Home

90/483/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 september 1990 houdende goedkeuring van de in het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende programma voor de versnelde uitroeiing van klassieke varkenspest aangebrachte wijzigingen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

90/483/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 september 1990 houdende goedkeuring van de in het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende programma voor de versnelde uitroeiing van klassieke varkenspest aangebrachte wijzigingen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

90/483/EEG: Beschikking van de Commissie van 27 september 1990 houdende goedkeuring van de in het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende programma voor de versnelde uitroeiing van klassieke varkenspest aangebrachte wijzigingen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 267 van 29/09/1990 blz. 0044 - 0044


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 september 1990

houdende goedkeuring van de in het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende programma voor de versnelde uitroeiing van klassieke varkenspest aangebrachte wijzigingen

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(90/483/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 80/1095/EEG van de Raad van 11 november 1980 houdende voorschriften welke ertoe strekken het grondgebied van de Gemeenschap vrij van klassieke varkenspest te maken en te houden (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/487/EEG (2), en met name op artikel 3 bis,

Gelet op Beschikking 80/1096/EEG van de Raad van 11 november 1980 betreffende een financiële actie van de Gemeenschap met het oog op de uitroeiing van klassieke varkenspest (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 87/488/EEG (4), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 88/614/EEG (5) het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende programma voor de versnelde uitroeiing van klassieke varkenspest heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de Bondsrepubliek Duitsland bij schrijven van 7 september 1990 de Commissie wijzigingen in het plan voor de volledige uitroeiing van klassieke varkenspest heeft medegedeeld;

Overwegende dat na onderzoek van dit programma is gebleken dat het beantwoordt aan Richtlijn 80/217/EEG van de Raad van 22 januari 1980 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest (6), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/486/EEG (7), alsmede aan Richtlijn 80/1095/EEG; dat derhalve aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap is voldaan;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De wijzigingen in het door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende programma voor de volledige uitroeiing van klassieke varkenspest worden hierbij goedgekeurd.

Artikel 2

Deze beschikking wordt van kracht op 3 oktober 1990.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland.

Gedaan te Brussel, 27 september 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 1.

(2) PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 24.

(3) PB nr. L 325 van 1. 12. 1980, blz. 5.

(4) PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 26.

(5) PB nr. L 335 van 7. 12. 1988, blz. 34.

(6) PB nr. L 47 van 21. 1. 1980, blz. 11.

(7) PB nr. L 280 van 3. 10. 1987, blz. 21.