 // Achtarmige inktvissen (Octopus spp.) // 1 071 // // //

3. Referentieprijzen voor de produkten van bijlage III van Verordening (EEG) nr. 3796/81

Tonijn (van het geslacht Thunnus), en boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) en andere vissoorten van het geslacht Euthynnus, vers, gekoeld of bevroren, bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij GN-code 1604:

1.2,4 // // // Vissoort // Referentieprijs in ecu/ton // // 1.2.3.4 // // Geheel // Ontdaan van ingewanden en kieuwen // Andere (bij voorbeeld »heads off") // // // // // A. Witte tonijn (Thunnus alalunga), met uitzondering van verse of gekoelde tonijn: // // // // 0303 41 11, 0303 41 13, 0303 41 19 // 841 // 958 // 1 042 // B. Geelvintonijn (Thunnus albacares): // // // // 1. wegende meer dan 10 kg per stuk (1): // // // // ex 0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52 // 731 // 833 // 906 // 2. wegende niet meer dan 10 kg per stuk (1): // // // // ex 0302 32 10, 0303 42 18, 0303 42 38, 0303 42 58 // 585 // 667 // 725 // C. Listaos of boniet (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): // // // // 0302 33 10, 0303 43 11, 0303 43 13, 0303 43 19 // 453 // 517 // 562 // D. Andere soorten van het geslacht Thunnus en Euthynnus, met uitzondering van rode of blauwvintonijn, vers of gekoeld, en van grootoogtonijn of patudo (Thunnus of Parathunnus obesus), vers of gekoeld: // // // // 0302 39 10, 0302 69 21, 0303 49 11, 0303 49 13, 0303 49 19, 0303 79 21, 0303 79 23, 0303 79 29 // 431 // 492 // 535 // // // //

(1) De gewichtsaanduiding heeft betrekking op produkten in gehele staat.

4. Referentieprijzen voor bepaalde in bijlage IV, onder A, onder 1, van Verordening (EEG) nr. 3796/81 genoemde produkten

1.2.3.4 // // // // // Produkt // Presentatievorm // Tijdvak // Referentieprijs in ecu/ton // // // // // // // // // Karpers, vallend onder GN-code ex 0301 93 00 // Levend, van ten minste 800 gram // 1. 1. 1990 - 31. 7. 1990 1. 8. 1990 - 30. 11. 1990 1. 12. 1990 - 31. 12. 1990 // 1 387 1 732 1 521 // // // //

5. Referentieprijzen voor bepaalde bevroren produkten van de bijlagen IV, onder B, en V van Verordening (EEG) nr. 3796/81

Bevroren produkten van de GN-codes 0303 en 0304:

1.2.3 // // // // Produkt // Presentatievorm // Referentieprijs in ecu/ton // // // 1.2.3 // // // // 1. Noorse schelvis (Sebastes spp.) // // // ex 0303 79 35, ex 0303 79 37 // In gehele staat: - met of zonder kop // 767 // // Filets: // // ex 0304 20 35, ex 0304 20 37 // - met graten (»standard") - zonder graten - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg // 1 529 1 798 1 940 // ex 0304 90 31 // Geagglomereerde visblokken // 959 // ex 0303 79 35, ex 0303 79 37, ex 0304 90 31 // Stukken en ander visvlees // 1 100 // // // // // // // Produkt // Presentatievorm // Referentieprijs in ecu/ton // // // 1.2.3 // // 2. Kabeljauw (Gadus morhua, Gadus ogac en Gadus macrocephalus) en vis van de soort Boreogadus saida // // // ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41 // In gehele staat: - met of zonder kop // 892 // // Filets: // // // - vriesblokken, met graten (»standard") // 1 999 // // - vriesblokken, zonder graten // 2 263 // ex 0304 20 21, // - enkele filets, met huid // 2 125 // ex 0304 20 29 // - enkele filets, zonder huid // 2 475 // // - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg // 2 463 // ex 0304 90 35, ex 0304 90 38, ex 0304 90 39 // Geagglomereerde visblokken // 1 022 // ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41, ex 0304 90 35, ex 0304 90 38, ex 0304 90 39 // Stukken en ander visvlees // 1 229 // // // // 3. Koolvis (Pollachius virens) // // // ex 0303 73 00 // In gehele staat: - met of zonder kop // 618 // // Filets: // // // - vriesblokken, met graten (»standard") // 1 212 // // - vriesblokken, zonder graten // 1 321 // ex 0304 20 31 // - enkele filets, met huid // 1 213 // // - enkele filets, zonder huid // 1 357 // // - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg // 1 427 // ex 0304 90 41 // Geagglomereerde visblokken // 675 // ex 0303 73 00, ex 0304 90 41 // Stukken en ander visvlees // 836 // // // // 4. Schelvis (Melanogrammus aeglefinus) // // // ex 0303 72 00 // In gehele staat: - met of zonder kop // 764 // // Filets: // // // - vriesblokken, met graten (»standard") // 1 790 // // - vriesblokken, zonder graten // 2 260 // ex 0304 20 33 // - enkele filets, met huid // 2 049 // // - enkele filets, zonder huid // 2 350 // // - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg // 2 363 // ex 0304 90 45 // Geagglomereerde visblokken // 816 // ex 0303 72 00, ex 0304 90 45 // Stukken en ander visvlees // 964 // // // // 5. Makreel van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus en vis van de soort Orcynopsis unicolor // // // 0303 74 11, 0303 74 19, 0303 79 61, 0303 79 63 // In gehele staat: - met kop - zonder kop // 339 366 // ex 0304 20 53 // Filets // 596 // ex 0304 90 98 // Lappen // 477 // // // // // // // Produkt // Presentatievorm // Referentieprijs in ecu/ton // // // 1.2.3 // // 6. Heek (Merluccius spp.) // // // ex 0303 78 10 // In gehele staat: - met of zonder kop // 773 // // Filets: // // // - vriesblokken, met graten (»standard") // 1 030 // // - vriesblokken, zonder graten // 1 212 // ex 0304 20 57 // - enkele filets, met huid // 1 091 // // - enkele filets, zonder huid // 1 195 // // - blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg // 1 274 // ex 0304 90 47 // Geagglomereerde visblokken // 787 // ex 0303 78 10, ex 0304 90 47 // Stukken en ander visvlees // 1 048 // // // // 7. Alaska koolvis (Theragra chalcogramma) // // // ex 0304 20 85 // Filets: - vriesblokken, met graten (»standard") // 936 // // - vriesblokken, zonder graten // 1 090 // // //

