Home

VERORDENING (EEG) Nr. 437/90 VAN DE COMMISSIE van 19 februari 1990 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3699/89 tot vaststelling van de voor 1990 geldende lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap op tong mogen vissen met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt

VERORDENING (EEG) Nr. 437/90 VAN DE COMMISSIE van 19 februari 1990 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3699/89 tot vaststelling van de voor 1990 geldende lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap op tong mogen vissen met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt

VERORDENING (EEG) Nr. 437/90 VAN DE COMMISSIE van 19 februari 1990 houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3699/89 tot vaststelling van de voor 1990 geldende lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap op tong mogen vissen met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt

Publicatieblad Nr. L 046 van 22/02/1990 blz. 0009 - 0010


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 437/90 VAN DE COMMISSIE

van 19 februari 1990

houdende wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3699/89 tot vaststelling van de voor 1990 geldende lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap op tong mogen vissen met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3094/86 van de Raad van 7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 4056/89 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3699/89 van de Commissie van 11 december 1989 tot vaststelling van de voor 1990 geldende lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap met boomkorren waarvan de totale boomlengte meer dan 9 meter bedraagt op tong mogen vissen (3), en met name op artikel 2,

Overwegende dat de autoriteiten van Duitsland hebben verzocht in de lijst die als bijlage is gehecht aan Verordening (EEG) nr. 3699/89, één vaartuig te schrappen dat niet langer voldoet aan de in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening vastgestelde voorwaarden; dat de nationale autoriteiten alle vereiste gegevens hebben verstrekt voor dit verzoek op grond van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3699/89; dat uit deze gegevens blijkt dat het verzoek aan bovengenoemd artikel voldoet en dat het betrokken vaartuig derhalve uit de lijst moet worden geschrapt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Het in de bijlage bij deze verordening vermelde vaartuig wordt uit de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3699/89 geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de tiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 februari 1990.

Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 288 van 11. 10. 1986, blz. 1.

(2) PB nr. L 389 van 30. 12. 1989, blz. 75.

(3) PB nr. L 362 van 12. 12. 1989, blz. 19.

BIJLAGE

1.2.3.4.5 // // // // // // Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers // Naam van het vaartuig // Roepletters // Haven van registratie // Motor- vermogen (kW) // // // // // // DUITSLAND: // // // // // BRA 6 // Playboy // // Brake // 180 // // // // //