Home

AANBEVELING VAN DE RAAD van 12 maart 1990 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) voor het begrotingsjaar 1988 (90/126/EEG)

AANBEVELING VAN DE RAAD van 12 maart 1990 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) voor het begrotingsjaar 1988 (90/126/EEG)

AANBEVELING VAN DE RAAD van 12 maart 1990 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) voor het begrotingsjaar 1988 (90/126/EEG)

Publicatieblad Nr. L 073 van 20/03/1990 blz. 0031 - 0031


*****

AANBEVELING VAN DE RAAD

van 12 maart 1990

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) voor het begrotingsjaar 1988

(90/126/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 206 ter,

Gelet op de Derde ACS-EEG-Overeenkomst ondertekend te Lomé op 8 december 1984,

Gelet op Besluit 86/283/EEG van de Raad van 30 juni 1986 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap (1),

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap (2), ondertekend te Brussel op 19 februari 1985, gewijzigd bij Besluit 86/281/EEG (3), inzonderheid op artikel 29, lid 3,

Gelet op het Financieel Reglement van 11 november 1986 van toepassing op het zesde Europees Ontwikkelingsfonds (4), inzonderheid op de artikelen 66 tot en met 73,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF), die op 31 december 1988 zijn vastgesteld, alsmede van het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1988 waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht (5),

Overwegende dat krachtens artikel 29, lid 3, van het Intern Akkoord aan de Commissie voor het beheer van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) kwijting wordt verleend door het Europese Parlement op aanbeveling van de Raad;

Overwegende dat de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 1988 over het geheel genomen bevredigend is geweest,

BEVEELT het Europese Parlement AAN:

de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1984) (6e EOF) voor het begrotingsjaar 1988.

Gedaan te Brussel, 12 maart 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

A. REYNOLDS

(1) PB nr. L 175 van 1. 7. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 86 van 31. 3. 1986, blz. 210.

(3) PB nr. L 178 van 2. 7. 1986, blz. 13.

(4) PB nr. L 325 van 20. 11. 1986, blz. 42.

(5) PB nr. C 312 van 12. 12. 1989, blz. 181, 335.