500

353 //

3

552

405

442

294 // // // // // //

Makreel van de soort Scomber scombrus ex 0302 64 10 en ex 0302 64 90

1 2 3

0 0 0

0 0 0

191 191 191

191 168 157 // // // // // //

Spaanse makreel van de soort

1

0

0

247

218

Scomber japonicus

2

0

0

247

203

ex 0302 64 10 en

3

0

0

203

166

ex 0302 64 90

4

0

0

160

116 // // // // // //

Ansjovis ( Engraulis spp .) 0302 69 55

1 2 3 4

0 0 0 0

0 0 0 0

622 661 544 226

350 350 350 226 // // // // // //

Schol ( Pleuronectes platessa ) 0302 22 00 // // // // //

_ 1 januari tot en met 30 april 1990

1 2 3 4

578 578 546 418

546 546 514 385

315 315 315 296

315 315 315 296 //

1

788

744

429

429

_ 1 mei tot en met

2

788

744

429

429

31 december 1990

3

744

701

429

429 //

4

569

525

403

403 // // // // // //

Heek van de soort

1

2 689

2 528

2 124

1 963

Merluccius merluccius

2

2 044

1 909

1 587

1 452

ex 0302 69 65

3

2 017

1 882

1 560

1 425 //

4

1 721

1 587

1 345

1 103 //

5

1 614

1 479

1 264

1 022 // // // // // //

Schartong

1

1 271

972

1 196

897

( Lepidorhombus spp .)

2

1 121

822

1 047

748

0302 29 10

3

1 047

748

972

673 //

4

673

374

598

299 // // // // // //

Braam ( Brama spp .)

1

1 020

780

960

720

0302 69 75

2

720

480

660

420 // //

// // // //

1.2.3,4.5,6 // //

Geheel of ontdaan van ingewanden, met kop

Zonder kop

1.2.3.4.5.6Extra, A ( 1 )

B ( 1 )

Extra, A ( 1 )

B ( 1 ) // // // // // //

Zeeduivel ( Lophius spp .)

1

1 298

937

3 856

2 999

0302 69 81

2

1 659

1 298

3 641

2 785 //

3

1 659

1 298

3 427

2 570 //

4

1 388

1 028

2 999

2 142 //

5

793

433

2 142

1 285 // // // // // //

1,2.3,6Verse of gekoelde produkten

Referentieprijzen in ecu/ton

1.2.3,4.5,6Vissoort

Grootte ( 1 )

Geheel of ontdaan van ingewanden, met kop

Zonder kop

1.2.3,4.5,6A ( 1 )

B ( 1 ) // // // //

Garnalen van het geslacht Crangon

1

922

780

ex 0306 23 31

2

426

426 // // // //

1.2.3,6 // //

In gehele staat ( 1 ) // // //

Noordzeekrab ( Cancer pagurus )

