Home

VERORDENING (EEG) Nr. 3991/89 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

VERORDENING (EEG) Nr. 3991/89 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

VERORDENING (EEG) Nr. 3991/89 VAN DE COMMISSIE van 22 december 1989 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

Publicatieblad Nr. L 380 van 29/12/1989 blz. 0044 - 0046


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3991/89 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1989

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal, en met name op artikel 83,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 569/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene regels voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88 (2), en met name op artikel 7, lid 1,

Overwegende dat op grond van artikel 84, lid 1, van de Toetredingsakte slechts tot en met 31 december 1989 streefhoeveelheden worden vastgesteld; dat, aangezien vanaf 1 januari 1990 alleen nog maar een indicatief plafond geldt, de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 606/86 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 419/89 (4), dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat de indicatieve plafonds voor de invoer in Spanje van de in de bijlage bij deze verordening bedoelde zuivelprodukten voor 1990 op een zodanig peil worden vastgesteld dat rekening wordt gehouden met de uitvoermogelijkheden uit de Gemeenschap van de Tien en dat de geleidelijke openstelling van de Spaanse markt wordt voortgezet;

Overwegende dat het, zowel voor een regelmatige voorziening van de Spaanse markt als voor een goed beheer van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer, dienstig is om, binnen de totale indicatieve plafonds, maandelijkse plafonds voor het betrokken kalenderjaar vast te stellen;

Overwegende dat als gevolg van de vaststelling van Verordening (EEG) nr. 3621/89 van de Commissie van 1 december 1989 houdende verwijdering van bepaalde zuivelprodukten uit de lijst van produkten waarvoor de aanvullende regeling voor het handelsverkeer geldt (5), sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 606/86 dienovereenkomstig moeten worden aangepast;

Overwegende dat, om rekening te houden met bepaalde moeilijkheden in verband met de toepassing van de voorschriften inzake de indiening van de aanvragen en de afgifte van de certificaten voor zuivelprodukten, moet worden afgeweken van zowel Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1903/89 (7), als Verordening (EEG) nr. 574/86 van de Commissie van 28 februari 1986 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3296/88;

Overwegende dat het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 606/86 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 1, wordt »1989" vervangen door »1990".

2. Artikel 2 wordt gelezen:

»Artikel 2

1. De in de bijlage bedoelde totale indicatieve plafonds worden verdeeld in delen van één twaalfde per maand van het kalenderjaar voor de volgende produkten:

a) melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, van de GN-codes 0401, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51, 0403 90 53, 0403 90 59, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33, 0404 90 39;

b) boter en ander melkvet, van GN-code 0405;

c) kaas, met uitzondering van wrongel, van GN-code ex 0406.

2. Voor kaas, met uitzondering van wrongel, wordt het in de bijlage vastgestelde indicatieve plafond, vóór de verdeling in twaalfden per maand, als volgt naar categorie verdeeld:

(in ton)

1.2 // // // Categorie // Hoeveelheid // // // 1. Smeltkaas // 1 278 // 2. Havarti 60 % vet // 1 643 // 3. Edammer in bolvorm, Gouda // 8 395 // 4. Rijpe, zachte kaas bereid uit koemelk // 1 552 // 5. Cheddar, Chester // 250 // 6. Andere, met uitzondering van Emmentaler, Gruyère, blauw-groen geaderde kaas, Parmigiano Reggiano en Grana Padano // 4 106 // //

3. In de aanvraag om een ARH-certificaat voor voornoemde kaassoorten moeten per hoeveelheid de categorie en, in voorkomend geval, de betrokken soort worden vermeld.

4. In afwijking van het bepaalde

a) in artikel 15 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 worden in de loop van een week ingediende aanvragen om een ARH-certificaat geacht op de volgende maandag, vóór 13.00 uur, te zijn ingediend;

b) in artikel 6, lid 2, eerste en tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 574/86 stellen de Lid-Staten de Commissie vóór woensdag om 13.00 uur per produkt in kennis van de hoeveelheid waarvoor certificaataanvragen worden geacht op de voorafgaande maandag te zijn ingediend. De Lid-Staten geven de ARH-certificaten op de daaropvolgende maandag af voor de gevraagde hoeveelheden, behalve als de Commissie bijzondere maatregelen heeft genomen.".

3. In artikel 3

a) wordt lid 1 gelezen:

»1. De hoeveelheid waarvoor een ARH-certificaat wordt aangevraagd, mag, per onderneming en per maand, niet groter zijn dan de in artikel 2 vastgestelde hoeveelheid.

Elke onderneming mag per categorie kaassoort slechts één aanvraag om een ARH-certificaat indienen. Voor de categorieën 3 en 6 van de in artikel 2, lid 2, bedoelde kaassoorten mag iedere onderneming per maand voor maximaal 10 % van de voor die maand beschikbare hoeveelheden ARH-certificaten aanvragen.";

b) worden in lid 5 de woorden »in afwijking van artikel 6, lid 4, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 574/86" vervangen door de woorden »in afwijking van artikel 6, lid 2, derde alinea, van Verordening (EEG) nr. 574/86.".

4. Artikel 4 wordt gelezen:

»Artikel 4

Het bedrag van de zekerheid bedoeld in artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 569/86 wordt voor de in de bijlage vermelde produkten vastgesteld op:

- 4 ecu/100 kg voor de produkten van de GN-codes 0401, 0403 10 11, 0403 10 13, 0403 10 19, 0403 90 51 tot en met 0403 90 59, 0404 10 91, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 en 0404 90 39,

- 15 ecu/100 kg voor de produkten van GN-code 0405,

- 25 ecu/100 kg voor de produkten van GN-code 0406.".

5. In artikel 5 wordt lid 1 geschrapt.

6. Artikel 5, lid 2, wordt gelezen:

»Uiterlijk 45 dagen na afloop van de maand stelt Spanje de Commissie in kennis van de in de betrokken maand per produkt en, eventueel, per categorie van produkten werkelijk ingevoerde hoeveelheden.".

7. De bijlage wordt gelezen:

»BIJLAGE

Indicatieve plafonds

1.2.3 // // // // GN-code // Omschrijving // Hoeveelheid // // // // // // // ex 0401 // Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, andere dan in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 l // // ex 0403 // Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao, andere dan in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 l // 288 00 // ex 0404 // Wei niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen; produkten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, andere dan in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 l // // // // // // // // GN-code // Omschrijving // Hoeveelheid // // // // // ex 0401 // Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 l // // ex 0403 // Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, niet gearomatiseerd noch met toegevoegde vruchten of cacao, in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 l // 72 000 // ex 0404 // Wei, niet ingedikt, zonder toevoeging van suiker of andere zoetstoffen;produkten bestaande uit natuurlijke bestanddelen van melk, in verpakkingen met een netto-inhoud van niet meer dan 2 l // // // // // 0405 // Boter en ander melkvet // 2 400 // // // // ex 0406 // Kaas, met uitzondering van wrongel, Emmentaler, Gruyère, blauw-groen geaderde kaas, Parmigiano Reggiano en Grana Padano // 17 224" // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1989.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 55 van 1. 3. 1986, blz. 106.

(2) PB nr. L 293 van 27. 10. 1988, blz. 7.

(3) PB nr. L 58 van 1. 3. 1986, blz. 28.

(4) PB nr. L 49 van 21. 2. 1989, blz. 10.

(5) PB nr. L 351 van 2. 12. 1989, blz. 22.

(6) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

(7) PB nr. L 184 van 30. 6. 1989, blz. 22.

(8) PB nr. L 57 van 1. 3. 1986, blz. 1.