Home

90/157/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 maart 1990 houdende goedkeuring van een wijziging van het door het Verenigd Koninkrijk op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

90/157/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 maart 1990 houdende goedkeuring van een wijziging van het door het Verenigd Koninkrijk op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

90/157/EEG: Beschikking van de Commissie van 20 maart 1990 houdende goedkeuring van een wijziging van het door het Verenigd Koninkrijk op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 089 van 04/04/1990 blz. 0017 - 0018


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 20 maart 1990

houdende goedkeuring van een wijziging van het door het Verenigd Koninkrijk op grond van Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad ingediende programma voor de omschakeling op andere hoprassen

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(90/157/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2997/87 van de Raad van 22 september 1987 tot vaststelling van het bedrag van de steun aan de telers voor de oogst 1986 en van bijzondere maatregelen voor bepaalde produktiegebieden in de sector hop (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1809/89 (2), inzonderheid op artikel 2, lid 5,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3889/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende uitvoeringsbepalingen van de bijzondere maatregelen voor bepaalde hopteeltgebieden (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2174/89 (4), en met name op artikel 3,

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk op 17 maart 1988 overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2997/87 een programma voor omschakeling op andere hoprassen bij de Commissie heeft ingediend; dat dit programma, zoals gewijzigd op 26 juli 1988, bij Beschikking 89/17/EEG van de Commissie (5) is goedgekeurd;

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk de Commissie op 12 december 1988 nogmaals wijzigingen van dat programma heeft meegedeeld, die zijn goedgekeurd bij Beschikking 89/417/EEG van de Commissie (6);

Overwegende dat het Verenigd Koninkrijk op 26 oktober 1989 nieuwe wijzigingen van dat programma aan de Commissie heeft meegedeeld;

Overwegende dat het programma, zoals het gewijzigd is, aan de doelstellingen van de betrokken verordening beantwoordt en de nodige gegevens bevat als bedoeld in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3889/87;

Overwegende dat de bijzondere steun voor omschakeling op andere hoprassen ook voor met andere rassen bebouwde oppervlakten kan worden verleend, wanneer deze oppervlakten deel uitmaken van arealen waarop hoofdzakelijk bittere rassen worden geteeld en waarvoor een omschakelingsplan is ingediend;

Overwegende dat in het door het Verenigd Koninkrijk ingediende programma geen financiële bijdrage uit de nationale begroting is voorzien; dat de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2997/87 bedoelde werkelijke kosten het geschatte bedrag van het netto-inkomensverlies als gevolg van de tenuitvoerlegging van het omschakelingsplan mogen omvatten; dat echter slechts het netto-inkomensverlies dat vanaf de datum van vaststelling van Verordening (EEG) nr. 2997/87 is geleden, bij de berekening van de werkelijke kosten in aanmerking mag worden genomen;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen is overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor hop,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De wijziging van het programma voor omschakeling op andere hoprassen die het Verenigd Koninkrijk op 26 oktober 1989 overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2997/87 heeft meegedeeld, wordt goedgekeurd. De hoofdlijnen van dat programma, zoals het is gewijzigd, zijn in de bijlage opgenomen.

Artikel 2

Het Verenigd Koninkrijk stelt de Commissie om de zes maanden in kennis van de stand van uitvoering van het programma en deelt haar in het voorkomende geval mee hoeveel het nationale aandeel in de financiering van het programma bedraagt.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 20 maart 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 284 van 7. 10. 1987, blz. 19.

(2) PB nr. L 177 van 24. 6. 1989, blz. 6.

(3) PB nr. L 365 van 24. 12. 1987, blz. 41.

(4) PB nr. L 208 van 20. 7. 1989, blz. 16.

(5) PB nr. L 8 van 11. 1. 1989, blz. 15.

(6) PB nr. L 192 van 7. 7. 1989, blz. 31.

BIJLAGE

1. Lijst van de producentengroeperingen waarop het programma betrekking heeft

- English Hops Limited,

- Hawkbrand hops.

2. Looptijd van het programma

Van 22 september 1987 tot en met 30 augustus 1992.

De laatste aanplantingen moeten in elk geval vóór 31 december 1992 geschieden.

3. Areaal waarop het programma betrekking heeft

- English Hops Limited: 717 ha,

- Hawkbrand hops: 70 ha.

4. Rassen waarop de betrokken arealen worden omgeschakeld

(in ha)

1.2.3 // // // // // English Hops Limited // Hawkbrand hops // // // // Aromatische rassen // // // Bramling Cross // 8 // - // Challenger // 92 // 1 // Fuggle // 15 // - // Goldings // 11 // - // Progress // 4 // - // WGV // 5 // 4 // // // // Totaal // 135 // 5 // // // // Super-alfarassen (1) // // // Target // 559 // 63 // Yeoman // 23 // 2 // // // // Totaal // 582 // 65 // // //

(1) In de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 2997/87 en van artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3889/87.