Home

BESLUIT VAN DE RAAD van 26 februari 1990 betreffende de sluiting van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen inzake onderzoek op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid (90/131/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 26 februari 1990 betreffende de sluiting van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen inzake onderzoek op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid (90/131/EEG) #

BESLUIT VAN DE RAAD van 26 februari 1990 betreffende de sluiting van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen inzake onderzoek op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid (90/131/EEG) -

Publicatieblad Nr. L 074 van 20/03/1990 blz. 0020


BESLUIT VAN DE RAAD van 26 februari 1990 betreffende de sluiting van een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen inzake onderzoek op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid (90/131/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 Q, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Raad bij Besluit 87/551/EEG (4) een cooerdinatieprogramma van de Gemeenschap inzake onderzoek en ontwikkeling op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid (1987-1991) heeft vastgesteld; dat bij artikel 7, lid 2, van dat besluit de Commissie ertoe wordt gemachtigd met derde landen die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk en technisch onderzoek (COST) te onderhandelen ten einde deze landen geheel of gedeeltelijk bij dit programma te betrekken;

Overwegende dat de Raad bij Besluit 87/177/EEG (5) zijn goedkeuring heeft gehecht aan de sluiting namens de Europese Economische Gemeenschap van een kaderovereenkomst inzake wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en onder meer het Koninkrijk Noorwegen;

Overwegende dat de Samenwerkingsovereenkomst tussen

de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen inzake onderzoek op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen inzake onderzoek op het gebied van geneeskunde en volksgezondheid wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad verricht, voor de Gemeenschap, de in artikel 7 van de Overeenkomst bedoelde kennisgeving (6).

Gedaan te Brussel, 26 februari 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

M. SMITH

(1) PB nr. C 223 van 30. 8. 1989, blz. 15.

(2) PB nr. C 304 van 4. 12. 1989, blz. 34, en besluit van 14 februari 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) PB nr. C 56 van 7. 3. 1990.

(4) PB nr. L 334 van 24. 11. 1987, blz. 20.

(5) PB nr. L 71 van 14. 3. 1987, blz. 29.

(6) De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal door het Secretariaat-generaal van de Raad in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen worden bekendgemaakt.