Home

90/268/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 29 MEI 1990 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT 84/636/EEG TOT OPSTELLING VAN EEN DERDE GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE UITWISSELING VAN JEUGDIGE WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP

90/268/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 29 MEI 1990 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT 84/636/EEG TOT OPSTELLING VAN EEN DERDE GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE UITWISSELING VAN JEUGDIGE WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP

90/268/EEG: BESLUIT VAN DE RAAD VAN 29 MEI 1990 TOT WIJZIGING VAN BESLUIT 84/636/EEG TOT OPSTELLING VAN EEN DERDE GEMEENSCHAPPELIJK PROGRAMMA TER BEVORDERING VAN DE UITWISSELING VAN JEUGDIGE WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP

Publicatieblad Nr. L 156 van 21/06/1990 blz. 0008 - 0008


BESLUIT VAN DE RAAD

van 29 mei 1990

tot wijziging van Besluit 84/636/EEG tot opstelling van een derde gemeenschappelijk programma ter bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers binnen de Gemeenschap

(90/268/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Gemeenschap jeugdige werknemers door concrete maatregelen dient te helpen;

Overwegende dat de Lid-Staten naar luid van artikel 50 van het Verdrag de uitwisseling van jeugdige werknemers in het kader van een gemeenschappelijk programma moeten begunstigen;

Overwegende dat bij Besluit 84/636/EEG (4) een derde gemeenschappelijk programma ter bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers binnen de Gemeenschap is opgesteld;

Overwegende dat de Raad bij Besluit 88/348/EEG (5) tevens het actieprogramma "Jeugd voor Europa'' heeft aangenomen;

Overwegende dat de Europese Raad van 28 en 29 juni 1985 de conclusies van het ad hoc comité "Europa van de Burgers'' heeft aangenomen, waarin het bevorderen van de uitwisseling van jongeren binnen de Gemeenschap en de oprichting van een echt netwerk van uitwisseling in elk van de Lid-Staten en tussen de Lid-Staten onderling wordt aanbevolen;

Overwegende dat het wenselijk lijkt te bepalen dat de Raad het voorstel van de Commissie voor een nieuw programma ter bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers uiterlijk op 31 maart 1991 behandelt en dat het derde programma uiterlijk op 31 december 1991 afloopt; dat het noodzakelijk lijkt dat het nieuwe programma uiterlijk op 1 januari 1992 van toepassing is,

BESLUIT:

Enig artikel

Artikel 12 van Besluit 84/636/EEG wordt vervangen door:

"Artikel 12

1. Uiterlijk op 31 maart 1991 behandelt de Raad het voorstel van de Commissie betreffende een besluit van de Raad tot opstelling van een nieuw gemeenschappelijk programma ter bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers binnen de Gemeenschap.

2. Het derde gemeenschappelijk programma ter bevordering van de uitwisseling van jeugdige werknemers binnen de Gemeenschap loopt af op de dag voorafgaande aan die waarop het in lid 1 genoemde besluit van toepassing wordt, en in ieder geval op 31 december 1991.''.

Gedaan te Brussel, 29 mei 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

B. AHERN

(1) PB nr. C 89 van 7. 4. 1990, blz. 10.

(2) Advies uitgebracht op 18 mei 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(3) Advies uitgebracht op 25 april 1990 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(4) PB nr. L 331 van 19. 12. 1984, blz. 36.

(5) PB nr. L 158 van 25. 6. 1988, blz. 42.