1

1 080

ex 0306 24 30

2

810 // // //

1.2.3,5.6,7 // //

In gehele staat

Staarten

1.2.3.4.5.6.7E ( 1 )

Extra, A ( 1 )

B ( 1 )

Extra, A ( 1 )

B ( 1 ) // // // // // // //

Langoestine ( Nephrops norvegicus ) ex 0306 29 30

1

3 762

3 762

2 693

6 933

4 649 //

2

3 762

2 534

1 505

4 976

3 100 //

3

2 495

1 901

752

2 936

1 550 //

4

950

950

356

2 447

734 // // // // // // //

( 1 ) De klassen van versheid, grootte en presentatie zijn die welke zijn omschreven ingevolge artikel 2 van Verordening ( EEG ) nr . 3796/81 .

2 . Referentieprijzen voor de produkten van bijlage II van Verordening ( EEG ) nr . 3796/81

1.2,3.4GN-code

Omschrijving

Referentieprijs in ecu/ton //

1,4A . Bevroren produkten van GN-code 0303 :

1.2,3.40303 71 10

Sardines van de soort Sardina pilchardus

331

0303 79 71

Zeebrasem ( Dentex dentex en Pagellus spp .)

1 115

1,4B . Bevroren produkten van GN-code 0307 :

1.2,3.4Pijlinktvissen van het geslacht Loligo :

1.2.3.40307 49 35

_ Loligo patagonica :

geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt

964 1 157

0307 49 31

_ Loligo vulgaris :

geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt

1 928 2 314

0307 49 33

_ Loligo pealei :

geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt

1 157 1 350

ex 0307 49 38

_ Loligo opalescens :

geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt

771 916

0307 49 38

_ andere soorten :

geheel, niet schoongemaakt schoongemaakt

1 060 1 253

0307 49 51

Pijlinktvissen ( Ommastrephes sagittatus ):

geheel, niet schoongemaakt tube cilinder

762 1 448 2 172

1.2,3.4Illex spp .:

1.2.3.4ex 0307 99 11

_ Illex Argentinus :

geheel, niet schoongemaakt tube cilinder

764 1 452 2 177

ex 0307 99 11

_ Illex illecebrosus :

geheel, niet schoongemaakt tube cilinder

764 1 452 2 177

ex 0307 99 11

_ andere soorten :

geheel, niet schoongemaakt tube cilinder

764 1 452 2 177

1.2,3.40307 49 19

Inktvissen ( Sepia officinalis, Rossia macrosoma en Sepiola rondeleti )

1 369

0307 59 10

Achtarmige inktvissen ( Octopus spp .)

1 071 // // //

3 . Referentieprijzen voor de produkten van bijlage III van Verordening ( EEG ) nr . 3796/81

Tonijn ( van het geslacht Thunnus ), en boniet ( Euthynnus ( Katsuwonus ) pelamis ) en andere vissoorten van het geslacht Euthynnus, vers, gekoeld of bevroren, bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij GN-code 1604 :

1.2,4Vissoort

Referentieprijs in ecu/ton

1.2.3.4Geheel

Ontdaan van ingewanden en kieuwen

Andere ( bij voorbeeld "heads off ")

A . Witte tonijn ( Thunnus alalunga ), met uitzondering van verse of gekoelde tonijn : // // //

0303 41 11, 0303 41 13, 0303 41 19

841

958

1 042

B . Geelvintonijn ( Thunnus albacares ): // // //

1 . wegende meer dan 10 kg per stuk ( 1 ): // // //

ex 0302 32 10, 0303 42 12, 0303 42 32, 0303 42 52

731

833

906

2 . wegende niet meer dan 10 kg per stuk ( 1 ): // // //

ex 0302 32 10, 0303 42 18, 0303 42 38, 0303 42 58

585

667

725

C . Listaos of boniet ( Euthynnus ( Katsuwonus ) pelamis ): // // //

0302 33 10, 0303 43 11, 0303 43 13, 0303 43 19

453

517

562

D . Andere soorten van het geslacht Thunnus en Euthynnus, met uitzondering van rode of blauwvintonijn, vers of gekoeld, en van grootoogtonijn of patudo ( Thunnus of Parathunnus obesus ), vers of gekoeld : // // //

0302 39 10, 0302 69 21, 0303 49 11, 0303 49 13, 0303 49 19, 0303 79 21, 0303 79 23, 0303 79 29

431

492

535 // // // //

( 1 ) De gewichtsaanduiding heeft betrekking op produkten in gehele staat .

