Home

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juli 1990 tot wijziging van Beschikking 82/527/EEG betreffende gezondheidsmaatregelen ten aanzien van de invoer van vers vlees uit de Republiek Zuid-Afrika (90/391/EEG)

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juli 1990 tot wijziging van Beschikking 82/527/EEG betreffende gezondheidsmaatregelen ten aanzien van de invoer van vers vlees uit de Republiek Zuid-Afrika (90/391/EEG)

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 16 juli 1990 tot wijziging van Beschikking 82/527/EEG betreffende gezondheidsmaatregelen ten aanzien van de invoer van vers vlees uit de Republiek Zuid-Afrika (90/391/EEG)

Publicatieblad Nr. L 193 van 25/07/1990 blz. 0038 - 0038


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 16 juli 1990

tot wijziging van Beschikking 82/527/EEG betreffende gezondheidsmaatregelen ten aanzien van de invoer van vers vlees uit de Republiek Zuid-Afrika

(90/391/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees en vleesprodukten uit derde landen (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/662/EEG (2), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat Namibië onafhankelijk is geworden en dat Beschikking 82/527/EEG van de Commissie van 22 juli 1982 betreffende gezondheidsmaatregelen ten aanzien van de invoer van vers vlees uit de Republiek Zuid-Afrika (3) dientengevolge gewijzigd dient te worden;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 82/527/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in artikel 1, onder a), na de woorden ». . . van als huisdier gehouden runderen", wordt toegevoegd: »(buffels inbegrepen), schapen en geiten";

2. in artikel 1, onder a), wordt het tweede lid geschrapt;

3. in artikel 1, onder b), wordt ». . ., alsmede voor Zuidwest-Afrika/Namibië" geschrapt.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 30 juni 1990.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot al de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 16 juli 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

(2) PB nr. L 395 van 30. 12. 1989, blz. 13.

(3) PB nr. L 233 van 7. 8. 1982, blz. 39.