Home

90/500/EEG: Beschikking van de commissie van 2 oktober 1990 tot wijziging van beschikking 86/77/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van monetaire compenserende bedragen (slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

90/500/EEG: Beschikking van de commissie van 2 oktober 1990 tot wijziging van beschikking 86/77/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van monetaire compenserende bedragen (slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

90/500/EEG: Beschikking van de commissie van 2 oktober 1990 tot wijziging van beschikking 86/77/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van monetaire compenserende bedragen (slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 278 van 10/10/1990 blz. 0040 - 0040


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 2 oktober 1990

tot wijziging van Beschikking 86/77/EEG inzake de erkenning van voedselhulpacties gevoerd door humanitaire organisaties en waarbij vrijstelling wordt verleend van de toepassing van monetaire compenserende bedragen

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(90/500/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2205/90 (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3154/85 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1599/90 (4), de administratieve uitvoeringsbepalingen inzake de bij Verordening (EEG) nr. 1677/85 ingestelde monetaire compenserende bedragen zijn vastgesteld;

Overwegende dat de uitvoer naar derde landen die plaatsvindt in het kader van voedselhulpacties als bedoeld in artikel 21, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3154/85, moet worden vrijgesteld van de toepassing van monetaire compenserende bedragen wanneer deze uitvoer plaatsvindt door humanitaire organisaties die volgens een communautaire procedure zijn erkend;

Overwegende dat bij Beschikking 86/77/EEG van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 90/163/EEG (6), een aantal humanitaire organisaties is erkend; dat nog andere organisaties als humanitaire organisaties kunnen worden erkend omdat zij als zodanig zijn erkend op grond van nationale wettelijke bepalingen; dat »Christian Aid" als een dergelijke organisatie kan worden erkend;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De humanitaire organisatie »Christian Aid" wordt met ingang van 1 september 1990 toegevoegd aan de bijlage van Beschikking 86/77/EEG.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.

(2) PB nr. L 201 van 31. 7. 1990, blz. 9.

(3) PB nr. L 310 van 21. 11. 1985, blz. 9.

(4) PB nr. L 151 van 15. 6. 1990, blz. 29.

(5) PB nr. L 76 van 21. 3. 1986, blz. 54.

(6) PB nr. L 91 van 6. 4. 1990, blz. 31.