4 . Referentieprijzen voor bepaalde in bijlage IV, onder A, onder 1, van Verordening ( EEG ) nr . 3796/81 genoemde produkten

1.2.3.4Produkt

Presentatievorm

Tijdvak

Referentieprijs in ecu/ton // // // // // // // //

Karpers, vallend onder GN-code ex 0301 93 00

Levend, van ten minste 800 gram

1 . 1 . 1990 _ 31 . 7 . 1990 1 . 8 . 1990 _ 30 . 11 . 1990 1 . 12 . 1990 _ 31 . 12 . 1990

1 387 1 732 1 521 // // // //

5 . Referentieprijzen voor bepaalde bevroren produkten van de bijlagen IV, onder B, en V van Verordening ( EEG ) nr . 3796/81

Bevroren produkten van de GN-codes 0303 en 0304 :

1.2.3Produkt

Presentatievorm

Referentieprijs in ecu/ton // // //

1.2.3 // // //

1 . Noorse schelvis ( Sebastes spp .) // //

ex 0303 79 35, ex 0303 79 37

In gehele staat : _ met of zonder kop

767 //

Filets : //

ex 0304 20 35, ex 0304 20 37

_ met graten (" standard ") _ zonder graten _ blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg

1 529 1 798 1 940

ex 0304 90 31

Geagglomereerde visblokken

959

ex 0303 79 35, ex 0303 79 37, ex 0304 90 31

Stukken en ander visvlees

1 100 // // //

Produkt

Presentatievorm

Referentieprijs in ecu/ton // // //

1.2.3 //

2 . Kabeljauw ( Gadus morhua, Gadus ogac en Gadus macrocephalus ) en vis van de soort Boreogadus saida // //

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41

In gehele staat : _ met of zonder kop

892 //

Filets : // //

_ vriesblokken, met graten (" standard ")

1 999 //

_ vriesblokken, zonder graten

2 263

ex 0304 20 21,

_ enkele filets, met huid

2 125

ex 0304 20 29

_ enkele filets, zonder huid

2 475 //

_ blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg

2 463

ex 0304 90 35, ex 0304 90 38, ex 0304 90 39

Geagglomereerde visblokken

1 022

ex 0303 60 11, ex 0303 60 19, ex 0303 60 90, ex 0303 79 41, ex 0304 90 35, ex 0304 90 38, ex 0304 90 39

Stukken en ander visvlees

1 229 // // //

3 . Koolvis ( Pollachius virens ) // //

ex 0303 73 00

In gehele staat : _ met of zonder kop

618 //

Filets : // //

_ vriesblokken, met graten (" standard ")

1 212 //

_ vriesblokken, zonder graten

1 321

ex 0304 20 31

_ enkele filets, met huid

1 213 //

_ enkele filets, zonder huid

1 357 //

_ blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg

1 427

ex 0304 90 41

Geagglomereerde visblokken

675

ex 0303 73 00, ex 0304 90 41

Stukken en ander visvlees

836 // // //

4 . Schelvis ( Melanogrammus aeglefinus ) // //

ex 0303 72 00

In gehele staat : _ met of zonder kop

764 //

Filets : // //

_ vriesblokken, met graten (" standard ")

1 790 //

_ vriesblokken, zonder graten

2 260

ex 0304 20 33

_ enkele filets, met huid

2 049 //

_ enkele filets, zonder huid

2 350 //

_ blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg

2 363

ex 0304 90 45

Geagglomereerde visblokken

816

ex 0303 72 00, ex 0304 90 45

Stukken en ander visvlees

964 // // //

5 . Makreel van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus en vis van de soort Orcynopsis unicolor // //

0303 74 11, 0303 74 19, 0303 79 61, 0303 79 63

In gehele staat : _ met kop _ zonder kop

339 366

ex 0304 20 53

Filets

596

ex 0304 90 98

Lappen

477 // // //

Produkt

Presentatievorm

Referentieprijs in ecu/ton // // //

1.2.3 //

6 . Heek ( Merluccius spp .) // //

ex 0303 78 10

In gehele staat : _ met of zonder kop

773 //

Filets : // //

_ vriesblokken, met graten (" standard ")

1 030 //

_ vriesblokken, zonder graten

1 212

ex 0304 20 57

_ enkele filets, met huid

1 091 //

_ enkele filets, zonder huid

1 195 //

_ blokken in onmiddellijke verpakkingen met een inhoud van niet meer dan 4 kg

1 274

ex 0304 90 47

Geagglomereerde visblokken

787

ex 0303 78 10, ex 0304 90 47

Stukken en ander visvlees

1 048 // // //

7 . Alaska koolvis ( Theragra chalcogramma ) // //

ex 0304 20 85

Filets : _ vriesblokken, met graten (" standard ")

936 //

_ vriesblokken, zonder graten

1 090 // // //