Home

90/50/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 1990 betreffende door Griekenland ingediende aanvragen om uitzonderlijke financiële steun van de Europese Gemeenschappen aan Griekenland op sociaal terrein (1989) (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

90/50/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 1990 betreffende door Griekenland ingediende aanvragen om uitzonderlijke financiële steun van de Europese Gemeenschappen aan Griekenland op sociaal terrein (1989) (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

90/50/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 januari 1990 betreffende door Griekenland ingediende aanvragen om uitzonderlijke financiële steun van de Europese Gemeenschappen aan Griekenland op sociaal terrein (1989) (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 035 van 07/02/1990 blz. 0024 - 0025


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 januari 1990

betreffende door Griekenland ingediende aanvragen om uitzonderlijke financiële steun van de Europese Gemeenschappen aan Griekenland op sociaal terrein (1989)

(Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

(90/50/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 815/84 van de Raad van 26 maart 1984 betreffende het verlenen van uitzonderlijke financiële steun aan Griekenland op sociaal terrein (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4130/88 (2), en met name op artikel 7,

Overwegende dat Griekenland overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 815/84 haar aanvragen om financiële steun voor het begrotingsjaar 1989 bij de Commissie heeft ingediend;

Overwegende dat alle noodzakelijke voorwaarden voor de toekenning van steun zijn vervuld;

Overwegende dat de bijzonderheden van de afzonderlijke projecten waarop deze beschikking van toepassing is, zijn opgenomen in de bijlage;

Overwegende dat deze beschikking in overeenstemming is met het advies van het Comité, ingesteld bij artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 815/84,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het voor elk project overeengekomen steunbedrag alsmede enkele wijzigingen van vroegere beschikkingen zijn opgenomen in de bijlage bij onderhavige beschikkingen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Helleense Republiek.

Gedaan te Brussel, 26 januari 1990.

Voor de Commissie

Vasso PAPANDREOU

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 88 van 31. 3. 1984, blz. 1.

(2) PB nr. L 362 van 30. 12. 1988, blz. 1.

BIJLAGE

A. OPLEIDINGSCENTRA

1.2.3.4.5 // // // // // // Aanvraag nr. // Begunstigde // Geplande aanvangsdatum // Duur in maanden // Overeen- gekomen bedrag in ecu (1) // // // // // // 8158901/02 A // OAED - Dienst voor de werkgelegenheid // 1. 1. 1989 // 22 // 1 321 229 // 8158902/01 A // Ministerie van Cultuur (Secretariaat-generaal Onderwijs) // 1. 1. 1989 // 24 // 153 620 // 8158902/07 A // Ministerie van Cultuur (Secretariaat-generaal Onderwijs) // 1. 1. 1989 // 12 // 741 370 // 8158902/09 A // Ministerie van Cultuur (Secretariaat-generaal Onderwijs) // 1. 7. 1989 // 12 // 93 708 // 8158902/11 A // Ministerie van Cultuur (Secretariaat-generaal Onderwijs) // 1. 7. 1989 // 12 // 170 518 // 8158903 A // ELKEPA - Grieks Produktiviteitscentrum // 1. 1. 1989 // 30 // 1 229 050 // 8158906/01 A // Ministerie van Volksgezondheid (Oudervereniging van mentaal gehandicapte kinderen) // 1. 4. 1989 // 19 // 614 528 // 8158906/04 A // Ministerie van Volksgezondheid // 1. 1. 1989 // 23 // 1 229 050 // 8158907/02 A // Ministerie van Koopvaardij // 1. 1. 1989 // 22 // 1 308 939 // 8158908/02 A // Ministerie van Landbouw // 1. 1. 1989 // 21 // 153 620 // 8158909/01 A // OTE - Griekse Organisatie voor Telecommunicatie // 1. 1. 1989 // 18 // 1 720 670 // 8158910/02 A // DEH - Openbare Elektriciteitsmaatschappij // 1. 1. 1989 // 12 // 61 448 // 8158913 A // OSE - Maatschappij van de Griekse Spoorwegen // 1. 1. 1989 // 24 // 1 560 894 // 8158914 A // OPE - Bureau ter Bevordering van de Export // 1. 1. 1989 // 24 // 814 187 // 8158915 A // Bank voor Onroerende Goederen van Griekenland // 1. 1. 1989 // 23 // 737 430 // // // // // // // // // Totaal // 11 910 261 // // // // //

(1) 1 ecu = 179,000 dr.

B. WIJZIGINGEN VAN VROEGERE BESLUITEN OP GROND VAN VERORDENING (EEG) Nr. 815/84

1.2.3.4 // // // // // Besluit van de Commissie // Project nr. // Oorspronkelijke periode // Aanvraag tot verlenging tot // // // // // 85/633/EEG/19. 12. 1985 // 8158506/05 A // 1. 1. 1985 - 30. 3. 1989 // 30. 3. 1990 // 85/633/EEG/19. 12. 1985 // 8158509/02 A // 1. 1. 1984 - 31. 12. 1988 // 30. 6. 1989 // 85/633/EEG/19. 12. 1985 // 8158511 A // 1. 1. 1984 - 30. 6. 1986 // 30. 3. 1989 // 87/2541/EEG/22. 12. 1987 // 81587003 A // 1. 1. 1987 - 31. 12. 1987 // 31. 10. 1989 // 87/2541/EEG/22. 12. 1987 // 81587004 A // 1. 1. 1987 - 31. 12. 1987 // 30. 5. 1989 // 87/2541/EEG/22. 12. 1987 // 8158706/01 A // 1. 1. 1987 - 30. 6. 1989 // 30. 3. 1990 // 87/2541/EEG/22. 12. 1987 // 8158706/04 A // 1. 1. 1987 - 31. 12. 1988 // 30. 6. 1989 // 87/2541/EEG/22. 12. 1987 // 8158713 A // 1. 1. 1987 - 31. 5. 1989 // 31. 12. 1989 // 87/2541/EEG/22. 12. 1987 // 8158709/01 A // 1. 1. 1987 - 30. 6. 1988 // 1. 1. 1990 // 88/2423/EEG/28. 12. 1988 // 8158814 A // 1. 1. 1988 - 1. 5. 1989 // 30. 5. 1990 // // // //