Home

Richtlijn 90/517/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 houdende elfde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

Richtlijn 90/517/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 houdende elfde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

Richtlijn 90/517/EEG van de Raad van 9 oktober 1990 houdende elfde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

Publicatieblad Nr. L 287 van 19/10/1990 blz. 0037 - 0038


*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 9 oktober 1990

houdende elfde aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

(90/517/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 67/548/EEG (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 79/831/EEG (2), inzonderheid de artikelen 19, 20 en 21,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Denemarken om wijziging van het etiket voor dichloormethaan gevraagd heeft, waarvan het de Commissie in kennis heeft gesteld overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn 67/548/EEG;

Overwegende dat de Commissie het bewijsmateriaal inzake de carcinogeniteit van dichloormethaan heeft onderzocht en de betreffende deskundigen met speciale kennis op het gebied van carcinogeniteit die door de Lid-Staten waren aangewezen, heeft geraadpleegd;

Overwegende dat de indeling van deze stof berust op de meerderheid van de huidige wetenschappelijke adviezen; dat wordt erkend dat het inzicht in de wijze waarop chemische stoffen op de mens inwerken en de op de mens gerichte extrapolatie van bij andere soorten waargenomen effecten zich voortdurend ontwikkelen; dat de indeling ervan, in geval van aanvullende wetenschappelijke gegevens of van wijzigingen in de indelingscriteria, met name voor wat betreft de carcinogene of neurotoxicologische effecten van deze stof, opnieuw zal worden onderzocht in het licht van deze nieuwe informatie;

Overwegende dat het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen inzake de opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector gevaarlijke stoffen en preparaten een ongunstig advies heeft gegeven over het ontwerp van de maatregelen dat door de Commissie aan het Comité werd voorgelegd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I »Lijst van gevaarlijke stoffen" van Richtlijn 67/548/EEG worden onder nr. 602-004-00-3 de aanduiding, het CAS-nummer, de indeling en de etikettering van de stof als volgt gelezen:

1.2.3 // // // // Cas No 75-09-2 // // No 602-004-00-3 // // // // // H Cl - C - Cl H // 1.2 // ES: // diclorometano; cloruro de metileno // DA: // dichlormethan; methylenchlorid // DE: // Dichlormethan; Methylenchlorid // EL: // Dichloromethánio; methylenodichlorídio // EN: // dichloromethane; methylene chloride; methylene dichloride // FR: // Dichlorométhane; chlorure de méthylène // IT: // diclorometano; metilene cloruro // NL: // dichloormethaan; methyleenchloride // PT: // diclorometano; cloreto de metileno

Xn

R: 40

S: 23-24/25-36/37

Artikel 2

De Lid-Staten dienen uiterlijk op 7 juni 1991 de bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie hiervan onmiddellijk in kennis. Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 7 december 1991.

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Luxemburg, 9 oktober 1990.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. ROMITA

(1) PB nr. 196 van 16. 8. 1967, blz. 1.

(2) PB nr. L 259 van 15. 10. 1979, blz. 10.