Home

VERORDENING (EEG) Nr. 154/90 VAN DE COMMISSIE van 22 januari 1990 tot vaststelling, voor aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00, van de uitvoerinsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3899/89 van de Raad houdende verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

VERORDENING (EEG) Nr. 154/90 VAN DE COMMISSIE van 22 januari 1990 tot vaststelling, voor aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00, van de uitvoerinsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3899/89 van de Raad houdende verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

VERORDENING (EEG) Nr. 154/90 VAN DE COMMISSIE van 22 januari 1990 tot vaststelling, voor aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00, van de uitvoerinsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3899/89 van de Raad houdende verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

Publicatieblad Nr. L 018 van 23/01/1990 blz. 0026 - 0027


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 154/90 VAN DE COMMISSIE

van 22 januari 1990

tot vaststelling, voor aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00, van de uitvoerinsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3899/89 van de Raad houdende verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3899/89 van de Raad van 18 december 1989 houdende verlaging voor 1990 van de heffingen voor bepaalde landbouwprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), inzonderheid op artikel 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3707/89 (3), inzonderheid op artikel 12, lid 2,

Overwegende dat krachtens Verordening (EEG) nr. 3899/89 de invoerheffing voor aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 binnen een hoeveelheid van 5 000 ton per jaar wordt verlaagd;

Overwegende dat de uitvoeringsbepalingen van genoemde verordening moeten worden vastgesteld; dat dient te worden bepaald dat de certificaten bij invoer van de betrokken produkten binnen genoemde hoeveelheid eerst na verloop van een bedenktijd worden afgegeven, in voorkomend geval met vaststelling van een uniform verlagingspercentage op de betrokken hoeveelheden;

Overwegende dat met het oog op een goed beheer van de vastgestelde regeling, in afwijking van artikel 12 van Verordening (EEG) nr. 891/89 van de Commissie van 5 april 1989 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector granen en rijst (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 990/89 (5), moet worden bepaald dat de zekerheid voor invoercertificaten in het kader van die regeling op 25 ecu per ton wordt vastgesteld;

Overwegende dat deze voorwaarde het nodig maakt te bepalen welke vermeldingen op de aanvragen en de certificaten moeten worden aangebracht in afwijking van de artikelen 8 en 21 van Verordening (EEG) nr. 3719/88 van de Commissie van 16 november 1988 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1903/89 (7); dat echter, rekening houdende met de periode waarvoor Verordening (EEG) nr. 3899/89 van toepassing is, de geldigheidsduur van de certificaten moet worden begrensd tot 31 december van het jaar van afgifte van de certificaten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Aardappelzetmeel van GN-code 1108 13 00 van oorsprong uit ontwikkelingslanden komt binnen het raam van deze verordening voor de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3899/89 bedoelde regeling in aanmerking.

Artikel 2

1. De aanvragen voor invoercertificaten binnen de bij Verordening (EEG) nr. 3899/89 vastgestelde hoeveelheid worden telkens op de eerste werkdag van de week tot 13 uur, Belgische tijd, bij de bevoegde autoriteiten van iedere Lid-Staat ingediend.

De certificaataanvragen moeten betrekking hebben op een hoeveelheid van ten minste 50 ton, uitgedrukt in het gewicht van het produkt. In totaal mag echter de in Verordening (EEG) nr. 3899/89 bepaalde hoeveelheid niet worden overschreden.

2. De Lid-Staten delen de Commissie de aanvragen voor invoercertificaten op de dag van indiening van die aanvragen uiterlijk om 18 uur (Belgische tijd) per telex mee.

Deze inlichting moet los van de mededeling van de overige aanvragen voor invoercertificaten voor granen worden verstrekt.

3. Indien certificaataanvragen betrekking hebben op een grotere hoeveelheid dan die waarvoor de verlaagde heffing geldt, stelt de Commissie uiterlijk de vierde werkdag na de dag van indiening van de aanvragen een uniform percentage vast waarmee de betrokken hoeveelheden worden verlaagd.

4. Onverminderd de toepassing van lid 3, worden de certificaten afgegeven op de vijfde werkdag volgende op de dag van indiening van de aanvraag. In afwijking van artikel 21, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 gaat de looptijd van het certificaat in op de dag van feitelijke afgifte.

De geldigheidsduur van de invoercertificaten moet echter uiterlijk op 31 december van het jaar van afgifte aflopen.

5. In afwijking van artikel 8, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3719/88 mag de in het vrije verkeer gebrachte hoeveelheid niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van het invoercertificaat vermelde hoeveelheid. Daartoe wordt in vak 19 van het certificaat het cijfer »o" ingevuld.

Artikel 3

Voor de invoer van aardappelzetmeel met verlaagde heffing als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3899/89, moet op de certificaataanvraag en op het invoercertificaat worden vermeld:

a) in vak 20:

»APS-produkt (Verordening (EEG) nr. 3899/89)"

b) in vak 8:

het land van oorsprong van het produkt.

Het certificaat verplicht tot invoer uit dat land.

In vak 24 van het invoercertificaat wordt bovendien de volgende vermelding aangebracht:

»Met 50 % verlaagde heffing".

Artikel 4

In afwijking van artikel 12, punten a) en b), van Verordening (EEG) nr. 891/89 bedraagt de zekerheid voor de in deze verordening bedoelde invoercertificaten 25 ecu per ton.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 februari 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 januari 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 383 van 30. 12. 1989, blz. 125.

(2) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(3) PB nr. L 363 van 13. 12. 1989, blz. 1.

(4) PB nr. L 94 van 7. 4. 1989, blz. 13.

(5) PB nr. L 106 van 18. 4. 1989, blz. 26.

(6) PB nr. L 331 van 2. 12. 1988, blz. 1.

(7) PB nr. L 184 van 30. 6. 1989, blz. 22.