Home

Verordening (EEG) nr. 454/90 van de Commissie van 22 februari 1990 tot vaststelling van de voorschriften voor de levering van granen, rundvlees en boter als noodhulp aan Roemenië

Verordening (EEG) nr. 454/90 van de Commissie van 22 februari 1990 tot vaststelling van de voorschriften voor de levering van granen, rundvlees en boter als noodhulp aan Roemenië

*****

VERORDENING (EEG) Nr. 454/90 VAN DE COMMISSIE

van 22 februari 1990

tot vaststelling van de voorschriften voor de levering van granen, rundvlees en boter als noodhulp aan Roemenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 282/90 van de Raad van 23 januari 1990 betreffende een spoedactie voor de levering van bepaalde landbouwprodukten aan Roemenië (1), inzonderheid op artikel 3, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 467/86 van de Raad van 25 februari 1986 tot vaststelling van de algemene bepalingen van de regeling inzake de compenserende bedragen »toetreding" in de sector granen, in verband met de toetreding van Spanje (2), inzonderheid op artikel 7, alsmede op de overeenkomstige bepalingen voor de overige betrokken produkten;

Overwegende dat moet worden bepaald dat de in Verordening (EEG) nr. 282/90 bedoelde produkten aan Roemenië moeten worden geleverd door daartoe door de Roemeense autoriteiten gemachtigde personen, die de produkten overnemen zodra zij uit de door de Commissie aangewezen interventievoorraden worden uitgeslagen;

Overwegende dat voor deze leveringen Verordening (EEG) nr. 569/88 van de Commissie van 16 februari 1988 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de controle op het gebruik en/of de bestemming van produkten uit interventie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 453/90 (4), moet gelden en een zekerheid moet worden gesteld om te waarborgen dat de produkten het douanegebied van de Gemeenschap verlaten;

Overwegende dat voor deze produkten restituties, monetaire compenserende bedragen, noch compenserende bedragen »toetreding" gelden;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van alle betrokken Comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In deze verordening worden de voorschriften vastgesteld voor de levering van granen, rundvlees en boter die op grond van Verordening (EEG) nr. 282/90 ter beschikking van de Roemeense autoriteiten worden gesteld.

Artikel 2

1. De Commissie wijst de opslagplaatsen aan waar de produkten kunnen worden afgehaald.

2. De produkten worden volgens de voor de uitslag van de produkten geldende voorschriften ter beschikking gesteld van de personen die door de Roemeense autoriteiten naar behoren zijn gemachtigd om de betrokken produkten naar Roemenië te vervoeren of te laten vervoeren.

3. De produkten worden ter beschikking gesteld

- tegen overlegging en na verificatie van de in lid 2 bedoelde machtiging en

- nadat de gemachtigde persoon een naar behoren ingevuld overnamecertificaat, waarvan een model is opgenomen in de bijlage, heeft ondertekend.

Bovendien bewaart het bureau dat de produkten ter beschikking stelt, een afschrift of een fotokopie van de bij elke overname voorgelegde machtiging.

Artikel 3

1. De goederen mogen slechts worden afgehaald wanneer vooraf bij het interventiebureau van de Lid-Staat waar de produkten ter beschikking worden gesteld, een zekerheid wordt gesteld die

- voor granen en boter gelijk is aan de op het tijdstip van de uitslag geldende interventie-aankoopprijs van het betrokken produkt;

- voor rundvlees gelijk is aan 280 ecu per 100 kilogram.

2. Voor de levering van de in artikel 1 bedoelde produkten geldt het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 569/88.

Op het in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 569/88 bedoelde uitslagbewijs wordt de volgende aanvullende vermelding aangebracht:

»Spoedactie Roemenië - Produkten komen niet in aanmerking voor restituties, monetaire compenserende bedragen en/of compenserende bedragen toetreding".

3. De zekerheid wordt vrijgegeven overeenkomstig artikel 4 en artikel 13, lid 1, punt a), van Verordening (EEG) nr. 569/88; artikel 18 daarvan is niet van toepassing.

Artikel 4

Aan de bijlage, deel I »Produkten voor uitvoer in de staat waarin zij uit de interventievoorraad zijn uitgeslagen", bij Verordening (EEG) nr. 569/88 worden het volgende punt 58 en de daarop betrekking hebbende voetnoot toegevoegd:

»58. Verordening (EEG) nr. 454/90 van de Commissie van 22 februari 1990 tot vaststelling van de voorschriften voor de levering van granen, rundvlees en boter als noodhulp aan Roemenië (58).

(58) PB nr. L 47 van 23. 2. 1990, blz. 21.".

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 februari 1990.

Voor de Commissie

Ray MAC SHARRY

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 31 van 2. 2. 1990, blz. 1.

(2) PB nr. L 53 van 1. 3. 1986, blz. 25.

(3) PB nr. L 55 van 1. 3. 1988, blz. 1.

(4) Zie bladzijde 15 van dit Publikatieblad.

BIJLAGE

Model van overnamecertificaat

Ondergetekende:

(naam, voornaam, hoedanigheid)

handelend namens de Roemeense Regering, verklaart dat de hierna genoemde goederen zijn overgenomen:

- plaats en datum van overname:

- produkt:

- ton overgenomen gewicht (netto, bruto of bruto voor netto):

- verpakking:

- aantal:

- kg nettogewicht per eenheid:

- gemerkt (vermelding):

Opmerkingen of reserves:

(Handtekening)