Home

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1990 tot wijziging van de Zeventiende Richtlijn 85/362/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting _ vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde bij de tijdelijke invoer van andere goederen dan vervoermiddelen (90/237/EEG)

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1990 tot wijziging van de Zeventiende Richtlijn 85/362/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting _ vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde bij de tijdelijke invoer van andere goederen dan vervoermiddelen (90/237/EEG)

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE van 4 mei 1990 tot wijziging van de Zeventiende Richtlijn 85/362/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting _ vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde bij de tijdelijke invoer van andere goederen dan vervoermiddelen (90/237/EEG)

Publicatieblad Nr. L 133 van 24/05/1990 blz. 0091 - 0091


*****

RICHTLIJN VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 1990

tot wijziging van de Zeventiende Richtlijn 85/362/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake omzetbelasting - vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde bij de tijdelijke invoer van andere goederen dan vervoermiddelen

(90/237/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1251/90 (2), inzonderheid op artikel 15,

Overwegende dat de indeling van de in artikel 29, lid 2, van Richtlijn 85/362/EEG van de Raad (3) opgesomde goederen op het gebruik van de nomenclatuur van de Internationale Douaneraad berust;

Overwegende dat de Internationale Douaneraad het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, hierna »GS" genoemd, heeft goedgekeurd; dat de Raad dit Internationaal Verdrag bij Besluit 87/369/EEG (4) heeft goedgekeurd en dat het GS sedert 1 januari 1988 wordt toegepast;

Overwegende dat derhalve een gecombineerde nomenclatuur is opgesteld ten einde het GS in de Europese Economische Gemeenschap toe te passen; dat de verwijzingen in artikel 29, lid 2, van Richtlijn 85/362/EEG bijgevolg op voornoemde gecombineerde nomenclatuur moeten worden gebaseerd;

Overwegende dat bijgevolg de aanpassing van Richtlijn 85/362/EEG aan de gecombineerde nomenclatuur van louter technische aard is waarbij in de werkingssfeer van de bij genoemde richtlijn ingestelde vrijstellingen geen verandering wordt gebracht,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 29, lid 2, van Richtlijn 85/362/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. in de bepaling van het eerste streepje wordt de verwijzing naar post 99.01 van het gemeenschappelijk douanetarief vervangen door een verwijzing naar GN-code 9701 10 00;

2. in de bepaling van het tweede streepje wordt de verwijzing naar post 99.02 van het gemeenschappelijk douanetarief vervangen door een verwijzing naar GN-code 9702 00 00;

3. in de bepaling van het derde streepje wordt de verwijzing naar post 99.03 van het gemeenschappelijk douanetarief vervangen door een verwijzing naar GN-code 9703 00 00;

4. in de bepaling van het vierde streepje worden de verwijzingen naar post 58.03 en post ex 62.02 B IV van het gemeenschappelijk douanetarief vervangen door verwijzingen naar GN-code ex 5805 00 00, respectievelijk GN-codes ex 6304 92 00, ex 6304 93 00 en ex 6304 99 00.

Artikel 2

De Lid-Staten doen de nodige maatregelen in werking treden om uiterlijk op 1 juli 1990 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 4 mei 1990.

Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 256 van 7. 9. 1987, blz. 1.

(2) PB nr. L 121 van 12. 5. 1990, blz. 29.

(3) PB nr. L 192 van 24. 7. 1985, blz. 20.

(4) PB nr. L 198 van 20. 7. 1987, blz. 1.